ΑΣΠΑΙΤΕ – Το ΕΠΠΑΙΚ είναι  πρόγραμμα παιδαγωγικής, θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης. Διαδέχθηκε το πρόγραμμα ΠΑΤΕΣ Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της ΣΕΛΕΤΕ.

Το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. αποβλέπει στην ενσωμάτωση της θεωρίας στην πράξη, καταδεικνύοντας ότι η διδασκαλία είναι μια ενιαία, ανοιχτή και μη τυποποιημένη διαδικασία» και προσφέρει πολύτιμες εμπειρίες για τη δόμηση ενός σύγχρονου μαθησιακού, μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος, με κατάλληλη αξιοποίηση της μεθοδολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε δώδεκα πόλεις (12) της Ελλάδας και έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής τους επάρκειας, εκπαιδευτικοί και υποψήφιοι εκπαιδευτικοί,  κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης – Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα – ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ: Το ΦΕΚ με τον κανονισμό λειτουργίας