ΤΙ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ( ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕ.ΚΕ.Σ. – Κ.Ε.Σ.Υ. κ.α.) ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΒΟΥΓΙΑ


Του Βασίλη Βούγια

Ως γνωστόν οι Υπουργικές Αποφάσεις, τα Προεδρικά Διατάγματα και οι Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι αποτελούν τα “δεκανίκια” κάθε Νόμου και εκεί εξειδικεύονται κρίσιμες και πολύ σημαντικές λεπτομέρειες.

Έτσι και στο συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”, που κατατέθηκε την Παρασκευή 16 Μαρτίου για Διαβούλευση έως τις 26 Μαρτίου, το Άρθρο 18 προβλέπει ως Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες θα ρυθμίζουν πλήθος σημαντικών θεμάτων όπως τα καθήκοντα του προσωπικού των Νέων Δομών Υποστήριξης, Κανονισμούς Λειτουργίας κ.α.

 

Εμείς ως Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. θα πρέπει να απαιτήσουμε από το Υπουργείο Παιδείας τη συμμετοχή μας, με το Επιστημονικό μας όργανο το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε., στη διαμόρφωση όλων αυτών των θεμάτων, που αφορούν στην ουσία και στον σκληρό πυρήνα του επιστημονικού μας έργου μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, εκτός και αν ΗΔΗ έχουν περατωθεί οι διαδικασίες, πράγμα που θα σημαίνει πως αγνοήθηκε για μια ακόμη φορά το προσωπικό αυτό, σε τόσο σοβαρά για την υπόστασή του θέματα.

 

Οι Υπουργικές Αποφάσεις και το τι θα καθορίζουν:

·Με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα καθορισθούν, μεταξύ άλλων, τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων και των συλλόγων εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και των εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού των Κέντρων αυτών, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των Σχολικών Συμβουλίων και των Συλλόγων των Διδασκόντων.

·Επίσης θα εκδοθούν Κανονισμοί Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ., με τους οποίους θα καθορισθούν λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητές τους και θα ρυθμισθούν εσωτερικά θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας τους.

·Επίσης με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας θα ρυθμισθεί κάθε θέμα σχετικό με τη μεταφορά του προσωπικού των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται (παρ. 2 του άρθρου 17), θα κατανεμηθούν οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 5 και της παρ. 1 του άρθρου 9 στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και στα Κ.Ε.Σ.Υ., αντίστοιχα και ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν και θα καθορισθούν λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητες των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.,ειδικότερα θέματα διασύνδεσής τους με τα Κ.Ε.Σ.Υ. και ο κανονισμός λειτουργίας τους.

·Τέλος με Κοινή Απόφαση(Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικώνμπορεί να συνιστώνται νέα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε. και με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μπορεί να συγχωνεύονται ή να καταργούνται δομές, καθώς και να μεταβάλλεται η έδρα τους.