: Σημαντική οδηγία για τις –  Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιχειρήματα που έμειναν εκτός ύλης

Αναλυτικά η επιστολή που απέστειλαν οι συντονιστές Μαθηματικών ΠΕΚΕΣ:

ΘΕΜΑ : Διευκρίνιση για την αξιοποίηση Μαθηματικών Προτάσεων στις

Η στα μαθηματικά για το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 είχε οριστεί σε πρώτη φάση με το ΦΕΚ 2875/ 5-7-2019 και ακολούθησε η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας 143431/Δ2/16-9-2019 για την διαχείριση της διδακτέας ύλης.

Μέχρι το κλείσιμο των σχολείων στις 11 Μαρτίου 2020, τα περισσότερα σχολεία είχαν ολοκληρώσει τον Διαφορικό Λογισμό και μερικά είχαν διδάξει ακόμη και μεθόδους ολοκλήρωσης. Όμως σε μερικά σχολεία, για ποικίλους λόγους, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της διδασκαλίας των παραγώγων και έτσι η τελική εξεταστέα ύλη είναι περιορισμένη έως και την παράγραφο 2.7 σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας 44639/Δ2/09-04-2020

Προκύπτει όμως εύλογα το ερώτημα, αν στις φετινές εξετάσεις οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά σε κάποιο ερώτημα, χωρίς απώλεια βαθμών, θεώρημα ή πρόταση από την αρχικώς ορισθείσα ύλη που δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στην νέα περιορισμένη ύλη.

Σύμφωνα με το έγγραφο 143431/Δ2/16-9-2019 του Υπουργείου Παιδείας που αφορά την διαχείριση της ύλης, π χ παρ 1.5 αναφέρεται ότι:

Στην ενότητα αυτή δεν έχει νόημα μια άσκοπη ασκησιολογία που οι μαθητές υπολογίζουν όρια, κάνοντας χρήση αλγεβρικών δεξιοτήτων.,

υπονοώντας ότι με τον κανόνα de L’ Hospital θα ξεπεραστούν τέτοια εμπόδια. Ωστόσο όμως ο κανόνας de L’ Hospital δεν ανήκει στην τελική εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών. Προφανώς μπορούμε να αναφέρουμε πολλά τέτοια παραδείγματα που αφορούν όλη την ύλη των μαθηματικών.

Ακόμη, στην πολυετή συμμετοχή μας στα βαθμολογικά κέντρα ως βαθμολογητές ή συντονιστές έχουμε παρατηρήσει ότι όπου έχουν παρουσιαστεί ανάλογα ερωτήματα το βαθμολογικό σώμα έχει ως σχεδόν πάγια αρχή να θεωρεί δεκτή κάθε λύση που βασίζεται σε ύλη που περιέχεται στα σχολικά εγχειρίδια.

Για να αποφύγουμε πιθανά προβλήματα, που μπορεί να δημιουργηθούν στα βαθμολογικά κέντρα και να βοηθήσουμε τους μαθητές μας, οι οποίοι εναγωνίως μας ρωτούν για πιθανές συνέπειες στην βαθμολόγηση των γραπτών τους, προτείνουμε το ΙΕΠ έγκαιρα να στείλει την διευκρίνιση για το ζήτημα, υιοθετώντας την άποψη, σύμφωνα με την οποία:

« Κάθε λύση, που βασίζεται στην ύλη που ορίστηκε στην αρχή του Σχολικού Έτους να εκλαμβάνεται ως ορθή».

Πιστεύουμε ότι η διευκρίνιση αυτή θα συμβάλει σημαντικά στα εξής :

(Α) Να εξαλείψει των αγωνία όσων υποψηφίων στηρίξουν τις απαντήσεις τους στην αρχική Εξεταστέα Ύλη.

(Β) Να διατηρηθεί το ήρεμο κλίμα στη φάση της διόρθωσης των γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα και να μην αποκλίνουν, σε βάρος κάποιων μαθητών, οι βαθμολογίες λόγω αυθαίρετων και μεμονωμένων ερμηνειών.

(Γ) Να διαμορφώσουν οι καθηγητές και οι βαθμολογητές ομοιόμορφη και πάγια άποψη για τον τρόπο αξιολόγησης των γραπτών των προαγωγικών, απολυτήριων και πανελλαδικών εξετάσεων.

Μια τέτοια οριστική τακτοποίηση του ζητήματος, δίνει ακόμα πιο πολύ ουσιαστικό περιεχόμενο στη διατύπωση ότι «κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση είναι αποδεκτή» και προσδίδει διαχρονικά κύρος στην αξία των σχολικών εγχειριδίων αλλά κυρίως στο έργο και στο ρόλο του Μαθηματικού στην εκπαίδευση.

Ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε απόφασή σας θα προτείναμε η ΚΕΕ και ο πρόεδρός της να ενημερωθούν επίσημα από το ΙΕΠ για το σχετικό ζήτημα, ώστε στις φετινές εξετάσεις να αποφευχθούν ερωτήματα , τα οποία δίνουν σημαντικό πλεονέκτημα σε όσους επικαλεστούν για την λύση τους προτάσεις που δεν βρίσκονται στη (νέα) εξεταστέα ύλη.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση

Μπουραζάνας Κωνσταντίνος Συντονιστής Μαθηματικών ΠΕΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τζαχρήστας Γεώργιος Συντονιστής Μαθηματικών 1ο ΠΕΚΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Ευαγγελόπουλος Αναστάσιος Συντονιστής Μαθηματικών 2ο ΠΕΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καραβασίλης Γεώργιος Συντονιστής Μαθηματικών 4ο ΠΕΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η απάντηση που έλαβαν:

ΘΕΜΑ: Απάντηση ηλεκτρονικής επιστολής που αφορά σε επισημάνσεις για την εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 54545/12-05-2020 έγγραφο

Απαντώντας στην με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 48677/Δ2/27-04-2020 ηλεκτρονική επιστολή σας που αφορά σε διευκρινίσεις για την αξιοποίηση Μαθηματικών προτάσεων στις σας γνωρίζουμε την Εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Στουραΐτη, Συμβούλου Α΄ του ΙΕΠ και Συντονιστή της Επιστημονικής Μονάδας «Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μαθηματικά», μέσω της Προϊσταμένης του Γραφείου Επιστημονικών Μονάδων Β’ κ. Γεωργίας Φέρμελη, Συμβούλου Α’ του ΙΕΠ, η οποία έχει ως εξής:

« […] Το ερώτημα που διατυπώνεται στην επιστολή των κ.κ. Μπουραζάνα Κωνσταντίνου, Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου Μαθηματικών στο ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, Τζαχρήστα Γεώργιου, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών στο 1ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου, Ευαγγελόπουλου Αναστάσιου, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών στο 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, και Καραβασίλη Γεώργιου, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών στο 4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: «Διευκρίνιση για την αξιοποίηση Μαθηματικών Προτάσεων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις», έχει απαντηθεί με σχετική ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με την εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών στις , το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής διευκρινίζει:

Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, στις κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη θεωρείται αποδεκτή. Επίσης, κατά πάγια πρακτική ένα μαθηματικό επιχείρημα, ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι αποδεικνύεται.

Ειδικότερα για το τρέχον έτος, η περικοπή της ύλης, εκτός των άλλων, άφησε απέξω τον κανόνα του L’ Hospital, ο οποίος δεν αποδεικνύεται στο σχολικό βιβλίο. Με βάση τα ανωτέρω, η πιθανή χρήση του κανόνα του L’ Hospital θα θεωρείται αποδεκτή χωρίς να απαιτείται η απόδειξή του.»»

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