Αντιδράσεις εκπαιδευτικών αναφορικά με τη νέα αλλαγή στη συνδικαλιστική για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης:

Με το υπ’ αρ.  έγγραφο η Υπουργός Παιδείας «μας διευκρίνισε» ότι με την ισχύουσα νομοθεσία:

Α) οι Συνελεύσεις της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης συνέρχονται εκτός χρόνου απασχόλησης (άρθρο 16, παρ. 3 του ν. 1264/1982), και

Β) για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΕΛΜΕ, Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε.) δεν προβλέπεται η χορήγηση συνδικαλιστικής (άρθρο 17 του ν. 1264/1982).

 

Η Υπουργός Παιδείας όμως, ενώ παραθέτει τη νομοθεσία, «παράβλεψε» (;) το άρθρο 18 του ν. 1264/1982 (79 Α’) που είναι σε ισχύ έως σήμερα και ορίζει σαφώς ότι:

παρ. 1. «οι διατάξεις των άρθρων 14, 15, 16 και 17 του ν. 1264/1982 (79 Α’) αποτελούν ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα»

παρ. 2. «Ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών που έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν με συμφωνία μισθωτών και εργοδοτών ή με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις υπερισχύουν».

Δεδομένου ότι η χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις Γενικές Συνελεύσεις όλων των συνδικαλιστικών σωματείων τους, αποτελεί  «ρύθμιση ευνοϊκότερη που έχει ήδη αποκτηθεί» καθώς παρέχεται και είναι παγιωμένη επί δεκαετίες, εμπίπτει στις προβλέψεις του Νόμου ως ανωτέρω και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

Καλούμε

1.    Την Υπουργό Παιδείας να στείλει ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του εγγράφου, εφαρμόζοντας το νόμο.

2.    Τις Ομοσπονδίες να προσβάλλουν το έγγραφο νομικά, εάν δεν ανακαλέσει το Υπουργείο.