για 3.455 θέσεις  στο Δημόσιο. Σε ποιούς φορείς έχουν «ανοίξει» θέσεις εργασίας.

– Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά ΟΛΕΣ τις προκηρύξεις:

250 συνοριοφύλακες στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προκήρυξη του διαγωνισμού για την 250 συνοριοφυλάκων ορισμένου χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων (25), ποσοστό 80%, δηλαδή 200 θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Σχολών ΟΑΕΔ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20%, δηλαδή 50 θέσεις εργασίας, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ή β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά μαζί με το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας μέχρι την ώρα 15:00 της Κυριακής 29-05-2022. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

34 εποχικοί στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου, συνολικά τριάντα τεσσάρων -34- ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης-Καλοκαίρι 2022» της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου μας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα για τις εξής ειδικότητες: ΠΕ Νηπιαγωγών 3, ΠΕ Παιδαγωγών 7, ΠΕ Γυμναστών/τριων 5, ΠΕ Εικαστικών 4, ΠΕ/ΤΕ Μουσικών Σπουδών 4, ΠΕ/ΤΕ Θεατρικών Σπουδών 4, ΠΕ Ψυχολόγων 1, ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών 1, ΔΕ Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό 2, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317139, 2313317128, 2313317666, 2313317137. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως και 22/05/2022.

80 μηχανικοί και τεχνίτες στη ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 80 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν άτομα από ειδικότητες όπως μηχανικοί, οδηγοί, διοικητικοί, τεχνίτες, φύλακες και εργάτες. Οι θέσεις είναι: ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 2, ΔΕ Διοικητικού 8, ΔΕ Ηλεκτρολόγων Αυτοκίνητων 1, ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων 4, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκίνητων 3, ΔΕ οδηγών (Γ’ + Δ’ κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 10, ΔΕ Οδηγών (Γ’ κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 6, ΔΕ Παρασκευαστών 1, ΔΕ τεχνιτών μοτοσικλετών & μοτοποδήλατων 1, ΔΕ χειριστών μηχανήματων έργου (Εργοταξιακό Φορτηγό)1, ΔΕ χειριστών μηχανήματων έργου (προωθητης) 2, ΠΕ ηλεκτρολόγων μηχανικών 1, ΠΕ μηχανικών περιβάλλοντος 2, ΠΕ μηχανολόγων μηχανικών 3, ΠΕ περιβαλλοντολόγων 1, ΠΕ πολιτικών Μηχανικών 1, ΠΕ Χημικών 1, ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 1, ΤΕ Μηχανικών Γεωπληροφορικης & Τοπογραφίας 1, ΤΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 1, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 3, ΤΕ Νοσηλευτών 1, ΤΕ Πληροφορικής (Software & Hardware) 2, ΥΕ Εργατών 20 και ΥΕ Φυλάκων 2. Για τις θέσεις των ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων ζητουνται: α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας oποιασδήποτε κατηγορίας ή Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013, όπως ισχύει (*). β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. Αιτησεις εως τις 18 Μαϊου.

Μόνιμες προσλήψεις στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Με προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που υπογράφει η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση 6 κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ζητούνται Εξάρχοντες, Κορυφαίοι Α΄ και Β’ και Μουσικοί. Οι θέσεις που προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ αφορούν τις ειδικότητες μουσικών: 1 Θέση 2ης Κατηγορίας (Εξάρχοντες), 2 θέσεις 3ης Κατηγορίας (Κορυφαίοι Α΄) ως εξής: 1 θέση στα Βιολοντσέλα, 1 θέση στους Ευθυαύλους (κλαρινέτα), 1 θέση 4ης Κατηγορίας (Κορυφαίοι Β΄) στη δεύτερη έως τέταρτη (2-4) σάλπιγγα (τρομπέτα) με υποχρέωση στην πρώτη σάλπιγγα (τρομπέτα), 2 θέσεις 5ης Κατηγορίας (Μουσικοί) ως εξής: 1 θέση στον δεύτερο έως τέταρτο (2-4) ευθύαυλο (κλαρινέτο), Μία θέση στη δεύτερη και τέταρτη (2-4) ολκωτή σάλπιγγα (τρομπόνι). Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.

