: Μια «ανάσα» πριν τις και η αγωνία για τους μαθητές αλλά και τους γονείς τους φτάνει στο «κόκκινο».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την εξέταση ισχύουν πολύ αυστηροί κανονισμοί και πως, υπό περιπτώσεις, τυχόν παράβασή τους μπορεί να οδηγήσει στον μηδενισμό του γραπτού τους.

Υπενθυμίζεται ότι στις αίθουσες που διενεργούνται οι οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους τα εξής αντικείμενα:

βιβλία
τετράδια
σημειώσεις
κινητά τηλέφωνα
υπολογιστικές μηχανές
ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών
διορθωτικό (blanco)

Πανελλήνιες 2021: Τι θα αλλάξει στον χάρτη των ΑΕΙ η βάση εισαγωγής

: Πότε μηδενίζεται το γραπτό του υποψηφίου

Επιπλέον, για το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των υπάρχουν 6 λάθη που μπορεί να οδηγήσουν στον μηδενισμό του γραπτού.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι των δεν πρέπει να προβούν στις εξής ενέργειες την ώρα της εξέτασης:

Να έχουν μαζί τους αντικείμενο που περιγράφεται στο σημείο 2
Να αντιγράψουν από το γραπτό άλλου εξεταζόμενου
Να αντιγράψουν από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις
Να θορυβούν και να μη συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επιτηρητών
Να εμποδίζουν την εξέταση άλλων εξεταζόμενων
Να δολιεύονται με άλλο τρόπο την εξέτασή τους

Για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις ο εξεταζόμενος απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή του Λυκείου, των επιτηρητών και των διδασκόντων. Αυτό σημαίνει ότι το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0) με απόφαση του διευθυντή του Λυκείου και μετά από εισήγηση των διδασκόντων το εξεταζόμενο μάθημα.

Προ της επιβολής της ποινής, ωστόσο, ο Διευθυντής του Λυκείου, οι επιτηρητές και οι διδάσκοντες το εξεταζόμενο μάθημα καλούν σε προφορική απολογία τον υποψήφιο των Πανελληνίων και συντάσσουν σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τους ανωτέρω. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία -όπως τυχόν αντικείμενα που είχε πάνω του- επισυνάπτονται στο πρακτικό.