: Μέθοδο για τον υπολογισμό της μέγιστης τιμής της , ανέπτυξε  ο Αριστείδης Αφεντουλίδης Ναυπ. Μηχανολόγος Μηχανικός. Δείτε στο ipaidia.gr την μέθοδο.

Αναλυτικά η μέθοδος

Η μεθοδολογία αφορά μόνο στον υπολογισμό της μέγιστης τιμής της στις ιατρικές σχολές. Η μέθοδος είναι απλή και ακριβής και δεν εξετάζει το σύστημα εξετάσεων παρά μόνο τον αριθμό στο σύνολόν τους και τα στατιστικά μορίων του υπουργείου. Το σφάλμα της μεθόδου είναι πάντα προς τα πάνω, ήτοι η μέθοδος βγάζει την ανώτερη τιμή της βάσης και αυτό εξαρτάται μόνο από των αριθμό των αριστευσάντων που όμως δεν θα δηλώσουν ιατρική ως πρώτη επιλογή.

Αυτό σημαίνει απλά πως όποιος έχει μόρια πάνω από την εκτίμηση της μεθόδου είναι σίγουρα επιτυχών.

Κατά την μέθοδο προσδιορίζουμε τον συνολικό αριθμό εισαγομένων στις ιατρικές και στην συνέχεια ξεκινώντας από την υψηλότερη κλίμακα μορίων αρχίζουμε και αφαιρούμε τον αντίστοιχο αριθμό των επιτυχόντων. Έτσι πολύ απλά, φτάνουμε στο τελευταίο χαμηλότερο εύρος , όπου συνήθως οι επιτυχόντες είναι περισσότεροι από τους εναπομείναντες για να συμπληρωθεί ο αριθμός των εισαγομένων.

Οπότε σε αυτό το εύρος εκτελούμε μία πράξη αναλογικότητας μεταξύ ατόμων και μορίων και προσδιορίζουμε άμεσα το όριο, όπου από εκεί και πάνω είναι όλοι εισαγόμενοι. Επειδή όμως κάποιοι εκ των δυνητικά εισαγομένων, δεν θα δηλώσουν ιατρική, η πραγματική ελάχιστη βάση αναμένεται να είναι λίγο χαμηλότερη και ποτέ όμως υψηλότερη.

Η μέθοδος δοκιμάστηκε για τα έτη 2016, 17, 18, 19, 20 με επιτυχία, όπως φαίνεται και στο συνημμένο αρχείο excel. Οι μεγάλες αποκλίσεις το 2020 και πάντα προς τα πάνω, οφείλονται στο ότι στο τελευταίο χαμηλότερο εύρος μορίων υπήρχαν πολλοί διαγωνιζόμενοι που δεν δήλωσαν ιατρική ως πρώτη προτίμηση και αυτό διότι έπεσε χαμηλά το εύρος μορίων της ιατρικής και αναμείχθηκε με υποψηφίους άλλων .