: Δείτε αναλυτικά σε ποιούς Δήμους ανοίγουν 226   με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες σε 7 Δήμους.

Πιο αναλυτικά,  226 ατόμων θα γίνει  σε συνολικά 7 δήμους μέσω .

Με την Απόφαση, προκαλείται δαπάνη ποσού 2.119.428,00 ευρώ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που αυτοί εισπράττουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Aναλυτικά οι δήμοι που κάνουν προσλήψεις: