Γραπτή απάντηση στη Βουλή στην ερώτηση δεκάδων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις των έδωσε ο Υπουργός Εργασίας κα Αχτσιόγλου. Κάποια από τα σημεία της απάντησης είναι τα εξής: Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1566/1985 (Α΄167 και του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 (Α΄71), προσλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη παροδικών αναγκών της εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Η σχέση εργασίας του προσωπικού αυτού, διέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του π.δ. 410/1988 (Α΄191), άρθρα 64 και επόμενα και σύμφωνα με το άρθρο 89 για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το π.δ. αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 παρ. 1 του α.ν 1846/1951 (Α΄179) τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στην ασφάλιση του π. Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. και δικαιούνται την καταβολή επιδομάτων ασθένειας και μητρότητας (επιδόματος κυοφορίας – λοχείας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 35, 37, 38 και 39 του α.ν. 1846/1951, όπως και οι λοιποί εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Μετά τη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4387/2016 (Α’85) υπάγονται, από 1/1/2017, στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του όλοι οι Κλάδοι Υγείας των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4387/2016 (Α΄85) οι διατάξεις που αφορούν τις παροχές σε χρήμα εξακολουθούν να ισχύουν όπως ίσχυαν πριν την ένταξη των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών στον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α.

Ως προς την ενιαία αντιμετώπιση χορήγησης των παροχών αυτών σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4445/2016 (Α΄236) προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α για την κατάρτιση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α. με τον οποίο θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση όλων των ασφαλισμένων του φορέα για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα, το είδος, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα καθώς και κάθε άλλο ζήτημα εντός του υλικού πεδίου του Κανονισμού. Κατά τα λοιπά αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο είναι το εποπτεύον Υπουργείο για τους αναπληρωτές καθηγητές, ενώ κατά βάση για τις άδειες που συνδέονται με τη μητρότητα και τη γονεϊκή ιδιότητα ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως προαναφέρθηκε, με την επιφύλαξη εφαρμογής τυχόν ειδικότερων διατάξεων του εποπτεύοντος Υπουργείου.