Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία θα γίνεται χωρίς αυθεντικοποίηση των γονέων/κηδεμόνων σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού παιδείας,

Τι αναφέρει η απόφαση

Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 73160/Δ6/12.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα » (Β΄ 2260), η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η ηλεκτρονική υποβολή της για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία πραγματοποιείται χωρίς αυθεντικοποίηση των γονέων/κηδεμόνων.

Η πρόσβαση στο σύστημα, των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων μετη χρήση των στοιχείων σύνδεσης που διαθέτουν στην Ενιαία Πρόσβαση σε Υπηρεσίες (SSO) του Πανελληνίου
Σχολικού Δικτύου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ισχύει για τις αιτήσεις που υποβάλλονται για το σχολικό έτος 2021-2022». Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία 73160 Δ6/12.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας.

Δείτε την απόφαση