: Τα πιο πολλά τμήματα που οδηγούν στο επάγγελμα του Οικονομολόγου βρίσκονται στο 4ο πεδίο.

Ποιές οι σχολές

Όπως αναφέρει το ΕΘΝΟΣ, η κατανομή των σε επιστημονικά πεδία δημιουργεί όμως ευκαιρίες και για τους του 1ου και του 2ου επιστημονικού πεδίου για πρόσβαση στο επάγγελμα του Οικονομολόγου μετά τις .

Από το 1ο & το 4ο πεδίο

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου, Πειραιά και Μακεδονίας

Ανήκουν στο ευρύτερο πεδίο των διεθνών σχέσεων, όπου μέσα από τη μελέτη της πολυπλοκότητας των σχέσεων μεταξύ των χωρών, εξετάζονται θέματα διπλωματίας, δικαίου, διαχείρισης διεθνών κρίσεων και παγκόσμιας διακυβέρνησης, συνδέοντας τα με ευρύτερες κοινωνικές έννοιες όπως η παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, η ασφάλεια, η παγκόσμια ηθική κ.ά., με απώτερο σκοπό την επίλυση θεμάτων πέρα και πάνω από τα κράτη μεμονωμένα.

Μπορούν να εργαστούν ως Οικονομολόγοι καθώς εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Πειραιά, εφόσον έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Οικονομική Θεματική, ενώ οι απόφοιτοι της Παντείου, εφόσον έχουν επιλέξει την κατεύθυνση Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, με την προϋπόθεση ότι το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Μακεδονίας

Οι φοιτητές του τμήματος ανακαλύπτουν τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό και το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών, ως προς τη σχέση τους με την Ελλάδα. Με γνώμονα την εξωστρέφεια και τον σεβασμό των πολιτισμικών διαφορών, το τμήμα προσπαθεί να αξιοποιήσει τις ακαδημαϊκές γνώσεις και να προάγει βέλτιστες πρακτικές, που έχουν ως απώτερο στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικών και αποτελεσματικών συνεργασιών με τους γείτονες μας στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Οι απόφοιτοι του τμήματος, εφόσον  η πλειοψηφία των μαθημάτων τους είναι οικονομικής κατεύθυνσης, μπορούν να εργαστούν και ως οικονομολόγοι, αφού εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.). Αυτό το στοιχείο σε συνδυασμό με το διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών που έχουν ακολουθήσει, τους δίνει μια ευχέρεια όσον αφορά τις επαγγελματικές τους διαδρομές. Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα με στοχευμένες μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις να συνδυάσουν δεξιότητες αλλά και επαγγελματικές ευκαιρίες σε διάφορους κλάδους,

Δημόσιας Διοίκησης Αθήνας

Όπως υπογραμμίζει o Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Κωνσταντίνος Κότιος, οι σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση καταρτίζουν ανθρώπους που επιθυμούν να ασχοληθούν με την επίλυση προβλημάτων της κοινωνίας των πολιτών, είτε μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε μέσω άλλων φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα (μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κοινωνικά και δημόσια ιδρύματα κ.ά.). Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα νομικής, οικονομίας και διοίκησης ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας ενός κράτους, καθώς και την κατανομή του προϋπολογισμού ή άλλων πόρων χρηματοδότησης. Οι απόφοιτοι του τμήματος, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που επέλεξαν, εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως Οικονομολόγοι. Έχουν τη δυνατότητα να στελεχώσουν ως διοικητικά στελέχη τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών, τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, να ακολουθήσουν καριέρα στο Διπλωματικό Σώμα, να πιστοποιηθούν ως ορκωτοί ελεγκτές και να στελεχώσουν τον τραπεζικό τομέα και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Όσον αφορά την Εκπαίδευση, εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. 80 Οικονομίας (οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Δημόσιας Οικονομικής) και στον κλάδο ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών (οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Δημοσίων Θεσμών).

Από το 2ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας – Πληροφοριακά Συστήματα

Τα τμήματα απευθύνονται σε ανθρώπους που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν εφαρμογές που θα διευκολύνουν, θα υποστηρίξουν και θα βελτιώσουν τις λειτουργίες μιας σύγχρονης επιχείρησης (τόσο σε οικονομικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο). Ενδεικτικά αναφέρονται οι διαδικασίες εξόρυξης και ανάλυσης δεδομένων, η μοντελοποίηση των διαδικασιών, η τεχνητή νοημοσύνη, οι εφαρμογές cloud, η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων κ.ά.

Οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν και ως Οικονομολόγοι και ως Πληροφορικοί. Οι απόφοιτοι των τμημάτων συνδυάζουν τις γνώσεις της Πληροφορικής με τις γνώσεις των Οικονομικών, δημιουργώντας ένα προφίλ επαγγελματιών με πολυσύνθετο ρόλο. Εκτός από τις τεχνικές γνώσεις, έχουν αποκτήσει γνώσεις και σε θέματα διοίκησης και επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας τις καλύτερες προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Αιγαίου (Χίος)

Στο συγκεκριμένο τμήμα υπογραμμίζεται η σημασία της εφαρμογής των οικονομικών αρχών στη διοίκηση και τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Αξιοποιώντας την αναλυτική δύναμη της στατιστικής, των μαθηματικών, της πληροφορικής και άλλων εννοιών μικροοικονομίας και μακροοικονομίας, οι φοιτητές μαθαίνουν να μελετούν τη συμπεριφορά των ατόμων και των επιχειρήσεων και να επιλύουν τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με την ορθή κατανομή των πόρων, την κοστολόγηση, την εκτίμηση των οικονομικών κινδύνων κ.ά.

