Πέλλα: Γονείς συμπαραστέκονται στον αγώνα των αναπληρωτών

Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με Αυτισμό και Νοητική Αναπηρία «Ευτοπία» νομού Πέλλας, η ομάδα μέσου κοινωνικής δικτύωσης “Γονείς που διεκδικούν δημόσια παράλληλη στήριξη”, ο ΔΑΔΔΑ-Σύλλογος...

Αιτήσεις αναπληρωτών 2018: ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2018: Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. σχολ. έτους 2018-2019 – Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την αριθ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/Β΄/11-4-2018 – ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1) Υπουργική...

Οι προτάσεις του ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για τις προτεινόμενες αλλαγές στην εγκύκλιο αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,Σας παρουσιάζουμε τις προτάσεις του Περιφερειακού Συλλόγου Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας που στάλθηκαν στην Ομοσπονδία τη Μ.Τρίτη 11 Απριλίου το απόγευμα. Σας παραθέτουμε προτάσεις μελών του ΣΕΕΠΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει προηγηθεί Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας και, ως εκ τούτου, δεν πρόκειται για αποφάσεις που πάρθηκαν από το ανώτερο όργανο του Συλλόγου, αλλά για γνώμες και προτάσεις που έφτασαν στους εκπροσώπους και μπορεί να μην απηχούν τις απόψεις του συνόλου των συναδέλφων του κλάδου.Αγαπητοί συνάδερφοι και συναδέρφισσες, συμμετέχοντας και εμείς δυναμικά στο δημόσιο διάλογο στα πλαίσια της κατάθεσης προτάσεων για τον καθορισμό κριτηρίων πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., και αφού αρχικά επισημάνουμε τον ασφυκτικά περιορισμένο χρονικό διάστημα που μας έχει δοθεί. Θα θέλαμε αφενός να υπερτονίσουμε ότι: στα πλαίσια της ισονομίας, της συνταγματικής νομιμότητας και της αποκατάστασης της αδικίας, πρώτον το βασικό πτυχίο της κάθε ειδικότητας θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο και όχι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και δεύτερον να υπάρχει ενιαία μοριοδότησησε μεταπτυχιακούς τίτλουςστην ΕΑΕ, στη σχολική ψυχολογία, καθώς και συναφείς με το καθηκοντολόγιο του κάθε κλάδουκαι αφετέρου να παραθέσουμε αναλυτικά τις κάτωθι προτάσεις:Α) ΑΡΘΡΟ 2ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’Τυπικά προσόντα διορισμού κατά κλάδο1. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 21 και ΠΕ 26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ: Διαφωνούμεστο να προστεθεί στους κλάδους ΠΕ21/26 και ΜεταπτυχιακόςΤίτλος Σπουδών στη Λογοθεραπεία και προτείνουμε την κατάργηση της Περίπτωσης 3: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος ΑΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή (Π.δ. 49/2016).Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να απαξιώνεται το βασικό πτυχίο. Στους ανωτέρω κλάδους μπορούν να εντάσσονται μόνο όσοι έχουν αντίστοιχο πτυχίο. 2. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝΝα αφαιρεθούν τα παρακάτω πτυχία του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών, όπως και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και Να προστεθεί στα πτυχία της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας, το πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Πιστοποιητικό Ετήσιας Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ-ΑΣΠΑΙΤΕ) 3. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝΝα αφαιρεθεί ότι για τον ανωτέρω κλάδο προτάσσονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική ή την Σχολική Ψυχολογία.10. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣυμφωνούμε με την πρόταση να προστίθεται και πτυχίο ΕΠΑΛΑΡΘΡΟ 4Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια Να αφαιρεθούν οι περιπτώσεις β, γ, δ και ε. Και να προστεθούν τα εξής:β. Διδακτορικό δίπλωμα στην Ειδικότητα του κλάδου, ή στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, ή συναφές με το καθηκοντολόγιο του κλάδου, έξι (6) μονάδες. γ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ειδικότητα του κλάδου, ή στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, ή συναφές με το καθηκοντολόγιο του κλάδου, τέσσερις (4) μονάδες. Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος.δ. Κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από φορείς του ίδιου Υπουργείου, όπως ΙΕΠ και ΠΕΚ, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών μισή (0,5) μονάδα.Γ. Κοινωνικά κριτήριαΝα μην υπάρξει αλλαγή στα κοινωνικά κριτήρια. Σε άλλη περίπτωση να καταρτιστούν για όλους τους κλάδους δύο πίνακες (στον πίνακα Β θα συμμετέχουν όσοι μοριοδοτούνται λόγω κοινωνικών κριτηρίων και θα υπάρχει το αντίστοιχο ποσοστό πρόσληψης)Η μοριοδότηση δεν μπορεί να υπολογίζεται αθροιστικά σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες των προαναφερθέντων περιπτώσεων, αλλά λαμβάνει τον ανώτατο αριθμό μορίων που προβλέπονται στις παραπάνω κατηγορίες.