1.639 προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για 1.639 θέσεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις. Υπενθυμίζεται ότι στην αλλαγή της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στην προκήρυξη για την πρόσληψη (ΕΠΟΠ) προχώρησε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διευρύνοντας σημαντικά το χρονικό περιθώριο για τους υποψηφίους. Σύμφωνα με νέα τροποποιητική απόφαση οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αντίστοιχων προκηρύξεων, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις epop.army.gr, epopnom.army.gr, epop.hellenicnavy.gr και epop.haf.gr Οι 1.639 προσλήψεις κατανέμονται, μέσω τεσσάρων προκηρύξεων στον Στρατό Ξηράς, στην Πολεμική Αεροπορία, στο Πολεμικό Ναυτικό καθώς και στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: 1.030 θέσεις στον Στρατό Ξηράς, 281 θέσεις στην Πολεμική Αεροπορία, 308 θέσεις στο Πολεμικό Ναυτικό και 20 θέσεις στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Για να συμμετάσχουν στις παραπάνω προκηρύξεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. (Γεννηθέντες από 1-1-1995 έως 31-12-2003) και να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες. Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδικότητα που έχουν δηλώσει εφόσον, έχουν τα απαιτούμενα προσόντα που αναγράφονται στην προκήρυξη, τη σωματική ικανότητα που καθορίζεται γι’ αυτήν την ειδικότητα, συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια και επιτύχουν στις προβλεπόμενες υγειονομικές – ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Προκήρυξη για μόνιμο επιστημονικό προσωπικό

Εκδόθηκε η 1Ε/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 22/21.04.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά έξι (6) θέσεων και ειδικότερα δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο Δικαιοσύνης), μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και δύο (2) θέσεων Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 18 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 3 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

8 γεωπονοι στην Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφερεια Αττικης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων ως Τομεάρχες Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2022 των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν, την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής https://emp.attica.gov.gr. Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής το οποίο έχει αναρτηθεί στο ως άνω αναφερόμενο διαδικτυακό τόπο.

241 θέσεις στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού προχωρά ο Δήμος Αθηναίων προσλαμβάνοντας 241 υπαλλήλους με δύο προκηρύξεις. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Ζητούνται υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την πρώτη προκήρυξη θα καλυφθούν 109 θέσεις εργασίας για ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, πτυχιούχους φυσικής αγωγής, τεχνολόγους τροφίμων, μαγείρες, ναυαγοσώστες, οδηγούς Γ’ κατηγορίας και εργάτες γενικών καθηκόντων. Θα εργαστούν από 25/06/2022 έως 19/09/2022. Σύμφωνα με τη δευτερη θα γίνουν 132 προσλήψεις για αρχηγούς, βοηθούς αρχηγών, υπαρχηγούς, βοηθούς παιδαγωγικού προγράμματος, κοινοτάρχες και ομαδάρχες και θα εργαστούν από 24/06/2022 έως 15/08/2022.Η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο προκηρύξεις ξεκινά την Παρασκευή 13 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία υπηρεσίας του δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Σμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπ’ όψιν κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2105277450, 2105277509, 2105277480, 2105277553, 2105277452, 2105277510, 2105277514, 2105277516, 2105277520).

130 γεωπόνοι στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την πρόσληψη 130 ΠΕ Γεωπόνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Πιο συγκεκριμένα, η νέα προκήρυξη του ΕΛΓΑ αφορά τα υποκαταστήματα του σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Βέροια, Κοζάνη, Λάρισα, Λαμία, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα, Τρίπολη και Ηράκλειο. Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατέχουν Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχηςειδικότητας.Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου. Οι προσλήψεις για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνονται τμηματικά και το προσωπικό θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους χώρους γεωγραφικής δικαιοδοσίας των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ, με έδρα τις έδρες των υπηρεσιών αυτών, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες που εξαρτώνται από καιρικά φαινόμενα και δεν μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων τοπικά.

46 άτομα στο Δήμο Θάσου

Η Θάσος Δημοτική Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 46 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Θα προσληφθούν ναυαγοσωστες, υπάλληλοι μπαρ και εργάτες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε», Τ.Κ 64004, Παναγία Θάσου Ν. Καβάλας, (τηλ. επικοινωνίας 2593061207).

8 εργάτες στο Δήμο Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 60133 Κατερίνη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων-Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2351350412, 2351350411, 2351350430, 2351350406).

25 στο Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε.

Το Ν.Π. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις είναι: ΔΕ Υπάλληλος Υποδοχής 10, ΔΕ Φυλάκων 4, ΔΕ οδηγός λεωφορείου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1 και ΥΕ Εργάτες/τριών Γενικών καθηκόντων 10. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : detoroni@otenet. gr.

7 οδηγοί στο Δήμο Σκύρου

Ο Δήμος Σκύρου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ΄ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], 1 ΔΕ Χειριστής Αγροτικών Μηχανημάτων, 1 ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικών, 3 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) και 1 ΥΕ Βοηθός Υδραυλικού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σκύρου , Τ.Κ. 34007, Σκύρος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2222093308).

