Ψήφισμα του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για την Πιστοποίηση -Διδακτικής Επάρκειας

Με αφορμή τη δημοσίευση του Νόμου 4485/2017 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, και συγκεκριμένα το άρθρο 83, § 13, βάσει του οποίου αναστέλλεται η χορήγηση Πιστοποίησης Παιδαγωγικής-Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους τους Τμήματός μας (ΦΕΚ 2977/4-11-2014 για τους εισακτέους ακαδ. έτους 2013-2014 και εφεξής), και των συνακόλουθων πρωτοβουλιών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) να εισηγηθεί νέα νομοθετική ρύθμιση του θέματος, τα Μέλη του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, στην 6η Συνέλευση του Σώματος (Συνεδρία της 11ης Δεκεμβρίου 2017), αποφάσισαν ομόφωνα να δηλώσουν την αντίθεσή τους στις ενέργειες αυτές, οι οποίες γίνονται ερήμην των επί της ύλης αρμοδίων και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη της περιπτώσεις εκείνες που έχουν ήδη λάβει διαπιστωτική πράξη για τη χορήγηση της ως άνω Πιστοποίησης.

Σε ό,τι αφορά το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός μας, επισημαίνεται ότι εδώ και πολλά χρόνια έχει υπάρξει μέριμνα διασφάλισης της απαιτούμενης θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης για την πιστοποίηση αυτή. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Σπουδών έχει εμπλουτιστεί, εδώ και μία δεκαετία τουλάχιστον-πέραν των δύο υποχρεωτικών μαθημάτων διδακτικής-με ειδικά μαθήματα διδακτικής (σχεδιασμός της διδασκαλίας και σχέδιο μαθήματος, ένταξη/αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Γαλλικής, μικροδιδασκαλίες κ.ά.) και μαθήματα παιδαγωγικής εκπαίδευσης, από το Τμήμα ΦΠΨ της Φιλοσοφικής Σχολής:

Σε συνέχεια των νόμων 3848/2010 (άρθρο 2, περίπτωση β, ΦΕΚ Α ́ 71) και 4186/2013 (άρθρο 36, παράγραφος 22, περιπτώσεις β και ε, ΦΕΚ Α’ 193), και στο πλαίσιο απόκτησης Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για τους αποφοίτους μας,

 • προστέθηκαν μαθήματα που εμπίπτουν στην πρώτη θεματική περιοχή (Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής) του σχετικού προγράμματος χορήγησης της πιστοποίησης
 • αυξήθηκαν σημαντικά οι ώρες παρακολούθησης και σχεδιασμού διδασκαλιών της Γαλλικής σε σχολικές μονάδες των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και εντάχθηκε η συμπλήρωση του «Ευρωπαϊκού Φακέλου για εκπαιδευόμενους καθηγητές ξένων γλωσσών» από τον φοιτητή
 • επιλέχθηκαν ειδικά μαθήματα του Τμήματος ΦΠΨ που υποχρεώθηκαν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές που διεκδικούν την ως άνω πιστοποίηση.

Με τις παραπάνω ενέργειες διασφαλίστηκε «διαδρομή» φοίτησης για την απόκτηση της πιστοποίησης με την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων (σε επιστημονικές περιοχές και γνωστικά αντικείμενα ανά προβλεπόμενη από τον νόμο θεματική περιοχή), τα οποία αντιστοιχούν σε 30 τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες, ήτοι σε ένα πλήρες εξάμηνο σπουδών.

Συνεπώς, εκτιμούμε ότι το Υπουργείο και το Ι.Ε.Π., διαχωρίζοντας την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια από το πτυχίο,

  •  αμφισβητούν το κύρος των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών τα οποία υποβαθμίζονται ενόψει των νέων προσόντων διορισμού,
  •  αποσυνδέουν τα πτυχία από τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτά,
  • προσθέτουν νέους υποχρεωτικούς κύκλους εκπαίδευσης/επιμόρφωσης για την απόκτηση της Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, επιμηκύνοντας έτσι το χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών με κόστος, υλικό και συμβολικό, και δή σε περιόδους επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης,
  • μεταφέρουν το έργο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης/κατάρτισης σε άλλες δομές.

Εκτιμώντας ότι η προετοιμασία για την Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και η χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού πρέπει να παρέχονται από το εκάστοτε Τμήμα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ιδιαιτερότητες (διδακτικές και μεθοδολογικές) των διαφόρων επιστημονικών πεδίων και γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος/Προγράμματος Σπουδών,

  •  δηλώνουμε εκ νέου την έντονη αντίθεσή μας στα σχέδια του Υπουργείου και του Ι.Ε.Π. να ακυρώσει την ήδη θεσμοθετημένη με ΦΕΚ Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματός μας,
  •  ζητούμε από το Ι.Ε.Π. και το Υπ. Παιδείας να αποσύρουν άμεσα τα όποια σχέδια εκπονούνται εις βάρος των Τμημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της Πιστοποίησης αυτής,
  •  καλούμε τα όργανα Τμημάτων, Σχολών και Ιδρυμάτων, καθώς και όλων των αποδεκτών του ψηφίσματος να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη διατήρηση των διαπιστευμένων αποφάσεων χορήγησης της Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.