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμης αναπηρίας του υποψήφιου εκπαιδευτικού κατά ποσοστό 67% και άνω, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι ικανός για την άσκηση εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η αναπηρία του δεν πρέπει να οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας ή σε νοητική αναπηρία. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές επιτροπές για την πιστοποίηση της ικανότητας άσκησης των καθηκόντων στην εκπαίδευση.ΑΡΘΡΟ 4Διευκρινίσεις: περίπτωση ii:Να αφαιρεθεί η φράση: «με πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος και μεταπτυχιακό στη Λογοθεραπεία» και να προστεθεί κλάδος ΠΕ22 και ΠΕ31. Να διαγραφούν οι παρακάτω παράγραφοι (σελ 23980): Ειδικά για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων, βάσει των τυπικών προσόντων του κλάδου τους και σε εφαρμογή της με αριθμό 458/2011 Γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ., Τμήμα Γ΄, συντάσσονται ξεχωριστοί πίνακες κατάταξης Α και Β. «Κύριος πίνακας Α» στον οποίο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο (ειδίκευση) στην Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία και «Επικουρικός πίνακας Β» στον οποίο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό στην Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία.Η κατάταξη των υποψηφίων σε κάθε πίνακα ξεχωριστά, θα γίνει σύμφωνα με το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν από τα Ακαδημαϊκά κριτήρια, την Προϋπηρεσία και τα Κοινωνικά κριτήρια του παρόντος άρθρου.Για το Ειδικό Βοηθητικό ΠροσωπικόΑ. Ακαδημαϊκά κριτήρια Να είναι ως εξής: Βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15), για πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. δύο (2) μονάδες για κάθε βαθμό άνω του δώδεκα (12), για τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ, μία (1) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15). Και να προστεθεί: Κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από φορείς του ίδιου Υπουργείου, όπως ΙΕΠ και ΠΕΚ, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών μισή (0,5) μονάδα.ΑΡΘΡΟ 7Διαδικασία και όργανα πρόσληψης Να διαγραφεί η πρόταση Αμοιβαίες μετακινήσεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. δεν πραγματοποιούνται, και να αντικατασταθεί ως εξής: Αμοιβαίες μετακινήσεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. δύναται να πραγματοποιούνται, εφόσον ανήκουν στον ίδιο κλάδο και στην ίδια Περιφερειακή.Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, κλείνοντας θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής: Η συζήτηση για τον καθορισμό των κριτηρίων πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. γίνεται, προφανώς, με σκοπό να διαπραγματευτούμε, εμείς οι ίδιοι, μόνιμοι και αναπληρωτές, πώς θα χάσουμε το δικαίωμα στη δουλειά, πώς θα δουλέψουμε λιγότεροι, πώς θα μείνουμε ακόμη περισσότεροι άνεργοι του χρόνου.Είναι σαφές ότι, σε καθεστώς πλήρους αδιοριστίας, μηδενικών μόνιμων διορισμών, πότε ευνοείται και πότε αδικείται ή μία ή η άλλη κατηγορία, το ένα ή το άλλο μεταπτυχιακό κλπ. Υπήρχε έστω και μία φορά που δεν αδικήθηκαν κάποιοι συνάδελφοί μας; Είναι τυχαία η συζήτηση αυτή, ταυτόχρονα με την εξαγγελία για μηδενικούς διορισμούς μέχρι το 2019 ή θέλουν να μην ασχολούμαστε με το γεγονός ότι διαιωνίζουν την αδιοριστία; Οι προτάσεις μας είναι ξεκάθαρες: ØΜΑΖΙΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΡΑ!!!ØΚανένας από τους μέχρι τώρα εργαζόμενους αναπληρωτές να μην είναι άνεργος του χρόνου λόγω των αναδιατάξεων των πινάκων.ØΓια όσο θα συνεχίζεται το απαράδεκτο καθεστώς της μόνιμης αναπλήρωσης, οι αναπληρωτές να προσλαμβάνονται όλοι σε μια φάση από την 1η Σεπτέμβρη, να έχουν τις ίδιες άδειες, τα ίδια εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα με τους μονίμους. Τους καλοκαιρινούς μήνες να παίρνουν όλοι επίδομα ανεργίας χωρίς περιορισμούς. ØΕπικαιροποίηση των λειτουργικών κενών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.ØΈγκαιρη έκδοση εγκυκλίου αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.ØΈγκαιρη και ταυτόχρονη ανάρτηση των οριστικών πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. &Ε.Β.Π.ØΈγκαιρη και ταυτόχρονη πρόσληψη των αναπληρωτών σε όλους τους νομούς. ØΣτελέχωση των δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μόνο από προσωπικό Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που βρίσκεται στους πίνακες των αναπληρωτών και όχι μέσω ΟΑΕΔ.ØΘεσμοθέτηση ουσιαστικής επιμόρφωσης στην ειδική εκπαίδευση του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ØΔιασφάλιση της αντικειμενικότητας, της νομιμότητας και της αξιοκρατίας στην έκδοση και κατάρτιση των προσωρινών και οριστικών πινάκων πρόσληψης των αναπληρωτών υπό την έγκριση του ΑΣΕΠ. ØΛειτουργία και στελέχωση τμημάτων ειδικής αγωγής ανά Περιφερειακή Διεύθυνση για καλύτερο συντονισμό ενεργειών.

