Με την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κας Σοφίας Ζαχαράκη, καθορίζεται το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

Πιο αναλυτικά:

Σύμφωνα με την απόφαση, η υπ. αρίθμ. 195694/Δ1/15-11-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου» (Β΄ 5222) καταργείται και στη θέση της, η υπ. αρίθμ. 21072α/Γ2/28-02-2003 Υπουργική Απόφαση θα καθορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ’, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Α) Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ’, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021 καθορίζεται με την υπό στοιχεία 21072α/Γ2/28-02-2003 υπουργική απόφαση (Β΄ 303).

Β) Η υπό στοιχεία 195694/Δ1/15-11-2018 υπουργική απόφαση με θέμα «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου» (Β΄ 5222) καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