Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Κολοσσιαία προπαγάνδα ἐπιβολῆς πρωτείου. Αἱρετικὸς ὅποιος δὲν ἀποδέχεται «Πρωτεῖον» κατὰ τοὺς «μεταπατερικοὺς» θεολόγους! Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ.

➢ Ἄγνωστοι πτυχαί τοῦ πολιτικοῦ οἰκουμενισμοῦ.
➢ Ὁ οἰκουμενισμός μετά τήν ἐκλογήν τοῦ κ. Ντ. Τράμπ.
➢ Ὁδηγὸς τοῦ ἀγῶνος ὁ π. Ἐπιφάνιος. Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγιον Ὄρος.
➢ Τὰ Θρησκευτικὰ καὶ «τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα» τῶν Ἐπισκόπων μας! Τοῦ κ. Ἐπιφανίου Στόκου, Θεολόγου, Ἐφόρου τοῦ Δ.Σ. τῆς Π.Ε.Θ.
➢ Ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι, ξυπνῆστε! Tοῦ κ. Δημητρίου Ε. Κουτρούμπα Προέδρου τοῦ Πνευμ. Κέντρου Ρουμελιωτῶν, Ὁμ. Καθ. Ε.Κ.Π.Α.
➢ Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ. Μία ἑλληνορθόδοξος κριτικὴ ἐναντίον τῆς ἀοράτου δικτατορίας τῶν Σιωνιστῶν. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος
➢ «Κύριε κλέφτη, πάρε ὅ,τι θέλεις!». Ἀφιέρωμα εἰς τὴν μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Εὐσεβίου Βίττη. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγ. Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.
➢ Ἀρχ. Ἀθηνῶν: «Ἐπιχειροῦνται ἐπιπόλαιες μεταβολές στά Θρησκευτικά». Γράφει ὁ κ. Μάκης Ἀδαμόπουλος.
➢ Πῶς τὰ ΜΜΕ παρεποίησαν στοιχεῖα εἰς βάρος τῶν χριστιανῶν τῆς Συρίας. Τοῦ κ. Γεωργίου Θεοχάρη.
➢ Ἡ ΟΛΜΕ κατὰ τῆς θεματικῆς ἑβδομάδος
➢ Ὁ διχασμὸς συνεχίζεται
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.