“Σχετικά με την Υ.Α. για τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2017-2018”

Λάβαμε και δημοσιεύουμε, Ανακοίνωση του αιρετού του ΠΥΣΕΕΠ Αττικής κου Δ.Αρβανίτη σχετικά με την ΥΑ για τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2017-18Αρβανίτης Δημήτρης-ΠΕ29-Εργοθεραπευτής, Αιρετός ΠΥΣΕΕΠ ΑττικήςΑθήνα 20-4-2017Δημοσιεύθηκε όπως προβλεπόταν η ΥΑ 64055/Δ3 (ΦΕΚ 1326/19-4-2017) που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια πρόσληψης των αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το προσεχές σχολικό έτος 2017-18. Ο χρόνος δημοσίευσης αποτελεί ήδη καλό οιωνό για τον χρόνο πρόσληψης των συναδέλφων και οι ελπίδες για στελέχωση των δομών ΕΑΕ με την έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι βάσιμες.Από την προσεκτική ανάγνωση της απόφασης έχω κατ αρχήν να παρατηρήσω τα εξής:1. Υπάρχουν αλλαγές στα κριτήρια μοριοδότησης και όσον αφορά την προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ (0,25 από 0,20) και στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα και όσον αφορά τα κοινωνικά κριτήρια.Αν μελετήσει κανείς τις αλλαγές ίσως διαπιστώσει μία προσπάθεια ισοσκέλισης της όποιας παροχής σε κοινωνικά με αντίστοιχη αύξηση στην μοριοδότηση της προϋπηρεσίας, χωρίς αυτό να καλύπτει βέβαια όλες τις περιπτώσεις. Το θέμα των κοινωνικών κριτηρίων δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται με την αντικειμενικότητα και ευαισθησία που θα έπρεπε και γι αυτούς που επωφελούνται και για όσους αναγκαστικά το υφίστανται. 2. Δεν υπάρχει σοβαρή κατά τη γνώμη μου αλλαγή στην μοριοδότηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων, πλην της μοριοδότησης της βαθμολογίας πτυχίου για τους ΕΒΠ, η οποία ξεκινά από το 10 και πάνω, για όλους. Έτσι σίγουρα ευνοούνται όσοι έχουν μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Ακόμη διατηρείται η μη μοριοδότηση των σεμιναρίων 400 ωρών, κατά τη γνώμη μου σωστά, αφού το κυνήγι των μορίων δεν έχει τέλος και οδηγεί σε εμπορευματοποίηση. Θα ήταν καλό να γίνει εκτενής συζήτηση για το θέμα με στόχο την παροχή της κατάλληλης επιμόρφωσης στο προσωπικό της ΕΑΕ χωρίς οικονομική αιμορραγία.3. Δεν υπάρχουν αλλαγές στα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, διατηρούμενης της παιδαγωγικής επάρκειας μόνο για τους αποφοίτους ΤΕΙ, παρ όλο που πλέον υπάρχει ακαδημαϊκή ισοτιμία Πανεπιστημίων και ΤΕΙ υπό τον όρο ΑΕΙ. Όπου υπάρχει, απαιτείται και η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος ακόμη και στις περιπτώσεις που το βασικό πτυχίο μπορεί να αντικαθίσταται από μεταπτυχιακό τίτλο. Εδώ βέβαια πρέπει να παρατηρήσω ότι χρειάζεται να υπάρξει παρέμβαση των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων των ειδικοτήτων – επαγγελμάτων για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ορισμένων κλάδων. Η δημιουργία ΝΠΔΔ (όπως ήδη λειτουργούν για τους Φ/Θ και Σχ. Νοσ. αλλά και για τους Ε/Θ εσχάτως) φαίνεται ότι μπορεί να διασφαλίσει την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αρκεί βέβαια να εφαρμόζονται οι νόμοι ελληνικοί και ευρωπαϊκοί που αποκλείουν τη δημιουργία κλειστών επαγγελμάτων.4. Όσον αφορά την μοριοδότηση των μεταπτυχιακών τίτλων δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή, ενώ αυτή θα εξαρτάται και φέτος από την αναγνώριση της συνάφειας ως προς τον κλάδο ή ως προς την ειδική αγωγή, από την αρμόδια επιτροπή του ΙΕΠ. Ακόμη και όσοι δεν έτυχαν θετικής γνώμης, όπως μας ενημέρωσε ο Δ/ντής ΕΑΕ στην τελευταία συνάντηση, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά τους (και ενδεχομένως νέα στοιχεία). Ήδη η επιτροπή, της οποίας τυγχάνω αναπληρωματικό μέλος, πρόκειται να συνεδριάσει για την έναρξη της διαδικασίας.Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι όλα τα μέχρι σήμερα μεταπτυχιακά θα εξετασθούν με τα παλαιά κριτήρια (50+%) πιστωτικές μονάδες σε μαθήματα του κλάδου ή της ΕΑΕ, για αναγνώριση συνάφειας αντίστοιχα στον κλάδο ή στην ΕΑ). Τα κριτήρια αυτά λαμβάνουν υπ όψη το καθηκοντολόγιο του ΕΕΠ-ΕΒΠ και τη σχετική νομοθεσία για την ΕΑΕ, όπως και τα προγράμματα σπουδών των σχολών. Όσον αφορά τα μεταπτυχιακά στην ειδική αγωγή δεν γνωρίζω αν υπάρχει περίπτωση να προλάβουν να καταθέσουν κάποιοι νέα (οπότε θα εξετασθούν με βάση τα κριτήρια της 11 Μάρτη του 2016). Πάντως όσοι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι δεν υποβληθούν εκ νέου για εξέταση θα ισχύει η απόφαση της επιτροπής. Και για τους τίτλους στην Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία ισχύει ότι και πέρυσι.Τα νέα κριτήρια για εξέταση συνάφειας τίτλων ΕΕΠ δεν έχουν αναδρομική ισχύ, ισχύουν δηλ. για μεταπτυχιακά που η φοίτηση άρχισε από 19-1-2017 και μετά. Άρα δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή τη φετινή τουλάχιστον χρονιά. Βέβαια κατά τη γνώμη μου θα ήταν καλό όσοι συνάδελφοι ξεκίνησαν ή πρόκειται να ξεκινήσουν φέτος μεταπτυχιακό, να λάβουν υπ όψη τα νέα κριτήρια και ιδιαίτερα να φροντίσουν το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών να είναι προσαρμόσιμο κατά το δυνατόν περιλαμβάνοντας σε μεγάλο ποσοστό μαθήματα του κλάδου τους.5. Η εσπευσμένη έναρξη της διαδικασίας των προσλήψεων, αναγκαία και επιθυμητή βέβαια, υπαγορεύθηκε σε μεγάλο βαθμό από το ίδιο το ΑΣΕΠ. Έτσι δικαιώνονται οι προσπάθειες όσων πέρυσι υπεραμύνονταν της νέας διαδικασίας παρ όλο που είχε τις παρενέργειές της. Είναι ανάγκη βέβαια να επιλυθούν ζητήματα που αφορούν την παροχή των απαιτούμενων βεβαιώσεων προϋπηρεσίας από τις ΔΕ και ασφαλιστικών εισφορών από τα ταμεία. Οι δε ΠΔΕ θα πρέπει να ενισχυθούν με το απαραίτητο προσωπικό για να αντιμετωπισθεί με επιτυχία ο όγκος δουλειάς. Ακόμη θεωρώ άδικο για όσους περατώνουν μεταπτυχιακά ή προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας, να μη προλάβουν να τα καταθέσουν για λίγες ημέρες και ίσως θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη στην εγκύκλιο.Αλλά και η προσμέτρηση της προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στον κλάδο, χωρίς την προϋπόθεση να έχει παρασχεθεί σε ΑμΕΑ, επίσης φαίνεται να είναι αποτέλεσμα προτάσεων του ΑΣΕΠ, που αντιμετώπισε – όπως βέβαια συνέβαινε και στα ΠΥΣΕΕΠ- αρκετές δυσκολίες για την εξέταση της ισχύος της προϋπόθεσης αυτής. 6. Μία σημαντική παράλειψη στην ΥΑ αυτή κατά τη γνώμη μου είναι η μη ρύθμιση του θέματος της εξέτασης των ενστάσεων σχετικά με τη συνάφεια. Αναμένουμε λοιπόν από το ΑΣΕΠ να ορίσει επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες, που να είναι σε θέση σε δεύτερο βαθμό πλέον να εξετάσουν τις σχετικές ενστάσεις των ενδιαφερόμενων συναδέλφων. Το έργο της επιτροπής του ΙΕΠ σταματά κατά τη γνώμη μου, σε κάθε περίπτωση στην αρχική εξέταση των αιτήσεων των συναδέλφων και στους προσωρινούς πίνακες.7. Μία ακόμη παράλειψη κατά τη γνώμη μου είναι η μη πρόβλεψη της υποχρέωσης των ΠΔΕ να αναρτούν μετά από σχετική γνωμοδότηση των ΠΥΣΕΕΠ τους πίνακες των λειτουργικών κενών σε κάθε ειδικότητα (πρόταση που κατατέθηκε από το ΠΥΣΕΕΠ Αττικής). Αυτό πρέπει να γίνεται νωρίς, πριν την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων και να συνοδεύεται από την ανακοίνωση του αριθμού των πιστώσεων, οι οποίες είναι ανάγκη να διατίθενται σε μία φάση, ώστε να μη καταστρατηγείται η κατάταξη των συναδέλφων στους πίνακες.8. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια την ανάγκη για την θεσμοθέτηση άμεσα και πάντως πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς του καθηκοντολόγιου των ΕΒΠ και των Σχ. Νοσηλευτών στην Γενική , όπως και την υλοποίηση της υπόσχεσης για υπηρεσιακή αναβάθμιση του κλάδου του ΕΒΠ με μετονομασία σε ΕΒΕΠ και κατάταξη στην κατηγορία ΤΕ.9. Τέλος πρέπει να συνεχίσουμε να απαιτούμε το άμεσο προχώρημα της διαδικασίας της κατάρτισης επιτέλους των ενιαίων πινάκων για το ΕΕΠ-ΕΒΠ (με ένταξη στον ΟΠΣΥΔ). Αυτό κατά τη γνώμη μου αποτελεί προϋπόθεση ώστε να επωφεληθεί και ο κλάδος μας από όποιον αριθμό μόνιμων διορισμών, για τους οποίους πρέπει να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί, όσοι εργαζόμαστε στην εκπαίδευση.Με τιμήΔ. Αρβανίτης

