Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Λύσις τῶν ἀδιεξόδων ὁ Θεανθρώπινος πολιτισμός. «Τίς ἀγνοεῖ ὅτι ἡ ἀθεΐα τῆς σημερινῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς ὁδηγεῖ εἰς τὸ χάος τὴν Ἀνθρωπότητα;». Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνός ὁ τοῦ Φιλαδέλφου, πρώην ἀρχιγραμματεὺς Ἱ. Κοινότητος Ἁγ. Ὄρους.

➢ Κληρονόμοι τοῦ τεχθέντος Σωτῆρος οἱ ἀφανεῖς καὶ ἄσημοι. Τοῦ Σεβ. Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων Σεραφείμ.
➢ Ριπαὶ – Ἐξηγήσεις – Ἐπεξηγήσεις – Ἀπορίαι! Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.
➢ «Θεολογικὴ» τραγωδία Ἀρχιερέως. Γράφει ὁ μοναχός Παΐσιος Καρεώτης, Καθηγητής Ἀθωνιάδος Σχολῆς.
➢ Ἡ ἱστορικότης τῶν Χριστουγέννων. Τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου, Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
➢ Καὶ σαρκωθέντα… καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
➢ «Ἡ καθαρότης τῆς ἐπαναστάσεως διαρκεῖ τὸ περισσότερον δεκατέσσαρας ἡμέρας» (J. Cocteau). Τοῦ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου.
➢ «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπέρριψε πλαγίως καὶ διακριτικὰ τὰ κείμενα καὶ ἔθεσε δυναμίτιδα στὴν ὑπόσταση αὐτῆς καθ’ αὐτῆς τῆς Συνόδου». Γράφει ὁ κ. Ἀλέξανδρος Στεφανόπουλος, δημοσιογράφος.
➢ Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ. Μία ἑλληνορθόδοξος κριτικὴ ἐναντίον τῆς ἀοράτου δικτατορίας τῶν Σιωνιστῶν. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος.
➢ «Λαμπρός Ἐπικήδειος». Μία ὀφειλομένη ἀπάντησις.
➢ Πρός τήν κοινωνίαν τῶν Κρατουμένων. Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος.
➢ «Θεός ἐπί γῆς, ὑψώθητε…» «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο…». Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ζιόμπολας.
➢ Δὲν γεννήθηκε ὁ Χριστός. Γεννᾶται γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.