:  Παράταση πήραν οι προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Αναλυτικότερα, σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης και ύστερα από την έκδοση της αριθ. πρωτ. 101406/ΓΔ4/17-8-2021 (ΦΕΚ 3842/Β ́/18-8-2021, ΑΔΑ: ΩΖ5Φ46ΜΤΛΗ-6ΩΧ) κοινής υπουργικής απόφασης κατανομής, παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2021-2022 έως και τη Δευτέρα 23/8/2021.

Κατά τη διαδικασία επιλογής προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του () ο υποψήφιος δύναται να δηλώσει με τη σειρά που επιθυμεί:

περιοχές πρόσληψης αναπληρωτών (περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με
πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο
Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ),
Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ,
εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια
τη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη (στις ίδιες προτιμήσεις) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προκύπτουν για λόγους συναφείς με τη διάγνωση, μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (βλ. Μέρος Γ) έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει στην ηλεκτρονική αίτηση την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή με σύμβαση εργασίας 3 μηνης διάρκειας άρθρου 111 ν. 4821/2021 (Α 134).»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β ́ 3344) Υ.Α. η αίτηση υποβάλλεται άπαξ. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση-δήλωση προτιμήσεων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ο υποψήφιος δεν είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

Ο υποψήφιος αναπληρωτής διατηρεί (με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο ) τις εξής δυνατότητες:

α. Απενεργοποίησης της/των αίτησης/αιτήσεών του, κατά περίπτωση, καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης της/των αιτήσεων που απενεργοποίησε.

β. Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου. Σε περίπτωση που μηχανογραφικοί ή λοιποί επείγοντες λόγοι, οι οποίοι συνδέονται με την αναγκαιότητα άμεσης διενέργειας προσλήψεων, το επιβάλουν, οι παρεχόμενες ανωτέρω α ́ και β ́ δυνατότητες θα αναστέλλονται προσωρινά χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση των υποψηφίων.

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2021-2022 ενδέχεται να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν.4692/2020, περί έκδοσηςειδικής/ών προκήρυξης/εων κάλυψης κενών σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Αναλυτικά όλη η εγκύκλιος