: Ποιά η διαδικασία με την οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι με αναπηρία και – Δείτε την εγκύκλιο αναλυτικά

 

Η εξέταση των υποψηφίωνμε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που αναφέρονται στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α ́), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 τουΝ.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́) και με το άρθρο 51 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α ́), γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.Φ.251/22806/Α5/2622021 (ΦΕΚ 897Β ́) Υπουργικής Απόφασης.

Με την παρούσα εγκύκλιο θεωρούμε σκόπιμο να περιγράψουμε με σύντομο τρόπο τις βασικές πτυχές της διαδικασίας της προφορικής εξέτασης των εξεταζόμενωνυποψηφίωνκαι να επισημάνουμε ορισμένα σημεία της, προκειμένου να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα της εξέτασης.

Οι προαναφερόμενες διατάξεις που προβλέπουν τον τρόπο και τη διαδικασία εξέτασης των υποψηφίωνμε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν εφαρμογή για τους υποψήφιους των ΓΕΛ όσον αφορά στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδοκαθώς και στα ειδικά μαθήματα για τα οποία έχουν δηλώσει εξέταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Παρακαλούμε τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν με δική τους ευθύνη ώστε να δοθεί αντίγραφο της παρούσας εγκυκλίου σε όλους τους Προέδρους των Επιτροπών Εξέτασης των υποψηφίωνμε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςπροκειμένου να ενημερώσουν με ευθύνη τους όλα τα μέλη των επιτροπών αυτών για την πιστή εφαρμογή της.

Για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη διαδικασία εξέτασης των υποψηφίωνμε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αφορά μόνο στον τρόπο πανελλαδικής εξέτασης των υποψηφίων των ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στην εξέτασητων παραπάνω υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα και δενσυνδέεται με κανένα τρόπο με τις διατάξεις που αφορούν στην εισαγωγή των υποψηφίων με σοβαρές παθήσειςστην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156Α ́).

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ

 

1. Όπως είναι γνωστό οι υποψήφιοι/εςμε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους σύμφωνα με τις διατάξεις τηςαριθ.Φ.251/22806/Α5/2622021 (ΦΕΚ 897 Β ́) Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:α) Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου Δκαι Γi)του άρθρου 1 της αριθ.Φ.251/22806/Α5/2622021 (ΦΕΚ 897 Β ́) Υπουργικής Απόφασης εξετάζονται μόνογραπτάστο ίδιο εξεταστικό κέντρο στο οποίο εξετάζονται και οι υπόλοιποι/εςυποψήφιοι/εςτου Λυκείου στο οποίο υπέβαλαν ΑίτησηΔήλωση, σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής, βάσειτων διατάξεων της παραγράφου 4του άρθρου 3της ως άνωΥΑ και των οδηγιώνπου περιέχονται στηνανωτέρω 2σχετικήεγκύκλιό μας.

Ο χρόνος παράτασης της γραπτής εξέτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 ́ λεπτά.Συγκεκριμένα εξετάζονται μόνο γραπτάοι υποψήφιοι/ες που:

i) έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω

ii)παρουσιάζουνπροβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός)

iii)παρουσιάζουνπροβλήματα επιληψίας

iv)παρουσιάζουνδιαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, εφόσον στη γνωμάτευσητων Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή των ΚΕΔΔΥ ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων(ΙΠΔ)αναγράφεται ο γραπτός τρόπος εξέτασης. Για τηνυπαγωγή στις περιπτώσεις(i)και (iii)απαιτείται γνωμάτευση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ(Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΕΦΚΑ.Οι περιπτώσεις (ii) και(iv)πιστοποιούνται μεγνωμάτευση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή των ΚΕΔΔΥ ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων(ΙΠΔ), στην οποίαπρέπει να αναγράφεται ο γραπτός τρόπος εξέτασης.

Για τη διαδικασία πιστοποίησης και την ισχύ των γνωματεύσεων των παραπάνω περιπτώσεων ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί στην ανωτέρω 2σχετική εγκύκλιό μας.Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 της ανωτέρω αριθ.Φ.251/22806/Α5/2622021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 897 Β ́) ανάμεσα στους οριζόμενους επιτηρητές πρέπει κάποιος να είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.01(ΠΕ14) ή ΠΕ87.02(ΠΕ18.10), λόγω της αναπηρίας κάποιων υποψηφίων.

β) Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις τωνπαραγράφωνΑ και Γii)του άρθρου 1 της αριθ.Φ.251/22806/Α5/2622021 (ΦΕΚ 897 Β ́) Υπουργικής Απόφασης εξετάζονται προφορικάστα Βαθμολογικά Κέντραστα παραρτήματα των Βαθμολογικών Κέντρων)ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντραβάσειτων διατάξεων του άρθρου 3 της ως άνω ΥΑ και τωνοδηγιώνπου περιέχονται στις ανωτέρω 2και 3σχετικές εγκυκλίους μας.

Συγκεκριμένα εξετάζονται προφορικάμόνο οι εξεταζόμενοι/εςπου αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α ́) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,ii) έχουν κινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή τουλάχιστον 67% που συνδέεται με τα άνω άκρα,iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,iv)παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ήν) παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, εφόσον στη γνωμάτευσητων Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης () ή των ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων(ΙΠΔ) αναγράφεται ο προφορικός τρόπος εξέτασης.

Η υπαγωγή στις περιπτώσεις (i) έως (iii) πιστοποιείται με σχετικές γνωματεύσεις, όπως περιγράφονται στην ανωτέρω 2σχετική εγκύκλιό μας.

Η υπαγωγή στην περίπτωση (iv)πιστοποιείται με γνωμάτευση που χορηγείται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα ΚΕΔΔΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ή από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ). Ηπερίπτωση (v)πιστοποιείται μεγνωμάτευση που χορηγείται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα ΚΕΔΔΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ή από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποίαπρέπει να αναγράφεται ο προφορικός τρόπος εξέτασης.Για τη διαδικασία πιστοποίησης και την ισχύ των γνωματεύσεων των παραπάνω περιπτώσεων ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί στην ανωτέρω 2σχετική εγκύκλιό μας.

Όλη η εγκύκλιος