– Υπόμνημα για την εξέταση και συμπερίληψη της προτεινόμενης διάταξης της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τους απορριφθέντες ΕΕΠ – ΕΒΠ των πινάκων αναπληρωτών του 2018-19» ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Ζητούμε να εξετάσετε και να συμπεριλάβετετην προτεινόμενη διάταξη της ΠΟΣΕΕΠΕΑγια τους απορριφθέντες ΕΕΠ ΕΒΠ των του 2018-19, την οποία σας καταθέσαμε με το υπ. Αριθμ. Πρωτ.: 108/26-07-2019υπόμνημα (ζήτημα 3) της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για επανεξέταση του νόμου 4589/2019 περί συστήματος διορισμών στη βάση της διαφοροποίησης της διαδικασίας γιατις τοποθετήσεις Αναπληρωτών και υποβολή προτάσεων σχετικά με τα θέματα ΕΕΠ-ΕΒΠκαι σας εκθέσαμε αναλυτικά κατά τη συνάντησή μας στις 26/6/2019 (Παράρτημα 1)

Ηυπ’ αριθ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018 – ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1) Υπουργική Απόφαση του , Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα την πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), όριζε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για το διδακτικό έτος 2018-2019. Ο νόμος 4589/2019, παρ.1β του άρθρου 66 αναφέρεται σε παράταση των ισχυουσών πινάκων σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικοί πίνακες. Η εφαρμογή αυτού θα έχει ως συνέπεια, αν δε ληφθεί μέριμνα, οι απορριφθέντες ΕΕΠ ΕΒΠ των πινάκων 2018-19 να οδηγηθούν για άλλη μια χρονιά στην ανεργία.

Με την προτεινόμενη διάταξη δε ζητάμε την εισροή νέων στοιχείων πέρα από αυτά που ίσχυαν για τους υποψηφίους κατά την υποβολή των αιτήσεωντους για το έτος 2018 -19 αλλά τη δικαίωσητων απορριφθέντων από στρεβλές πρακτικές και εφαρμογές της δημόσιας διοίκησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Συντάγματος η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

Το Υπουργείο Παιδείας απασχολεί επί σειρά ετών από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της Εκπαίδευσης. Πριν την έκδοση του νόμου 4589/2019, κάθε χρονιά οι εν λόγω υποψήφιοι καλούνταν να υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά προκειμένου να προσληφθούν ως με διαφορετική διαδικασία η οποία προβλεπόταν από αντίστοιχες διατάξεις. Παρόλο που υπήρχε δέσμευση από το 2015 για την έκδοση ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους, όπως ίσχυε για τους εκπαιδευτικούς,δεν κατάφερε το Υπουργείο Παιδείας να τους εφαρμόσει. Η αδυναμία αυτή της δημόσιας διοίκησης είχε ως συνέπεια την απόρριψη συναδέλφων ΕΕΠ- ΕΒΠ σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς.

Αποκορύφωμα της συνεχούς ταλαιπωρίας των υποψηφίων ήταν η διαδικασία που προβλέφθηκε κατά το προηγούμενο έτος 2018 κατά το οποίο οι υποψήφιοι καλούνταν να υποβάλλουν εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά τους, να συμπληρώσουν χειρόγραφη υπεύθυνη δήλωση σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που ήταν ηλεκτρονική μέσω ενώ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) είχαν την ευχέρεια να αποφασίζουν με ποια διαδικασία θα υποβάλλονταν οι αιτήσεις. Συνέπεια αυτού ήταν να αποφασιστεί από κάποιες ΠΔΕ η ταχυδρομική αποστολή αυτών ενώ αντίθετα κάποιες άλλες υποστήριζαν τους υποψηφίους, λάμβαναν τις αιτήσεις τους δια ζώσης και τους ενημέρωναν για τον τρόπο συμπλήρωσης αυτών.Αυτή η άνιση μεταχείριση μεταξύ των υποψηφίων ΕΕΠ-ΕΒΠ, ανάλογα με την ΠΔΕ που κατέθεταν την αίτησή τους, είχε ως συνέπεια να απορριφθούν πολλοί συνάδελφοι και να βρεθούν στην ανεργία για το έτος 2018- 19 παρόλο που κάποιοι εξ’ αυτών μπορεί να υπηρετούσαν και 14 χρόνια ως αναπληρωτές.

Το ΑΣΕΠ εξέτασε τις ενστάσεις των απορριφθέντων ατομικά και σύμφωνα με τη νομιμότητα που προβλεπόταν από την προκήρυξη χωρίς να συνυπολογίσει τη συνολική εικόνασε σχέση με τις αδυναμίες των κρατικών μηχανισμών Υπουργείου Παιδείας και ΠΔΕ να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη ως προς τον έλεγχοτης διαδικασίαςκαι τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους υποψήφιους. Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, μέλος της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είχε επισημάνει τα παραπάνω μέσω εξώδικης όχλησης προς το Υπουργείο Παιδείας, ΠΔΕ Αττικής και ΑΣΕΠ, όπως θα διαπιστώσετε στο Παράρτημα 2 που σας επισυνάπτουμε.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προτεινόμενη διάταξη ΠΟΣΕΕΠΕΑ:

Η παρ. 1β του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρατείνεται έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, εφόσον έως τις 23.8.2019 δεν έχουν εκδοθεί οι πίνακες αυτοί.

Στους εν λόγω πίνακες συμπεριλαμβάνονται και όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση πρόσληψης βάσει της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56267/Ε4/5.4.2018 (Β’ 1284) και, αν και πληρούσαν όλα τα ουσιαστικά κριτήρια, δεν συμπεριλήφθηκαν στους πίνακες κατάταξης για τυπικούς λόγους (μη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων της υπεύθυνης δήλωσης, μη προσκόμιση δικαιολογητικών). Η κατάταξη των εν λόγω υποψηφίων κατά ειδικότητα στους πίνακες θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά βάσει των μοριοδοτούμενων ουσιαστικών κριτηρίων (ακαδημαϊκά κριτήρια, προϋπηρεσία, κλπ.) και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Τα λοιπά μη προσκομισθέντα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση (ποινικό μητρώο και πιστοποιητικό στρατολογίας) θα υποβληθούν από τους υποψηφίους με τα λοιπά δικαιολογητικά (ιατρικές βεβαιώσεις) κατά την ανάληψη υπηρεσίας.

Για την παράταση της χρονικής ισχύος των πινάκων και την συμπερίληψη σε αυτούς των αποκλεισθέντων για τυπικούς λόγους υποψηφίων εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης των οποίων η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία μπορεί να διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Με επιφύλαξη δικαιωμάτων για λογαριασμό των μελών μας Του Συλλόγου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής (ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), που εδρεύει στην Αθήνα, ως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

1. Περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής.

2. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως νόμιμα εκπροσωπείται.

3. ΑΣΕΠ, ως νόμιμα εκπροσωπείται.