Ερώτηση κατατέθηκε στη Βουλή για τις διακρίσεις στο των εκπαιδευτικών ανάλογα με τον τύπο των .

Η ερώτηση

Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 141076/Ε3, της 4ης Νοεμβρίου 2021, σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών για το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), ισχύει η υπ’ αρ. 78054/Δ6/22-6-2020 (ΦΕΚ 2494 Β΄/23-6-2020) Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 23, του άρθρου 19, του Ν. 4692/2020.

Η εν λόγω απόφαση ορίζει ότι: «Η λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας υλοποιείται εκτός του κανονικού ωρολογίου προγράμματος της σχολικής μονάδας και οι ώρες λειτουργίας τους προσμετρώνται στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτούς…»

Όμως, για τα σχολεία που δεν είναι Πρότυπα ή Πειραματικά, ισχύει η παράγραφος 2, του άρθρου 89, του νόμου 4823/2021, που ορίζει ότι: «Ο χρόνος που οι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων αφιερώνουν στην οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων δεν προσμετράται στο εργασιακό τους ωράριο, αλλά συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους, καθώς και κατά την επιλογή τους, ως στελεχών εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υποπερ. εε’ της περ. ε’, της παρ. 3, του άρθρου 33».

2 Επίσης, σύμφωνα την εγκύκλιο 141076/Ε3, της 4ης Νοεμβρίου 2021, ισχύει, επίσης ότι: «Για την προώθηση του εκπαιδευτικού έργου υψηλών απαιτήσεων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, όπως πρακτικές ασκήσεις φοιτητών, δειγματικές διδασκαλίες, προγράμματα καθοδήγησης (mentoring), δράσεις ενδοεπιμόρφωσης, δράσεις διάχυσης καλών εκπαιδευτικών πρακτικών στις σχολικές μονάδες που ανήκουν ομάδα όμορων σχολείων, πειραματική εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, παραγωγή διδακτικού υλικού, διαρκής διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών πρακτικών, δομών κ.λπ., μπορούν να διατίθενται έως δύο ώρες εβδομαδιαίως από το διδακτικό ωράριο των διευθυντών, υποδιευθυντών και εκπαιδευτικών».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Για ποιον λόγο υπάρχει η ανωτέρω διάκριση και άνιση μεταχείριση μεταξύ των εκπαιδευτικών της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης;

2. Πως σκοπεύετε να παρέμβετε, ώστε να αρθούν οι ανωτέρω διακρίσεις;

Η ερωτώσα Βουλευτής

ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