Η εξαήμερη μεταφέρεται ανεπίσημα για τον Ιούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εφαρμογή της θα συνδυαστεί με την , αφού διάφορα προσκόμματα, τόσο σε τεχνικό επίπεδο, όσο και στο πεδίο των αντιδράσεων, δεν κατέστησαν δυνατή την εφαρμογή της από την 1η Μαρτίου, όπως αρχικώς προβλεπόταν.

Ειδικότερα, ο νόμος 5053/23 προέβλεπε την έναρξη της εξαήμερης εργασίας για τους οργανισμούς και τις εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας, που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Οι εργαζόμενοι αυτοί θα αμείβονται επιπλέον για την έκτη µέρα µε το 40% του ημερομισθίου και το 115% αν είναι αργία, ενώ θα δικαιούνται ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα.

Οι δυσκολίες που εμφανίστηκαν με την ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, κατέστησαν αδύνατη μέχρι τώρα την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης, ενώ αντιδράσεις υπήρξαν σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση του κοινού και όχι μόνο. Πολλές υπηρεσίες δε, έχουν αποστείλει ερώτημα στο υπουργείο Εργασίας για την αναγκαιότητα ενεργοποίησης της διάταξης.

Σύμφωνα με τον νόμο, η απασχόληση των εργαζομένων, κατά την πρόσθετη ημέρα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ ώρες, ενώ δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο. Οι ανωτέρω εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία των χρονικών ορίων εργασίας των εργαζοµένων τους που θα απασχοληθούν κατά την έκτη ηµέρα στη δήλωση οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.

Συνθήκες, όροι και αμοιβές της εξαήμερης εργασίας

Εκτός από τα προαναφερόμενα, οι εργοδότες επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων, που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργούν κατά τις ηµέρες ∆ευτέρα έως και Σάββατο επί 24 ώρες µε σύστηµα εναλλασσόµενων βαρδιών και στις οποίες οι εργαζόµενοι απασχολούνται σε πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία, προκειµένου -σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιχείρηση παρουσιάζει απρόβλεπτα ιδιαίτερα αυξηµένο φόρτο εργασίας- να κάνουν χρήση της έκτης ηµέρας της εβδοµάδας, πρέπει:

Να έχουν δηλώσει αρχικά και υπευθύνως στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι ανήκουν στη συγκεκριµένη κατηγορία.

Να δηλώνουν, κάθε φορά που επιθυµούν να κάνουν χρήση της 6ης ηµέρας, εκ των προτέρων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ότι η επιχείρηση παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξηµένο φόρτο εργασίας κατά µια συγκεκριµένη περίοδο.

Σε περιπτώσεις που επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις έχουν νυχτερινές βάρδιες πενθηµέρου (00.00-06.00), επ’ ουδενί επιτρέπεται η απασχόλησή τους 6η µέρα κατά τη νυχτερινή βάρδια.