: Σύμφωνα με νέα ενημέρωση από τους Γ. Μπουλμέτη και  Β. Βούγια, σήμερα αναμένεται η δημοσίευση των προκηρύξεων για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Πιο αναλυτικά, σήμερα αναμένεται να κοινοποιηθούν οι δύο προσκλήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υποβολή δικαιολογητικών στο , υποψηφίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στα πλαίσια των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΕΑ-2ΕΑ-3ΕΑ-4ΕΑ-5ΕΑ/2022, ώστε να υπάρξει χρόνος “μελέτης” από τους υποψήφιους, μέχρι την έναρξη υποβολής αιτήσεων.

Προθεσμίες

Η ημερομηνία περάτωσης της κατάθεσης των δικαιολογητικών ορίζεται λίγες ημέρες μετά την περάτωση της προθεσμίας των των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, η οποία ως γνωστόν αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Αίτηση και μετά τα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ

Αυτό γίνεται ώστε όποιος θελήσει να καταθέσει αίτηση στο ΑΣΕΠ την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, να έχει το χρόνο να καταθέσει τα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ, μιας και η αίτηση στο προηγείται της κατάθεσης δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ (Στην αίτηση που θα γίνει στο ΟΠΣΥΔ θα υπάρχει πεδίο στο οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης στο ΑΣΕΠ).

Υποβολή δικαιολογητικών ηλεκτρονικά

Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών

Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.Π.ΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την Προκήρυξη.

Εγχειρίδιο ΟΠΣΥΔ

Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) θα αναρτηθεί αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για την κατάθεση δικαιολογητικών.

Οι Προσκλήσεις του ΥΠΑΙΘ θα είναι 2, οι ακόλουθες:

Α. Η Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2022 (ΦΕΚ 20/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ/ 20-4-2022) και αριθμ. 4ΕA/2022 (ΦΕΚ 18/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/ 18-4-2022) και 5ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 19/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/18-4-2022) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Β. Η Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 23/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/21-04-2022) και 2ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 24/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-04-2022) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.