Δίδακτρα παντού στα μεταπτυχιακά. Ποιές είναι οι αλλαγές στα πλαίσια λειτουργίας των . Δείτε στο τι ορίζει η εγκύκλιος που εκδόθηκε στις 1/11/2022 από το .

Επίσης με την εγκύκλιο 135557/Ζ1, 1-11-2022 για την ενιαία και ορθή εφαρμογή των νέων διατάξεων» του νόμου-πλαίσιο για τα ΑΕΙ (ν. 4957/2022) που αφορούν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το υπουργείο Παιδείας γενικεύει τα δίδακτρα σε όλα τα ΠΜΣ.

Το διδακτικό έργο των ΠΜΣ ανατίθεται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, κ.λπ. «με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους, αν το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης». Ακολούθως, η παρ. 4 ορίζει ότι «Ολες οι κατηγορίες διδασκόντων δύνανται να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Π.Μ.Σ. Δεν επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής ή άλλης παροχής από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων».

Η γενίκευση προκύπτει από τον συνδυασμό των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 83 του ν. 4957/2022 «Διδάσκοντες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

Όλα τα μεταπτυχιακά πρέπει να είναι πιστοποιημένα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (). Επίσης, οι διδάσκοντες θα πληρώνονται μόνο από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών και άλλους πόρους του ΑΕΙ, αλλά όχι από κονδύλια κρατικής χρηματοδότησης προς το ΑΕΙ – κάτι που οδηγεί σταδιακά, όπως εκτιμά η πανεπιστημιακή κοινότητα, στην καθιέρωση μεταπτυχιακών μόνο με δίδακτρα, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο.

Μεταπτυχιακά: Τι προβλέπει η εγκύκλιος του Υπουργείου

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων προβλέπεται:

Συγκροτείται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών: Όσα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών έχουν ιδρυθεί έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4957, που ψηφίστηκε στις 21/7/2022, καθώς και σε όσα έχει εκκινήσει η διαδικασία ίδρυσής τους πριν από την έναρξη νέου, συνεχίζουν να λειτουργούν νομίμως.

Τα νέα προγράμματα υποχρεούνται να πιστοποιηθούν για πρώτη φορά από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) το αργότερο έως τις 31/12/2024, άλλως παύουν να δέχονται νέους φοιτητές και λειτουργούν αποκλειστικά έως την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Όλα τα λειτουργούντα προγράμματα κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022, καθώς και όσα ιδρύονται μετά από την έναρξη ισχύος σύμφωνα με το προϊσχύον πλαίσιο, υποχρεούνται να υποβάλουν φάκελο προς την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης προκειμένου να πιστοποιηθούν για πρώτη φορά.

Με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών ρυθμίζονται, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε ΑΕΙ, θέματα σχετικά με τον κατώτατο και ανώτατο αριθμό εισακτέων ανά πρόγραμμα που οργανώνει το ΑΕΙ, τον ανώτατο αριθμό ειδικεύσεων, την πολιτική σχετικά με τον προσδιορισμό των τελών φοίτησης, το ανώτατο όριο τελών φοίτησης των προγραμμάτων των Τμημάτων κάθε Σχολής του ΑΕΙ, τη διαδικασία εκπόνησης της μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και τη μεθοδολογία κατάρτισης των προϋπολογισμών των προγραμμάτων.

Όλες οι κατηγορίες διδασκόντων δύνανται να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του μεταπτυχιακού. Δεν επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής ή άλλης παροχής από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.