Χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/10/2018 - 11:59 | Author: Newsroom Ipaidia

Χορήγηση – ανανέωση υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019

«Χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: (α) της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Α’ 240), (β) του άρθρου 47 του ν. 682/1977 (Α’ 244) σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παρ. 3 και 5, του ν.3697/2008 (Α’ 194) για την «Κατάργηση ειδικών λογαριασμών», (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν.2721/1999 (Α’ 112), όπως ισχύει, (δ) των περ. α, β, γ, δ & ε της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.2986/2002 (Α’ 24), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει, (ε) του άρθρου 58 του ν.3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει, (στ) του άρθρου 2, παρ. 3 και 5 του ν.3697/2008 (Α’ 194), (ζ) του άρθρου ένατου, παρ. 14, του ν.4057/2012 (Α’ 54), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την ερμηνευτική διάταξη της παρ. 13, του άρθρου 44Α, του ν.4115/2013 (Α’ 24), (η) του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος Γ1.11, του ν.4093/2012 (Α’ 222), 2. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) : «Ανασύσταση των Υπουργείων …. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων…» 3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

 

4. Την αριθμ. 123028/ΙΒ/2006 (Β’ 1752) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών & Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τρόπος διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.)», όπως ισχύει. 5. Την αριθμ. Φ.1/Α/1484/224297/Β1/31-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΜΠΑ4653ΠΣ-ΟΛ7) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων για την κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με τη δέσμευση ποσού, με κωδικό αριθμό εξόδου 5295/Κωδ.Ε.Φ.220 οικ. έτους 2018 για την αντιμετώπιση κάθε είδους δαπανών του καταργηθέντος ΕΛΙΓΕ. 6. Την αριθμ. 103748/Ν1/22-6-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΘ54653ΠΣ-ΛΝ5) πρόσκληση με θέμα: «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές σε Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019». 7. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν εμπρόθεσμα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

8. Την αριθμ. 14/31-7-2018 Βεβαίωση του ΚΥΣΠΕ και την 21/22-8-2018 Βεβαίωση του ΚΥΣΔΕ με τις οποίες το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εισηγείται και διατυπώνει την κατά την παρ. 10, του άρθρου 9 του ν.3391/2005 σύμφωνη γνώμη προς το αποφασίζον όργανο. 9. Η υπ’ αριθμ. Φ.1/Γ/340/164065/Β1/2-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όπως προβλέπεται στην παρ. 5.ε του άρθρου 24, του ν.4270/2014 (Α’ 143).

 

To έγγραφο σε μορφή pdf • Βάσεις 2020 - Εκτιμήσεις: Σε ποιές σχολές αναμένεται πτώση

  Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις και εκτιμήσεις για τις βάσεις 2020  • ideascentral

   europalso