: Δείτε τους πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής () που αντιστοιχούν σε κάθε ή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό /Τομέα σε συνδυασμό με τους που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των .

Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως το 80% ή το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές.

Όπως, επίσης, μπορεί να έχει επιλέξει και για το/τα εμπλεκόμενο/-α Ειδικό/-ά Μάθημα/-τα ως Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% ή το 110% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.

Επισημαίνεται ότι μαζί με τις Ε.Β.Ε. εμφανίζονται και ο συντελεστής της κάθε Ε.Β.Ε., το Ειδικό Μάθημα ή πρακτική δοκιμασία – εφόσον απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα – και τέλος ο αντίστοιχος συντελεστής Ε.Β.Ε. Ειδικού Μαθήματος.