Όπως έγινε γνωστό, νέες ρυθμίσεις σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια προστέθηκαν – άρθρο 32 – στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «’’Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή’’:

Σύμφωνα με το especial, ρυθμίσεις για την και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή προκειμένου να τεθεί σε επεξεργασία από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και στη συνέχεια προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αρθρο 32

Συγκεκριμένα σε διάταξη στο άρθρο 32 προβλέπονται ρυθμίσεις για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ έχουν να κάνουν με την: Εναρμόνιση του συστήματος διορισμών εκπαιδευτικών με τις νέες ρυθμίσεις για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια του άρθρου 99 του ν. 4957/2022. Μείωση του ελάχιστου αριθμού των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την εγγραφή των φοιτητών στο ειδικό πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από 180 σε 120, συνεπώς είναι δυνατή η εγγραφή των φοιτητών στο πρόγραμμα πιο νωρίς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για μεγαλύτερη ευελιξία και σύμφωνα με σχετικό αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Εφαρμογή του νέου πλαισίου παιδαγωγικής επάρκειας για τους φοιτητές που αναμένεται να εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από τα Τμήματα/Σχολές σύμφωνα με το προϊσχύσαν πλαίσιο για όσους φοιτητές εισήχθησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν

Οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν ζητήματα της πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ως πρόσθετου τυπικού προσόντος για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τι επιτυγχάνεται σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ α). Η εξοικονόμηση χρόνου για τους φοιτητές, οι οποίοι διευκολύνονται στην απόκτηση πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και η δίκαιη μεταχείριση των υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. β). Η διευκόλυνση των φοιτητών στην πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η κατανομή του εκπαιδευτικού φόρτου κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών και η αποφυγή της συσσώρευσής του στο τελευταίο ακαδημαϊκό έτος για τα τετραετή προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου.

γ). Η ενθάρρυνση των υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην απόκτηση πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η απασχόληση προσωπικού με πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και η διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αναλυτικά τι αντιμετωπίζεται ανά παράγραφο στο άρθρο 32

Με τις παρ. 1 και 2 εναρμονίζονται οι διατάξεις που αφορούν στο σύστημα διορισμών των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την αναγνώριση κατοχής παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), και προβλέπεται ότι η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποδεικνύεται με βεβαίωση από Τμήμα/ Σχολή του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) που οργανώνει ειδικό πρόγραμμα σπουδών εντός του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος για όσους φοιτητές έχουν εγγραφεί έως το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, καθώς και με το πιστοποιητικό του άρθρου 99 του ν. 4957/2022.

Με την παρ. 3 μειώνεται ο αριθμός των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την εγγραφή των φοιτητών στο ειδικό πρόγραμμα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από εκατόν ογδόντα (180) σε εκατόν είκοσι (120), προκειμένου ο εκπαιδευτικός φόρτος να διαμοιράζεται κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών και να μην συσσωρεύεται στο τελευταίο ακαδημαϊκό έτος για τα τετραετή προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου.

Με την παρ. 4 προβλέπεται εξουσιοδότηση για την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του ειδικού προγράμματος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Τέλος, με την παρ. 5 ορίζεται ότι οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε προγράμματα σπουδών Τμημάτων και Σχολών των Α.Ε.Ι. που χορηγούσαν βεβαίωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα λάβουν την παιδαγωγική επάρκεια σύμφωνα με το πλαίσιο που ίσχυε πριν την 21η.7.2022, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4957/2022, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση.