Τί προβλέπει ο προϋπολογισμός και τα προγράμματα ΕΣΠΑ για την εκπαίδευση 2015-16

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/06/2015 - 10:30 | Author: Newsroom Ipaidia

373,4 εκατομμύρια ευρώ είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 για τις δράσεις Νέο Σχολείο-Σχολείο του 21ου αιώνα, Ψηφιακό Σχολείο, Δράσεις Ειδικής αγωγής – Παράλληλη στήριξη ΑμεΑ, Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών – προμήθεια και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Στις πιο πάνω δράσεις θα στηριχτεί το Υπουργείο Παιδείας για να προχωρήσει σε προσλήψεις αναπληρωτών. Εκτός από τα προγράμματα αυτά υπάρχει και η δράση «ενίσχυση της ποιότητας στην προσχολική εκπαίδευση» ύψους 43,7 εκατομμυρίων ευρώ που μπορεί να δώσει αρκετές προσλήψεις αναπληρωτών μέσω του ΕΣΠΑ. Επίσης, 23,7 εκ. ευρώ είναι ο συνολικός προϋπολογισμός για ενδεικτικές δράσεις όπως είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και τη μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης καθώς και για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
Η Επιτελική Δομή του Υπουργείου Παιδείας είναι αυτή που θα σχεδιάσει την πολιτική του Υπουργείου σχετικά με το ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-20 και θα την επικοινωνήσει με τη διαχειριστική αρχή που βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομίας. Η διαχειριστική αρχή δεν κάνει έλεγχο σκοπιμότητας αλλά έλεγχο επιλεξιμότητας , νομιμότητας και μπορεί να παρέμβει στον προϋπολογισμό των Πράξεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του news.gr , για λόγους που σχετίζονται με το πιεστικό ζήτημα της τοποθέτησης των αναπληρωτών στα σχολεία, η πρώτη επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος για την εκπαίδευση θα συνεδριάσει εντός των ημερών.
Παρατίθενται οι ενδεικτικές δράσεις και οι προϋπολογισμοί για επενδυτικές προτεραιότητες που μπορούν να δώσουν προσλήψεις αναπληρωτών:

1. Επενδυτική Προτεραιότητα 10.1

Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
1.1. Ειδικός στόχος i: Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά ποσοστά ΠΕΣ.
Ενδεικτικές δράσεις και προϋπολογισμός
Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:
1. Ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και τη μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης
Αντικείμενο είναι ο σχεδιασμός κατάλληλα στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης της πρόσβασης και ένταξης στην εκπαίδευση για τις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (Μετανάστες, μονογονεϊκές οικογένειες, ΖΕΠ κλπ.) και για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

2. Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Αντικείμενο είναι η υλοποίηση δράσεων για την αρμονική ένταξη στο σχολείο μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες (αλλοδαποί, παλιννοστούντες, Ρομά, μουσουλμάνοι της Θράκης, ομογενείς) με ενδεικτικές δράσεις όπως:
· Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης
· Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά
Συνολικός Π/Υ: 23,7 εκ €
1.2. Ειδικός στόχος ii: Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης.
Ενδεικτικές δράσεις και προϋπολογισμός
Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:
1. «Νέο Σχολείο – Σχολείο του 21ου αιώνα»
Διεύρυνση της εφαρμογής σε περισσότερα σχολεία (δημοτικά, Γυμνάσια), για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, με βασικές κατηγορίες δράσεων, την εφαρμογή Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), σε περισσότερα δημοτικά σχολεία, καθώς και την ένταξη παιδιών από ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία.
2. «Ψηφιακό Σχολείο»
Αντικείμενο είναι η δημιουργία, διάθεση και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ)
3. Δράσεις Ειδικής αγωγής – Παράλληλη στήριξη ΑμεΑ
Στόχος είναι η παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με την υλοποίηση δράσεων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και μέτρα εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αξιοποιώντας τις ΤΠΕ και το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό.
4. Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών – προμήθεια και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
Συνολικός Π/Υ: 373,4 εκ €
1.4. Ειδικός στόχος iv: Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση.
Ενδεικτικές δράσεις και προϋπολογισμός
Ενδεικτικοί τύποι δράσεων:
Ενίσχυση της ποιότητας στην προσχολική εκπαίδευση
Αντικείμενο είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Συνολικός Π/Υ: 43,7 εκ €
newsbeast.gr Καλόγηρος Βασίλειος
Loading...


  • europalso   ideascentral