: Οι αιτήσεις δήλωσης περιοχών γίνονται μέχρι σήμερα, Παρασκευή 20 Αυγούστου. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε παράταση για τις αιτήσεις στην ειδική αγωγή.

Παράταση πήραν οι προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Αναλυτικότερα, σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης και ύστερα από την έκδοση της αριθ. πρωτ. 101406/ΓΔ4/17-8-2021 (ΦΕΚ 3842/Β ́/18-8-2021, ΑΔΑ: ΩΖ5Φ46ΜΤΛΗ-6ΩΧ) κοινής υπουργικής απόφασης κατανομής, παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2021-2022 έως και τη Δευτέρα 23/8/2021.

Κατά τη διαδικασία επιλογής προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του () ο υποψήφιος δύναται να δηλώσει με τη σειρά που επιθυμεί:

περιοχές πρόσληψης αναπληρωτών (περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με
πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο
Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ),
Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ,
εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια
τη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη (στις ίδιες προτιμήσεις) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προκύπτουν για λόγους συναφείς με τη διάγνωση, μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (βλ. Μέρος Γ) έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει στην ηλεκτρονική αίτηση την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή με σύμβαση εργασίας 3 μηνης διάρκειας άρθρου 111 ν. 4821/2021 (Α 134).»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β ́ 3344) Υ.Α. η αίτηση υποβάλλεται άπαξ. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση-δήλωση προτιμήσεων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ο υποψήφιος δεν είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

Ο υποψήφιος αναπληρωτής διατηρεί (με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο ) τις εξής δυνατότητες:

α. Απενεργοποίησης της/των αίτησης/αιτήσεών του, κατά περίπτωση, καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης της/των αιτήσεων που απενεργοποίησε.

β. Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου. Σε περίπτωση που μηχανογραφικοί ή λοιποί επείγοντες λόγοι, οι οποίοι συνδέονται με την αναγκαιότητα άμεσης διενέργειας προσλήψεων, το επιβάλουν, οι παρεχόμενες ανωτέρω α ́ και β ́ δυνατότητες θα αναστέλλονται προσωρινά χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση των υποψηφίων.

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2021-2022 ενδέχεται να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν.4692/2020, περί έκδοσηςειδικής/ών προκήρυξης/εων κάλυψης κενών σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Αναλυτικά όλη η εγκύκλιος

Όπως έχει ενημερώση ο ΠΑΣΑΔ, η Α’ φάση αναμένεται πως θα τρέξει μεταξύ 25 και 27 Αυγούστου.

Αναλυτικότερα, η Α’ φάση αναμένεται να συμπεριλαμβάνει τις για παράλληλη στήριξη, οι οποίες θα κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ίσως και ελαφρώς αυξημένες.

Ο ΠΑΣΑΔ ασκεί πίεση ώστε τα ΖΕΠ να τρέξουν με την . Επίσης ο ΠΑΣΑΔ εκτιμά πως δε θα δοθούν όλα τα υπάρχοντα κενά με αποτέλεσμα η φάση να σπάσει στα δύο, όπως και πέρυσι.

Το εκτιμώμενο κομμένο 30% των κενών αναγκαστικά θα πάει στη δεύτερη φάση, που θα ακολουθήσει λίγες μέρες μετά και που πιθανόν θα περιλαμβάνει και τα ΖΕΠ.

Υπενθυμίζουμε ότι η ίδια διαδικασία είχε ακολουθηθεί και πέρυσι ενώ η Α’ φάση ήταν ένας από τους παράγοντες για την κατανομή των μόνιμων διορισμών.

ΠΑΣΑΔ για άδειες εγκυμοσύνης και

Στο προσεχές μέλλον θα ακολουθήσει και υπόμνημα για όλες τις άδειες που δικαιούμαστε ως αναπληρωτές προς ενημέρωση όλων.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ/ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Για τις εργαζόμενες (αναπληρώτριες) η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες (ήτοι, 119 ημερολογιακές ημέρες συνολικά), δηλαδή οκτώ (8 ) εβδομάδες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας)- υπ’ αριθ. 1 της αριθ. 38287/Ε3/12-3-2019 .
Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται πριν από την ημερομηνία που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, οι ημέρες μεταφέρονται, ώστε ο συνολικός χρόνος για τη μητρότητα να μην υπολείπεται των 119 ημερών (αρθ. 9 του Ν. 2224/94 ΦΕΚ 112 τ΄Α και αρ. 11 του Ν. 2874/2000 ΦΕΚ 286 τ΄ Α)

ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Η άδεια με αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.

