Ακυρώνουν το έργο ελεγκτικών μηχανισμών

Κύριε διευθυντά
Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Eρευνας (ΕΛΚΕ) και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ), που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του Νόμου 2083/1992, χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από ενωσιακούς, διεθνείς, ιδίους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια.

Οι πόροι αυτοί δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνον για την εκτέλεση των προγραμμάτων ή έργων τών ως άνω φορέων, ήτοι για σκοπούς ερευνητικούς, όπως προκύπτει από τις ρητές διατάξεις τού ως άνω νόμου.

Συνεπώς, οι διενεργηθείσες δαπάνες από τους φορείς αυτούς, που αφορούσαν υπηρεσίες καθαριότητος και φύλαξης, προμήθειες καυσίμων, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδομών, πληρωμή υπηρεσιών κοινής ωφελείας αυτών, ως και καταβολή αμοιβών για πρόσθετη απασχόληση ή αποδοτικότητας, σε εργαζομένους με οποιαδήποτε σχέση με τους φορείς, είναι παράνομες, τα δε όργανα των φορέων που προέβησαν ή ενέκριναν αυτές υπέχουν ποινικές, πειθαρχικές και αστικές ευθύνες.

Ως γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, διέταξα σχετικούς ελέγχους. Ο έλεγχος που αφορούσε παράνομες αποδοχές εργαζομένων στο ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ ολοκληρώθηκε, το πόρισμα απεστάλη στους αρμοδίους και στον εισαγγελέα, λόγω ποινικών ευθυνών που προέκυψαν για τα όργανα που ενέκριναν τις δαπάνες αυτές.

Οι άλλοι έλεγχοι ευρίσκονται σε εξέλιξη.

Με το άρθρο 24 παρ. 9 περιπτώσεις β, γ, δ του Νόμου 4386/11-5-2016, όλες οι παραπάνω δαπάνες κατέστησαν νόμιμες και μάλιστα αναδρομικά από το έτος 2010, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να καταστούν άνευ αντικειμένου και οι υποθέσεις να μπουν στο αρχείο. Νομίζω ότι με την παραπάνω διάταξη δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί το αξιόποινο των ήδη τελεσθέντων ποινικών αδικημάτων, διότι αυτό συνιστά αμνηστία που απαγορεύεται ρητά από το άρθρο 47 παρ. 4 του Συντάγματος, αμφιβάλλω όμως εάν το ζήτημα αυτό απασχολήσει την Εισαγγελική Αρχή.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση δεν είναι ούτε νέα, ούτε πρωτότυπη, γιατί στο πρόσφατο παρελθόν έγιναν πολλές, όπως οι νομιμοποιήσεις των ατύπων δαπανών των ΟΤΑ, ΟΣΚ, ΟΚΑΝΑ, ΟΑΕΚ κ.λπ.

Γεννάται όμως το ερώτημα σε τι χρησιμεύουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όταν η εκάστοτε κυβέρνηση με νομοθετικές ρυθμίσεις ακυρώνει το ελεγκτικό έργο, νομιμοποιεί παράνομες δαπάνες και απαλλάσσει κάθε ευθύνης τους υπαιτίους, οι οποίοι τυγχάνει να είναι επώνυμοι και ισχυροί…

Λεανδρος Ρακιντζης – Αρεοπαγίτης Ε.Τ.