Στο άρθρο 31 του σχεδίου Νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης», το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, προβλέπεται άδεια με αποδοχές, έως 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε Υπαλλήλους με ανήλικα τέκνα σε περίπτωση ασθενείας αυτών και έως 6 εργάσιμες ημέρες για τους Υπαλλήλους μονογονείς.

Β.Β