Ο χρόνος λήψης της εν λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διάρκειά της δεν μπορεί να παραταθεί, λήγει δε, σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της εργασιακής σχέσης της εκπαιδευτικού. – άρθρου 26 του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 Α΄)
ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η αναπληρώτρια εκπ/κός ή μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ που γέννησε πριν την πρόσληψή της δικαιούται άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές , αφού πρώτα προσληφθεί, αναλάβει υπηρεσία και υποβάλει σχετική αίτηση στην εν λόγω Δ/νση Εκπ/σης.
Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι 3 μήνες και 15 ημέρες από τη λήξη της άδειας μητρότητας, η λήξη της οποίας (άδειας μητρότητας) είναι στις 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Για παράδειγμα, εκπ/κός που γέννησε στις 9-7-2019 και προσλαμβάνεται ως αναπληρώτρια το φθινόπωρο του 2019, δικαιούται να λάβει άδεια έως τις 24-12-2019 (9-7-2019 + 9 εβδομάδες = 10-9-2019 (λήξη άδειας μητρότητας) + 3 μήνες = 9- 12-2019 + 15 ημέρες = 24-12-2019).
Εάν η αναπληρώτρια έχει σύζυγο υπάλληλο που δικαιούται άδεια ανατροφής τέκνου , θα πρέπει ο χρόνος της άδειας – έως – των 3 μηνών και 15 ημερών αφενός να μην συμπίπτει με το χρόνο της άδειας ανατροφής του συζύγου της, αφετέρου να αφαιρείται από το συνολικό χρόνο της άδειας ανατροφής του συζύγου της, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53, παρ. 3 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄).
Το χρονικό διάστημα της εν λόγω άδειας υπολογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας.

Εναλλακτικά:
• Μπορούν οι μητέρες να αιτηθούν μειωμένο διδακτικό ωράριο . Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα χρόνια. – ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄/4-3-2019).

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (4 ΜΗΝΕΣ)

Η άδεια ανατροφής 4 μηνών χωρίς αποδοχές, χορηγείται για την ανατροφή παιδιού ηλικίας έως 6 ετών.
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο, δηλαδή δώδεκα μήνες, συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη (δηλαδή στο Υπουργείο Παιδείας).
Χορηγείται σε συνεχές χρονικό διάστημα μέσα στο ίδιο σχολικό έτος ή τμηματικά σε διαφορετικά σχολικά έτη, χωρίς όμως να υπερβαίνει αθροιστικά το σύνολο των τεσσάρων (4) μηνών.
Ο εκπαιδευτικός μέσω σχετικής αίτησης που καταθέτει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης διευκρινίζει την επιθυμητή έναρξη και λήξη της.

ΠΑΣΑΔ: βασικά σημεία της εγκυκλίου για την

1)Φέτος θα υπάρχει ξεχωριστό πεδίο για όποιον θέλει να προσληφθεί ως αναπληρωτής τρίμηνης διάρκειας. τρίμηνης διάρκειας που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός τριών ημερών, τότε θα αποκλείονται από τις μεταγενέστερες προσλήψεις.

Προσοχή η σύμβαση μπορεί να είναι πλήρους ή μειωμένου ωραρίου. Τα μόρια που λαμβάνουν οι αναπληρωτές τρίμηνης διάρκειας είναι 1 μόριο ανά μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας και μισό μόριο για κάθε μήνα. Το σύνολο των μορίων που δύναται να λάβει ένας αναπληρωτής τρίμηνης διάρκειας για ένα σχολικό έτος είναι τα 10 μόρια.

2) Η σειρά που τρέχει το σύστημα για προσλήψεις ειδικής αγωγής είναι η εξής:
α) Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) / Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) με
επιπρόσθετα προσόντα γνώσης γραφής Braille (Braille) και Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.),
β) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη με επιπρόσθετα προσόντα γνώσης Braille και Ε.Ν.Γ.,
γ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Ε.Ν.Γ.,
δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Braille,
ε) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Ε.Ν.Γ.,
στ) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Braille,
ζ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. άνευ επιπρόσθετου προσόντος γνώσης Braille ή Ε.Ν.Γ. και
η) εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη άνευ επιπρόσθετου προσόντος γνώσης Braille ή Ε.Ν.Γ.

3) Απενεργοποίηση της δήλωσης μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη σχολική χρονιά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ξεκινήσει το σύστημα προσλήψεων να τρέχει, τότε δεν δίνεται η δυνατότητα της απενεργοποίησης της αίτησης. Άπαξ και γίνει απενεργοποίηση της αίτησης, έπειτα δεν δύναται να γίνει ξανά ενεργοποίηση της αίτησης.

4) Τροποποίηση της δήλωσης/ με την αφαίρεση περιοχών δύναται να πραγματοποιηθεί από την 1 Οκτωβρίου έως και τις 30 Απριλίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξετε την σειρά με την οποία δηλώσατε τις περιοχές. Μόνο αφαίρεση περιοχών.
5) Κατά την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσουμε βεβαίωση εμβολιασμού ( Ψηφιακό πιστοποιητικό Covid 19) ή βεβαίωση νόσησης από covid 19 ή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου είτε μέσω rapid test είτε μέσω μοριακού τεστ.

6) Από την ανακοίνωση των ονομάτων δίνεται προθεσμία πέντε ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Αν μέχρι τότε δεν γίνει ανάληψη τότε ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός αποκλείεται από την διαδικασία για το τρέχον σχολικό έτος και για το επόμενο σχολικό έτος. Επίσης, αν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν προσκομίσουν κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά για covid 19, τότε δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία και εφαρμόζεται ο διετής αποκλεισμός για οποιαδήποτε πρόσληψη.