Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του νέου νόμου για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων επήλθαν τροποποιήσεις στην έναρξη ισχύος πινάκων προακτέων.
Ειδικότερα, μετά τη δημοσίευση του ν. 4369/2016 πραγματοποιήθηκε η κατάταξη των υπαλλήλων, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 στο νέο βαθμολόγιο και η ενεργοποίηση εκ νέου των βαθμολογικών προαγωγών με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 83 του Υ.Κ (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν.
Εκ των ανωτέρω και λόγω του προηγούμενου νομικού πλαισίου (ν.4046/2012) σύμφωνα με το οποίο δεν διενεργούνταν βαθμολογικές προαγωγές, και δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 του Υ.Κ η ισχύς των πινάκων προακτέων αρχίζει από 1η Μαΐου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Υ.Κ., για την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 83 του Υ.Κ για το τρέχον έτος, οι πίνακες δεν ήταν δυνατό να περιλαμβάνουν τους υπαλλήλους, οι οποίοι προάγονται κατά χρονικό διάστημα από 1ης /1/2016 (ημερομηνία κατάταξης των υπαλλήλων στο νέο βαθμολόγιο) μέχρι τις 30 Απριλίου του 2016.
Όπως διευκρινίζει εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τις διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου για την κινητικότητα ορίζεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 83 του Υ.Κ όπως ισχύει, η ισχύς των πινάκων προακτέων αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30η Απριλίου του επόμενου έτους. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 35 του ν. 4440/2016 (2-12-2016), οι αρμόδιες Υπηρεσίες έχουν ήδη καταρτίσει τους πίνακες προακτέων του άρθρου 83 του Υ.Κ. όπως ισχύει, πρέπει να καταρτίσουν και πίνακες προακτέων, στους οποίους εγγράφονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο από 1-1-2016 έως 30-4-2016, με έναρξη ισχύος των πινάκων αυτών την 1-1-2016, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησης τους, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Υ.Κ, όπως ισχύει.