: Η παρούσα Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την αποτελεί την προβλεπόμενη στο άρ. 35§1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων «εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

: Τα τελικά συμπεράσματα

Πρόκειται για τροποποιημένη εκδοχή αρχικής Μελέτης που υποβλήθηκε στην ΑΠΔΠΧ την 15.05.2020, προκειμένου αφ’ ενός να υλοποιηθούν οι συστάσεις της ΑΠΔΠΧ σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση υπ’ αρ. 4/2020 και αφ’ ετέρου να ενσωματωθούν οι αλλαγές της νομοθεσίας δυνάμει των οποίων τροποποιήθηκε η εφαρμοζόμενη για την παροχή της τηλεκπαίδευσης διαδικασία.

1. Δεν παραβιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Η δραστηριότητα επεξεργασίας ικανοποιεί την αρχή της αναλογικότητας. Υλοποιείται, δε, σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν. 4686/2020), όλως εξαιρετικώς προς το δημόσιο συμφέρον και συγκεκριμένα για τη διασφάλιση των συνταγματικών αγαθών της παιδείας και της δημόσιας υγείας.

2. Οι κίνδυνοι για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων αξιολογήθηκαν με όρους σοβαρότητας και πιθανότητας επέλευσης / εμφάνισης και κρίθηκαν αποδεκτοί, υπό την προϋπόθεση της ορθής εφαρμογής των εγκεκριμένων μέτρων. Η αξιολόγηση έλαβε ιδιαιτέρως υπ’ όψιν ότι η αποτελεί μέτρο που δύναται εκ του νόμου να εφαρμοσθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3. Στη διαδικασία ενεπλάκησαν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, ήτοι φορείς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ακαδημαϊκοί διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (διδακτικής, ψηφιακών συστημάτων-ηλεκτρονικής μάθησης ,
ψηφιακής ασφάλειας, ψυχιατρικής, κοινωνιολογίας), οι οποίοι διατύπωσαν γνώμη επί των πλεονεκτημάτων της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης («κλασικής» και «ταυτόχρονης»), επί των κινδύνων που αυτή συνεπάγεται, αλλά και επί των μέτρων που προτείνεται να ληφθούν για τη βέλτιστη εφαρμογή της.

4. Οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι, σύμφωνα και με την άποψη της Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, δεν κρίνονται υψηλοί, οπότε δεν απαιτείται διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(άρθρο 36§1 ΓΚΠΔ). Βεβαίως, η παρούσα θα υποβληθεί στην ΑΠΔΠΧ κατ’ εφαρμογήν της Γνωμοδότησης 4/2020.

5. Έχει παρασχεθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με τα άρθρα 12-14 ΓΚΠΔ, ενημέρωση στα Υποκείμενα των Δεδομένων.

6. Το σε συνεργασία με τους Εκτελούντες την Επεξεργασία, είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τα δικαιώματα των Υποκειμένων.

7. Η γνώμη των εκπροσώπων των Υποκειμένων ελήφθη υπ’ όψιν. Οι λόγοι που η τελική απόφαση του ΥΠΑΙΘ διαφέρει από τις γνώμες που διατύπωσαν οι εκπρόσωποι των Υποκειμένων τεκμηριώνεται στις υποβληθείσες στην
ΑΠΔΠΧ Απόψεις, οι οποίες και τους κοινοποιήθηκαν.

Άνοιγμα σχολείων - Ζέρβας: Τα δημοτικά σχολειά δεν πρέπει να ανοίξουν για κανένα λόγο

Η αρχή της αναλογικότητας: «Ταυτόχρονη» τηλεκπαίδευση.

Αντίστοιχα προς τα ανωτέρω εξετάζεται εάν η «ταυτόχρονη» σύγχρονη εκπαίδευση είναι κατάλληλη για την προστασία του συνταγματικού αγαθού της παιδείας, ιδίως ενόψει των διαφορετικών αναγκών των μαθητών/τριών ανά βαθμίδα.

Προς τούτο, λαμβάνεται υπ’ όψιν, η εγγράφως διατυπωθείσα γνώμη του Ομότιμου Καθηγητή Διδακτικής του ΕΚΠΑ, ΗΛΙΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ (Σχετ. 16), ο οποίος προετείνει «τέσσερα σχήματα συνδυασμού της διδασκαλίας στη σχολική αίθουσα με εναλλακτικές μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες της χώρας  μας.

Σχήματα που διατηρούν μαθητές στη σχολική αίθουσα, παιδαγωγικά, προτάσσονται των υπολοίπων». Τρία (3) απο τα προταθέντα σχήματα, ήτοι α) η εξ αποστάσεως διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό της τάξης ή άλλον εκπαιδευτικό του σχολείου στο πλαίσιο ειδικού Ωρολόγιου Προγράμματος, β) η «ταυτόχρονη» τηλεκπαίδευση, γ) η σύσταση «ανεξάρτητων τμημάτων» στα οποία διδάσκουν εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες (ή λοιποί εκπαιδευτικοί), εξασφαλίζουν τη διατήρηση των μαθητών στη φυσική τάξη13 και, ως εκ τούτου,
εξετάζονται περαιτέρω.

61. Ως βασικό μειονέκτημα του πρώτου σχήματος παρουσιάζεται το γεγονός ότι, προκειμένου ο εκπαιδευτικός «να διδάξει και τους εξ αποστάσεως μαθητές πρέπει να του το επιτρέπει το διδακτικό του ωράριο»14. Πρέπει, δηλαδή, ο εκπαιδευτικός να διδάξει εντός της ημέρας σε τουλάχιστον δύο διακριτά τμήματα αποτελούμενα από μαθητές της τάξης του/τάξης του σχολείου του.

Παρά τις προσλήψεις και τους διορισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί/πραγματοποιούνται από το ΥΠΑΙΘ κατά
το τρέχον διδακτικό έτος, οι «κενές»- προς συμπλήρωση ώρες των εκπαιδευτικών, ως επί το πλείστον, είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Συναφώς, ο αριθμός των ανά σχολείο εκπαιδευτικών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου δεν επιτρέπει την υιοθέτηση του συγκεκριμένου σχήματος. Ως εκ τούτου, το πρώτο σχήμα κρίνεται μη υλοποιήσιμο υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η αναφορά στην Cisco

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση υλοποιήθηκε μέσω κατάλληλης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία καθιστά δυνατή την απευθείας μετάδοση του μαθήματος (ήχου ή/και εικόνας) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές. Προς το σκοπό αυτό, είχε υπογραφεί σύμβαση με την εταιρεία Cisco Hellas A.E. (εφεξής
«CISCO») ήδη από 13/3/2020 με αναλυτικούς όρους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και με αναλυτική αναφορά στα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνει η εν λόγω εταιρεία ως Εκτελούσα την Επεξεργασία.