Οι απόφοιτοι του τμήματος, έχοντας συνδυάσει τις γνώσεις οικονομικών, διοίκησης αλλά και του τρόπου σκέψης του Μηχανικού, μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως Μηχανικοί Διοίκησης και Οικονομικοί Σύμβουλοι σε τομείς όπως οι μελέτες οικονομοτεχνικής αξιολόγησης (business plans), η διοίκηση επιχειρήσεων, η διοίκηση έργων και λειτουργιών, η επιχειρηματική λήψη αποφάσεων, τα χρηματοοικονομικά, το ανθρώπινο δυναμικό, η στατιστική και ανάλυση οικονομικών δεδομένων, η αξιολόγηση επενδύσεων, η επιχειρησιακή έρευνα και ο στρατηγικός προγραμματισμός σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες, εργοστάσια, αναπτυξιακές εταιρείες κ.ά.

Οι απόφοιτοι με κατεύθυνση τη Χρηματοοικονομική Μηχανική, έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Πληροφορικής ΟΠΑ,  Πληροφορικής Πειραιά

Οι τομείς απασχόλησης τους είναι πολλοί και αναμένεται με την ταχεία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στο άμεσο μέλλον να προκύψουν πολύ περισσότερες ειδικότητες, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τους αποφοίτους. Ενδεικτικά, έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε τομείς όπως η Επιστήμη των Υπολογιστών (αφορά στις θεωρητικές και αλγοριθμικές αρχές του υπολογισμού, τον προγραμματισμό, την επεξεργασία πληροφορίας, καθώς και θέματα μοντελοποίησης), οι Τεχνολογίες Λογισμικού (ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων λογισμικού σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού, επιχείρησης, βιομηχανίας, εκπαιδευτικού οργανισμού), οι Τεχνολογίες Δικτύων και Επικοινωνιών (ανάλυση, σχεδιασμός υλοποίηση και υποστήριξη δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων, με κύριο στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία τεχνολογιών αιχμής, όπως ασύρματα δίκτυα, αισθητήρες, αλλά και σύγχρονα πληροφοριακά περιβάλλοντα, όπως αυτά των Υπολογιστικών Νεφών (Cloud), και τέλος στον τομέα Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων (αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων, καθώς και στο σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων) κ.ά.

Ειδικότερα, και τα 2 τμήματα του ΟΠΑ και του Πανεπιστημίου Πειραιά δίνουν την δυνατότητα απόκτησης διπλών επαγγελματικών δικαιωμάτων (και στην Πληροφορική και στα Οικονομικά), καθώς οι απόφοιτοι τους εγγράφονται και στο  Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως Οικονομολόγοι.

Σχολές Στατιστικής

Στατιστικής ΟΠΑ.

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά,

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά),

Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  Αιγαίου (Σάμος)

Πρόκειται για προγράμματα σπουδών με ισχυρό υπόβαθρο στα μαθηματικά, στα οποία οι φοιτητές ανακαλύπτουν τις βασικές αρχές της συλλογής, οργάνωσης και ανάλυσης δεδομένων, με στόχο την παράδοση μιας ερμηνείας. Η στατιστική βρίσκει εφαρμογή στις περισσότερες επιστήμες (από την οικονομία και τη λογιστική, μέχρι την ιατρική, την ασφαλιστική επιστήμη, την κοινωνιολογία, τα χρηματοοικονομικά κ.α.), καθώς οι προκύπτουσες πληροφορίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως Οικονομολόγοι .Μπορούν να απασχοληθούν ως στατιστικοί και αναλυτές δεδομένων σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών (δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά κέντρα κ.λπ.) ή ως αναλογιστές (μελέτη και εκτίμηση μελλοντικών γεγονότων κυρίως σε ασφάλειες και συνταξιοδοτικά προγράμματα), αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς και ακόμη ως ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και στελέχη διοίκησης κινδύνου σε τράπεζες.

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

Χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών είναι ότι δίνει κυρίως έμφαση στον ρόλο του οικονομικού διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην οργάνωση των τραπεζικών υπηρεσιών, στην ανάλυση των χρηματαγορών, στην λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών, στην διεθνή τραπεζική, στη χρησιμοποίηση μικροϋπολογιστών κ.λ.π.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ως λογιστές, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, ορκωτοί ελεγκτές (με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εξετάσεις) και σύμβουλοι επενδυτικών προγραμμάτων, σε κάθε είδους και μεγέθους επιχείρηση, σε δημόσιες υπηρεσίες και χρηματιστηριακούς οργανισμούς.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