Το , εξέδωσε εγκύκλιο για τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο των εκπρόθεσμων μετεγγραφών από σε ΕΠΑΛ και από ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ.

Tι αναφέρει η εγκύκλιος

1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, σε περίπτωση που είναι ενήλικας/η, ή του/της κηδεμόνα/ος σε περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών, στην οποία θα αναγράφεται εκτός από το προορισμού και η τάξη – τομέας – ειδικότητα του/της ενδιαφερόμενου/ης.

2. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής του/της ενδιαφερόμενου/ης, σε περίπτωση που είναι ενήλικας/η, ή Υπεύθυνες Δηλώσεις από τον/τους νόμιμο/ους κηδεμόνα/ες σε περίπτωση ανήλικων μαθητών/μαθητριών, στις οποίες να διευκρινίζονται οι λόγοι του αιτήματος και πιθανής μετοίκησης.

3. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας του/της ενδιαφερόμενου/ης, σε περίπτωση που είναι ενήλικας/η, ή του/της κηδεμόνα/ος του/της σε περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών.

4. Υπηρεσιακά Σημειώματα μετεγγραφής από τις σχολικές μονάδες προέλευσης και προορισμού, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφουν ότι δέχονται την μετεγγραφή και ότι από την αλλαγή που προκαλείται στο μαθητικό σύνολο δεν επηρεάζεται ο αριθμός των τμημάτων και ο αριθμός των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στις εμπλεκόμενες σχολικές μονάδες.

5. Επικαιροποιημένη βεβαίωση απουσιών του/της ενδιαφερόμενου/ης από το σχολείο προέλευσης.

6. Σε περίπτωση μετοίκησης, απαραίτητο είναι οποιοδήποτε αποδεικτικό βεβαιώνει τη διεύθυνση της νέας κατοικίας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ , αντίγραφο συμβολαίου μίσθωσης ακινήτου κλπ).

7. Σε περίπτωση που το αίτημα μετεγγραφής αφορά σε έναρξη εργασίας ή αλλαγή εργασιακής κατάστασης (π.χ. πρόσληψη, μετάθεση κλπ) του/της ενδιαφερόμενου/ης ή του/των κηδεμόνα/ων, στην περίπτωση ανηλίκων μαθητών/τριών, απαραίτητα είναι τα αποδεικτικά όπως αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Ως εκ τούτου, τονίζει το , παρακαλούνται οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας να μην αποστέλλουν στην υπηρεσία μας ελλιπείς φακέλους αιτημάτων μετεγγραφών προς σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. διότι σε αυτήν την περίπτωση θα επιστρέφονται , προς ολοκλήρωσή τους και εκ νέου αποστολή, προκειμένου να εξεταστούν τα σχετικά αιτήματα.