Αιτήσεις έως 6 Ιουνίου για 565 θέσεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Το «πράσινο φως» αναψε το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 565 εποχικών υπαλλήλων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Η εν λόγω προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί μεσα στις επομενες μέρες. Κατά την πρόσληψή του, το ανωτέρω προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού της ΕΑΒ. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, εφόσον απαιτείται, θα λάβουν τη σχετική εκπαίδευση. Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: βαθμός βασικού τίτλου και εμπειρία. Θα προσληφθεί προσωπικό ειδικοτήτων: μηχανικοί, διοικητικοί, ελεγκτες παραγωγής, ηλεκτρολόγοι, λογιστές, χημοικοι, κ.α. Οι υποψήφιοι για θέσεις μηχανικών αεροσκαφών θα πρέπει να διαθέτουν: α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β)Εξειδικευμένη εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον μηνών σε εργασίες συντήρησης ή επισκευής δομικών τμημάτων αεροσκαφών ή/και αεροκινητήρων. γ)Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Κατά την πρόσληψή του, το ανωτέρω προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα υποβληθεί στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού της ΕΑΒ. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, εφόσον απαιτείται, θα λάβουν τη σχετική εκπαίδευση. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

24 τεχνίτες στο Δήμο Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Θα προσληφθούν: 4 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [Γ΄ή C κατηγορίας (Με ψηφιακό ταχογράφο)], 4 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι (A΄ειδικότητας), 2 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 8 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρου), 6 ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Διονύσου, Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1, Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Πρίντεζη Αρετής-Ευαγγελίας (τηλ. Επικοινωνίας: 213 2030600, 213 2030653).

31 εργάτες στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ο Δημος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων και συγκεκριμένα τους εξής: 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (τύπου jcb), 8 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, 10 Εργατών-τριών Γενικά / ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων και 10 Εργατών Γενικά ΥΕ (χειράμαξα). Αιτησεις στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ. 681 32 Αλεξανδρούπολη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας:2551064219,2551064161, 2551064162, 2551064163).

9 στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 3 ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρου) και 6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1o χλμ Ξάνθης-Καβάλας, 67100 Ξάνθη, Τ.Θ 28) απευθύνοντάς την στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης υπόψιν κας Ζωής Γαλανοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2541077891).

12 εργάτες στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ΄+ Ε΄ ή CE Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων και 10 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων). Αιτησεις στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 23333 50144).

49 οδηγοί στο Δήμο Κιλκίς

Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα εννέα (49) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς και συγκεκριμένα τους εξής: 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 10 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρου Οχήματος (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 35 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων. Αιτησεις στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κιλκίς, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γ. Καπέτα 17, ΤΚ 61100 Κιλκίς, (τηλ. επικοινωνίας 23413/52164-165-167-120).

5 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 2 ΠΕ κτηνίατρων και 3 ΤΕ εποπτών δημοσίας υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Πλατεία Ελευθερίας 1, Διοικητήριο Τ.Κ 85131 ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντας την στην Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης Δωδεκανήσου, Τμήμα Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2241-360661 & 2241-360523).

6 εποχικοί στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Γεωπόνων, 1 ΠΕ Κτηνιάτρων, 2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (ειδικότητας λογιστή) και 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB εκσκαφέαφορτωτή). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, Δ/νση Διοίκησης, Πανεπιστημίου 254 (Κτίριο Β΄), Τ.Κ. 264 43 Πάτρα, (τηλ. επικοινωνίας: 2613-613.437, -430).

6 εργάτες στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης

Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] – Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης ή με προσέλευση στο Δημοτικό Κατάστημα, κατά προτίμηση κατόπιν ραντεβού. Τηλέφωνο για ραντεβού 2106145152. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2106145103, 2106145124 και 2106145127 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού). Τα έντυπα της προκήρυξης και των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του Δήμου www.likovrisipefki.gr.

21 άτομα στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Οι θέσεις είναι: 15 ΠΕ/ΤΕ προσωπικό δημιουργικής απασχόλησης, , 5 ΠΕ φυσικής αγωγής, 1 ΠΕ/ΤΕ νοσηλευτών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ή με ηλεκτρονικό τρόπο (με την παράκληση σε ενιαίο αρχείο pdf), απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: [email protected] (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα) απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας 2132000470, 2132000414, 2132000415, 2132000421 και 2132000472.

