Εγκύκλιος για το αναγκαίο τυπικό προσόν της πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των νεοπροσλαμβανόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Στο Κεφάλαιο Ε’(«Σύστημα Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικών…. της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης») του ν.4589/2019(ΦΕΚ 13 τ. Α’/29-1-2019), στο άρθρο 66, παρ. 4,ορίζεται: «4. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση».

Εξ αυτού του λόγου εξεδόθη σήμερα Εφαρμοστική Εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την οποία η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, που στο εξής αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικού στην ιδιωτική Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, πιστοποιείται βάσει των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 54και, μεταβατικά, βάσει των παρ. 2 και 3 του άρθρου 66του ανωτέρω νόμου.
Επίσης στην Εγκύκλιο τονίζεται ότι, “υπό το πρίσμα της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019, η εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών του άρθρου 28 του ν.682/1977διατηρείται ως αναγκαίααλλά πλέον δεν αποτελεί και ικανή συνθήκηγια την πρόσληψη ενός εκπαιδευτικού σε ιδιωτική σχολική μονάδα. Και τούτο διότι στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών εγγράφεται (κατ’ άρθρο 24, αρ. 3 του ν.682/1977) το εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση.”

Τέλος για το διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια δεναποτελεί αναγκαίο αλλά πρόσθετο τυπικό προσόν(κατ’ άρθρο 54, παρ. 3 του ν. 4589/2019),που μπορεί να πιστοποιείται είτε πριν είτε μετά το διορισμό του υποψηφίου στη δημόσια εκπαίδευση.
Αντίθετα,βάσει της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019, όπως προαναφέρθηκε, από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του εν λόγω νόμου «η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικού στην ιδιωτική εκπαίδευση».

Δείτε αναλυτικά τις Εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας