Ειδική ιστοσελίδα για τις διαγνωστικές εξετάσεις η αλλιώς  «» δημιούργησε το στον ιστότοπό του.

Oι οδηγίες του ΙΕΠ

Η Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/-τριες της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων έχει ως στόχο την έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών σε θέματα Γλώσσας – Κατανόησης Κειμένου και Μαθηματικών, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αναφέρονται ή περιγράφονται στα σχετικά Προγράμματα Σπουδών. Απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση εισηγήσεων για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Κατά το σχολικό έτος 2021-22, οι εθνικές διαγνωστικές εξετάσεις υλοποιούνται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών/-τριών, το οποίο ορίζεται σε έως 6.000 μαθητές/-τριες για τη Στ’ Δημοτικού και έως 6.000 μαθητές/-τριες για τη Γ’ Γυμνασίου. Οι συμμετέχουσες σχολικές μονάδες (έως και 600 στον αριθμό) επιλέγονται βάσει στρωματοποιημένης δειγματοληψίας.

Οι εθνικές εξετάσεις διενεργούνται ταυτόχρονα στις επιλεγείσες σχολικές μονάδες σε ημέρα και ώρα που ορίζεται με Απόφαση του ΥΠΑΙΘ. Την ημέρα της εξέτασης, η Επιστημονική Επιτροπή διενεργεί ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των θεμάτων. Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και, με ευθύνη του/της Διευθυντή/-τριας της σχολικής μονάδας, εκτυπώνονται και διανέμονται σε έντυπη μορφή στους/στις μαθητές/-τριες. Οι απαντήσεις των μαθητών/-τριών σημειώνονται ανώνυμα σε ειδικά διαμορφωμένα έντυπα (απαντητικά δελτία), τα οποία αποστέλλονται νωρίτερα στα σχολεία. Τα έντυπα των απαντήσεων των σχολικών μονάδων συγκεντρώνονται και αποστέλλονται άμεσα στο ΙΕΠ, προκειμένου οι απαντήσεις να καταχωριστούν, μετά από σάρωση των απαντητικών δελτίων, σε ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων και να γίνει η στατιστική επεξεργασία τους. Η Επιστημονική Επιτροπή προβαίνει σε ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων και ενημερώνει το ΙΕΠ και την ΑΔΙΠΠΔΕ προκειμένου να συνταχθούν σχετικές προτάσεις προς το ΥΠΑΙΘ.

Οδηγίες προς τα σχολεία

Σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές της ΣΤ τάξης των δημοτικών σχολείων και της Γ τάξης Γυμνασίου, σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί ιστοσελίδα http://iep.edu.gr/el/arxiki-eedx στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε προκειμένου να ενημερωθείτε για το έργο, τις διαδικασίες, το θεωρητικό πλαίσιο, ενδεικτικά θέματα και επικοινωνία μέσω helpdesk. Οι διαγνωστικές εξετάσεις, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων που επελέγησαν είναι υποχρεωτική, όπως καθορίζεται με την ΥΑ αρ. 46075/ΓΔ4 «Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα για τους Μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων σχολικού έτους 2021- 2022». Οι διαδικασίες είναι οι ακόλουθες:

Α. ΦΑΣΗ: ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Έχει αποσταλεί ταχυδρομικός φάκελος μέσω ΕΛΤΑ Courier σε κάθε σχολείο που συμμετέχει, ο οποίος περιέχει i) απαντητικά δελτία των εξετάσεων, ii) ένα απαντητικό φάκελο με ένα εκτυπωμένο voucher του ΕΛΤΑ Courier για να χρησιμοποιηθεί κατά την επιστροφή των συμπληρωμένων απαντητικών δελτίων (βλέπε οδηγίες Γ ΦΑΣΗ). Προσοχή: Αν χρειαστεί ενημερώνετε τον διανομέα ότι ο φάκελος θα επιστραφεί μετά το πέρας των εξετάσεων. Με ευθύνη του/της διευθυντή/ντριας δηλώνεται η παραλαβή του φακέλου στην εφαρμογή http://iep.edu.gr/el/eedx-platforma-sxoleion Η είσοδος της σχολικής μονάδας γίνεται με κωδικούς ΠΣΔ.

Εμφανίζεται η σελίδα Παραλαβή, όπου υπάρχει μια λίστα με όλα τα ενδεχόμενα δέματα προς παραλαβή. Επιλέγουμε Ναι ή Όχι, εάν το δέμα που παραλάβαμε είναι ανοικτό ή εμφανώς παραβιασμένο, αντίστοιχα. Ελέγχουμε τον Κωδικό Voucher εάν ταυτίζεται με αυτόν του δέματος που παραλάβαμε και πατάμε στο αντίστοιχο πράσινο πλήκτρο Παραλαμβάνω. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται ο Κωδικός Voucher που παραλάβαμε στην λίστα, πατάμε Παραλαβή χωρίς Voucher (μπλε πλήκτρο).

Οι οδηγίες αναλυτικά ΕΔΩ