8 πυροφύλακες στο Δήμο Ωραιοκάστρου

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ΥΕ Πυροφύλακων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Κομνηνών 76), από 17-05-2022 έως και 23-05-2022. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως εξής : Να αποστείλουν την αίτησή τους με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή συστημένη επιστολή (η σφραγίδα του ταχυδρομείου λαμβάνεται ως ημερομηνία υποβολής), απευθύνοντάς την στο τμήμα ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2313304087 και 2313304076).

24 άτομα στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού ανακοινώνει την πρόσληψη 24 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών. Οι θέσεις είναι: 2 ΔΕ Οδηγών [Γ’ (C) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] και 22 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά έως και Παρασκευή 20/05/2022 και ώρα 14.30 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Δ/νση: Περικλέους 55, Χολαργός) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail : [email protected].

91 τεχνικοί και διοικητικοί στη ΔΕΗ

Με εποχικό προσωπικού ενισχύεται η ΔΕΗ για Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών μέσω τριών προκηρύξεων. Θα προσληφθούν συνολικά 91 άτομα από τις εξής ειδικότητες : Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ, Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών, Μηχανικοί Ειδικότητας Μηχανολόγος και Υπάλληλοι Γραφείου. Για τις θέσεις μηχανοτεχνιτών ζητούνται: Πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Απολυτήριος Τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Α΄ ή Β΄ Κύκλου Σπουδών Μηχανολογικού Τομέα Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ήτομέα Ναυτικού ή Ναυτιλιακού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/Τ.Α.) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή Πτυχίο άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου Κλάδου, Τομέα ή Ειδικότητας. Αιτησεις υποβάλλονται εως τις 26.05.2022. Για την απόδειξη της εντοπιότητας οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό (ή βεβαίωση) πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερο των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του Δήμου, ότι είναι δημότες του συγκεκριμένου Δήμου με ρητή σ’ αυτό αναφορά της Δημοτικής Ενότητας ή/και της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά περίπτωση, επίπεδα εντοπιότητας. OL υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο διαδικτυακό τόπο της Δ.Ε.Η Α.Ε. (www.dei.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:ΔΕΗ -Ομιλος-Ανθρώπινο Δυναμικό -Ευκαιρίες καριέρας -Προκηρύξεις -Προσλήψεις Εκτακτου Προσωπικού (8μηνες).

19 υπάλληλοι στο Δήμο Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη, συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα πρόκειται να προσλάβει:τρείς (3) ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρου – Γ΄ ή (C) Κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)], δέκα πέντε (15) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (συνοδούς απορριμματοφόρων), έναν (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων [Εκσκαφέα-φορτωτή (ομάδας Β΄ Ειδικότητα 1)]. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δήμος Μονεμβασίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Μολάοι Λακωνίας, Τ.Κ.:23052, υπόψιν κας Κολλιάκου Παναγιώτας (τηλ. επικ.: 2732360524) ». Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 18 Μαΐου και λήγει την Παρασκευή 27 Μαΐου .

5 γεωπόνοι στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

Η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 6,5 μηνών και όχι πέραν της 30/11/2022. Οι θέσεις είναι: 5 ΠΕ Γεωπόνοι. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά ([email protected]) ή ([email protected]).

5 υδραυλικοί στη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ΔΕ Υδραυλικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΙ, 8ης Μεραρχίας 3-5, 45445 Ιωάννινα.

4 γιατροί στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων έργου ΠΕ Ιατρών στο πλαίσιο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) από την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 και ώρα 09:00 π.μ.. Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή το διαδικτυακό τόπο www.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123).

73 θέσεις στο Δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 73 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραμμάτων: Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2022 στα σχολεία» και Β. «Αθλητική κατασκήνωση 2022». Οι θέσεις είναι: ΠΕ Γυμναστές/τριες 14, ΠΕ Εικαστικοι14, ΠΕ Θεατρικών Σπουδών 8, ΠΕ Φυσικής Αγωγής 14, ΠΕ Νοσηλευτών/τριών 1 και ΠΕ Εικαστικών 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπογεγραμμένη με τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στο Πρωτόκολλο /Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών του Δήμου Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχ/σης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου τηλ.2132023862,865,870.

18 προσλήψεις στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Αχελώου

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Αχαλώου ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΕΒ ΣΟΧ1 και να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο, οι κωδικοί θέσης, τηλέφωνο ή και e-mail είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχήν είτε να την αποστείλουν ταχυδρομικά: – Στην Κεντρική Υπηρεσία, Εθνικής Αντιστάσεως 6–Αγρίνιο (υπόψη Γραμματείας, τηλ.2641022938).