Οι Αιρετοί Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. για την Εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18Μετά από συναντήσεις που είχαμε με τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κο Π. Κασσιανό, αλλά και με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με την νέα Εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., έχουμε ν αναφέρουμε τα εξής:·Η Εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. θα δημοσιευθεί αύριο Παρασκευή 21 Απριλίου 2017, με προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων στις Π.Δ.Ε. από Δευτέρα 24/4 έως Παρασκευή 28/4/2017.·Καλό θα ήταν η κατάθεση της αίτησης και η προσκόμιση των δικαιολογητικών να γίνεται απευθείας στην κάθε Π. Δ.Ε. από τον αναπληρωτή, ώστε να ελέγχονται τα δικαιολογητικά και να επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις την ίδια στιγμή.·Η προϋπηρεσία των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μετράει για φέτος μέχρι και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017. Του χρόνου θα προσμετρηθεί και το διάστημα που δεν θα προσμετρηθεί φέτος.·Όλα τα δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών κ.λ.π.) θα πρέπει να κατατεθούν έως την Παρασκευή 28/4/2017. Ότι αποκτηθεί σε μεταγενέστερο διάστημα δεν θα μπορεί να κατατεθεί.·Το πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ισχύει και φέτος και ισχύει για το βασικό πτυχίο το αποκτηθέν στο εξωτερικό.·Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα με ΤΕΒΕ δεν προσμετράται.·Επισημάνθηκε στον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κο Κασσιανό και αυτός θα διερευνήσει αν αυτό μπορεί να γίνει, η ανάγκηδήλωσης προτίμησης των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., να γίνεται λίγο πριν τις προσλήψεις αυτών, δεδομένου ότι παρατηρούνται διαφοροποιήσεις για διάφορους απρόβλεπτους λόγους κατά την πάροδο του χρόνου, όσον αφορά στις επιλογές τους. Να επισημανθεί εδώ πως φέτος είχαμε 300 ανακλήσεις πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π, αριθμός ο οποίος κρίνεται ιδιαίτερα αυξημένος για τα δεδομένα μας.·Οι προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το 2017-18 θα κυμανθούν στα επίπεδα του 2016-17.·Επίσης επισημαίνεται ότι πλέον δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές επί της εγκυκλίου, εφόσον έχει ήδη πάρει ΦΕΚ.Οι Αιρετοί Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.Δημήτρης Παπαευθυμίου και Βασίλης Βούγιας

Προσλήψεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής 2017: Τι αλλάζει

Η Ομάδα εργασίας για θέματα Εγκυκλίου Αναπληρωτών του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ, επεξεργάσθηκε σε πρώτη φάση την χθεσινή δημοσιευθείσα Υ.Α. για τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το 2017-18 και βρήκε τις παρακάτω διαφορές σε σχέση με την περσινή.Οι αλλαγές σε σχέση με πέρσι είναι οι παρακάτω: 1) Η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΔΔΥ λαμβάνει μοριοδότηση 0,25 από 0,20 μόρια για κάθε μήνα. 2) Προσμετράται η ιδιωτική προϋπηρεσία στον κλάδο (εξαρτημένη εργασία) και όχι αποκλειστικά σε αντικείμενο με άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.3) Ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% παίρνει 7 μονάδες από 3 μονάδες και για τα τέκνα ισχύει το ίδιο.4) Οι τρίτεκνοι λαμβάνουν μοριοδότηση 3 μόρια αντί 1 και οι πολύτεκνοι 7 μόρια αντί 2.5) Ο βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων πέντε δέκατα της μονάδας (0,5) για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ενώ για το πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ή «Τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ» ογδόντα πέντε εκατοστά (0,85) της μονάδας για κάθε βαθμό άνω του δέκα(10). Πέρυσι ο βαθμός πτυχίου «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων λάμβανε μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε(15), ενώ για το πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. είχαμε μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δώδεκα(12). Τέλος, παραμένει το αποδεικτικό ελληνομάθειας για όσους έχουν βασικό πτυχίο στο εξωτερικό. Επανερχόμεθα με διεξοδικότερη ανάλυση προσεχώς.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ

Εγκύκλιος αναπληρωτών 2016: Tο χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας

Tο χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για την Εγκύκλιο Αναπληρωτών 2016 2017: Ενημέρωση από Δ. Μπράτη Διαβάστε : Η Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2016 Διαβάστε : Εγκύκλιος αναπληρωτών 2016: Ξεκινούν οι αιτήσεις αναπληρωτών...

opsyd.sch.gr Εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ Προσλήψεις Αναπληρωτών

Οδηγίες Συμπλήρωσης Φακέλου από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Τρικάλων Διαβάστε : opsyd.sch.gr Μέχρι πότε οι αιτήσεις αναπληρωτών Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη φάκελο στο ΟΠΣΥΔ έχουν δυνατότητα επικαιροποίησης, συμπλήρωσης ή τροποποίησης των...

ΟΠΣΥΔ – Συμπληρωματική εγκύκλιος Υποβολή αιτήσεων, τροποποίηση προτιμήσεων ή νέων αποσπάσεων

Ενημέρωση από opsyd.sch.gr Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την συμπληρωματική εγκύκλιο Διαβάστε : Η Εγκύκλιος Αναπληρωτών 2016 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε...

Φίλης: Πότε βγαίνει η εγκύκλιος αναπληρωτών 2016 2017

Για προσλήψεις 20.000 αναπληρωτών και μάλιστα τον Σεπτέμβριο έκανε λόγο ο Υπουργός Παιδείας Επιμένει ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης στο θέμα του αριθμού των προσλήψεων αναπληρωτών τη νέα σχολική χρονιά....