Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ1/106356/Δ1/17-08-2020 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ» (Β’ 3463).

Δείτε αναλυτικά ποιά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) ,.