Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Διατὶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀρνεῖται να δώση ἐξηγήσεις; Ὁ Πατριάρχης ἠρνήθη νὰ ἀπαντήση εἰς τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἐζήτησεν ὁ ἴδιος νὰ ἀποστείλωμεν.

➢ Ἡ ἀγάπη σείει τὴν γῆν. Τοῦ Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου (†).
➢ Ἱεροκοινοτική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν τελικῶν κειμένων τῆς Ἐν Κρήτῃ Συνόδου.
➢ Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Ἐλευθερουπόλεως περὶ τοῦ κινήματος «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»
➢ Xαίροις τῶν πατέρων ὁ μιμητής, καί τῶν διδασκάλων, ὁ θεόσοφος ἐκφραστής. Ἐπιμνημόσυνος ὁμιλία διὰ τὸν μακαριστὸν π. Ἐπιφανιον Θεοδωροπουλον. Τοῦ Ἀρχιμ. π. Νικοδήμου Γ. Ἀεράκη.
➢ Ὁ ταπεινὸς καὶ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου π. Μᾶρκος. Γράφει ὁ κ. Κλεομένης Στεργίου, Γυμνασιάρχης.
➢ Τὸ θανάσιμον πλῆγμα κατὰ τοῦ Πατριαρχείου καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τοῦ κ. Στεφάνου Κοντοστάνου, Συνταξιούχου διδασκάλου.
➢ Θεολογικόν Σχόλιον εἰς τὴν Ἐγκύκλιον τῆς Ἱ. Μ. Φλωρίνης.
➢ Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ. Μία ἑλληνορθόδοξος κριτικὴ ἐναντίον τῆς ἀοράτου δικτατορίας τῶν Σιωνιστῶν. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος.
➢ Ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ εἰς τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖον
➢ Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τοῦ λαοῦ. Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης σύμμαχος καὶ προαγωγὸς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
➢ Τό λειτουργικόν τυπικόν τῆς Μ.τ.Χ. Ἑκκλησίας.
➢ Μασωνικὸν τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς διασκέψεως Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν!
➢ Τὸ Ἰσλὰμ εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ ἡ σύγκρουσις τῶν πολιτισμῶν. Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Χαλαζιᾶς.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.