Στο άρθρο 40 του του Υπουργείου Παιδείας αναφέρεται στην «Εγγραφή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστηµονικούς διαγωνισµούς»

Άρθρο 40

Εγγραφή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστηµονικούς διαγωνισµούς

Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267) , αντικαθίσταται ως εξής: «4. α) αα) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΓΕ.Λ. έχουν διακριθεί στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυµπιάδα Μαθηµατικών, Πληροφορικής ή Ροµποτικής, Φυσικής, Χηµείας, Βιολογίας ή Οικονοµικών και τους έχει απονεµηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο µετάλλιο), εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, τα οποία ανήκουν σε επιστηµονικό πεδίο της Οµάδας Προσανατολισµού που έχουν επιλέξει, εφόσον το µάθηµα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυµπιάδες περιλαµβάνεται είτε στα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου είτε στα µαθήµατα της Οµάδας Προσανατολισµού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν τη διάκριση. Η βράβευση στη Ροµποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευµένες εφαρµογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ., οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισµό για Νέους Επιστήµονες (EUCYS), στην Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών (EUSO), µε την απονοµή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, καθώς και για τις κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ., που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στην Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Μαθηµατικών Κοριτσιών (EGMO) µε την απονοµή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.

αβ) Κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΕΠΑ.Λ. έχουν διακριθεί στους διαγωνισµούς της υποπερ. αα΄ και τους έχει απονεµηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο µετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε σχολές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδα που αντιστοιχεί στον τοµέα αποφοίτησής τους.

β) Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστηµονικό φορέα ή ένωση για κάθε επιµέρους διαγωνισµό, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας, κατά τις κείµενες διατάξεις, Διεύθυνσης ή Τµήµατος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισµών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά οι συµµετέχοντες/συµµετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Οµάδες αντιπροσώπευσης της Χώρας. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), µε βασικό κριτήριο το αποδεδειγµένο επιστηµονικό κύρος των σχετικών φορέων ή ενώσεων και των διαγωνισµών που ο καθένας από αυτούς διενεργεί. γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα θέµατα που έχουν σχέση µε την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

δ) Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα θέµατα που έχουν σχέση µε κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. µε ανάλογες διακρίσεις.

ε) Ως προϋπόθεση για την εγγραφή των κατόχων απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία, είναι η επίτευξη µέσου όρου βαθµών στα µαθήµατα που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον ίσου µε το µισό του µέγιστου.»