Για το σχολικό έτος 2023-2024 θα αγοραστούν μόνο τα βιβλία της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, από τα ελεύθερα βοηθήματα που θα υποβληθούν για έγκριση βάσει του με αρ. 67/15-12-2022 Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ


1.Οι διδακτικές σειρές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις αρχές και τη φιλοσοφία του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ, ΦΕΚ 2871/09-09-2016). Επίσης, η ύλη των διδακτικών σειρών και για τις δυο γλώσσες θα πρέπει να καλύπτει το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα.


2. Στα διδακτικά πακέτα και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να γίνεται ορθή χρήση της ξένης γλώσσας (δηλαδή να μην υπάρχουν ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη και να γίνονται ορθές γλωσσικές επιλογές).


3. Τα διδακτικά πακέτα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών για μαθητές και μαθήτριες της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.


4.Επιλέξιμες διδακτικές σειρές είναι αυτές που συνοδεύονται από:

Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή, CD με ακουστικά κείμενα, συνδεδεμένα με το Βιβλίο Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών και το Βιβλίο Καθηγητή. Εναλλακτικά, μπορεί το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών να περιέχονται σε έναν ενιαίο τόμο, καθώς επίσης και το Βιβλίο του Καθηγητή μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή.

Το Βιβλίο Καθηγητή θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:
Γενική εισαγωγή για τη φιλοσοφία και την ειδική διδακτική προσέγγιση της διδακτικής σειράς

Αναλυτικές διδακτικές οδηγίες και συμβουλές ανά κεφάλαιο.
Μεταγραφές όλων των ακουστικών κειμένων.
-Λύσεις όλων των ασκήσεων που περιέχονται στο Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο
Εργασιών.


Η έλλειψη έστω και ενός στοιχείου από τα παραπάνω καθιστά τις διδακτικές σειρές μη επιλέξιμες.


5. Διδακτικές σειρές παλαιότερες των 6 ετών δεν είναι επιλέξιμες. Ως εκ τούτου θεωρούνται επιλέξιμες οι διδακτικές σειρές του ημερολογιακού έτους 2018 (συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2018) και μετά. Το ίδιο ισχύει και για πρόσφατες ανατυπώσεις ή αντιγραφές παλαιότερων διδακτικών σειρών. Δύνανται να γίνουν δεκτές βελτιωμένες εκδόσεις παλαιότερων διδακτικών σειρών, εφόσον έχουν επικαιροποιηθεί ως προς το περιεχόμενό τους και τη μεθοδολογική προσέγγιση. Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές ως επικαιροποιημένες και βελτιωμένες διδακτικές σειρές στις οποίες δεν έχει γίνει παρέμβαση τουλάχιστον επί του 20% της παλαιότερης ύλης. Στην περίπτωση αυτή ο εκδότης υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη διδακτική σειρά την παλαιότερη έκδοση, καθώς και έκθεση τεκμηρίωσης των αλλαγών.


Προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα μία διδακτική σειρά που δεν έχει ολοκληρωθεί σε ένα σχολικό έτος, εάν και εφόσον ο/η εκπαιδευτικός το επιθυμεί, να θεωρείται επιλέξιμη και για το επόμενο σχολικό έτος, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στη διδακτική και μεθοδολογική προσέγγιση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση ο χρονικός περιορισμός των 6 ετών παρέρχεται για ένα και μόνο σχολικό έτος.

6. Τα προαιρετικά βοηθήματα, όπως:
εικονογραφημένες ιστορίες,
-βοηθήματα εμπέδωσης γλωσσικών δεξιοτήτων,
– CD με ασκήσεις ακουστικής αντίληψης,
– CD με μουσική, τραγούδια κ.ά.,
βιντεοκασέτες, DVD,
διαφάνειες,
(εικονογραφημένα) λεξικά,
χάρτες,
παιχνίδια μάθησης,
λογισμικό,
υποστηρικτικό διαδραστικό υλικό,
διάφορα εκπαιδευτικά και περιοδικά φυλλάδια κατάλληλα για την ηλικία και το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών,
άλλο υποστηρικτικό εποπτικό υλικό (κάρτες [flash cards], πόστερ, κούκλες κ.ά.), θα πρέπει να συνάδουν με τις αρχές και τους στόχους του ΕΠΣ-ΞΓ.


7. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα επιτρέπεται να έχουν στην ελληνική γλώσσα εκφωνήσεις, επεξηγήσεις γραμματικής και πολιτισμικά στοιχεία, καθώς και κείμενα για δραστηριότητες διαμεσολάβησης.

8. Οι λύσεις των ασκήσεων δεν πρέπει να περιέχονται στα βιβλία/τετράδια που απευθύνονται στον/στη μαθητή/μαθήτρια, εξαιρουμένων μόνο των λύσεων για τις ασκήσεις/test αυτοαξιολόγησης.

9. Η άρτια και λειτουργική εικονογράφηση είναι απαραίτητο στοιχείο επιλεξιμότητας των διδακτικών σειρών και των προαιρετικών βοηθημάτων.

10. Δεν είναι επιλέξιμες διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα που θίγουν με αρνητικό τρόπο εθνικά θέματα, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

11. Δεν είναι επιλέξιμες κακέκτυπες ή/και κατεστραμμένες διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα.

 

ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ


1. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα που υποβάλλονται σε κρίση δεν επιστρέφονται, είτε επιλεγούν είτε όχι.

2. Οι συγγραφείς και εκδότες των οποίων οι διδακτικές σειρές έχουν ήδη εγκριθεί για το σχολικό έτος 2022-2023 πρέπει να υποβάλουν εκ νέου στο ΥΠΑΙΘ τον πλήρη κατάλογο των σειρών τους και τα προς έγκριση αντίτυπα για το σχολικό έτος 2023-2024, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αρμόδιας επιτροπής αλλά και της Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου. Στον κατάλογο αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:

α. Η σχετική χρονολογία έκδοσης και επανέκδοσης των διδακτικών σειρών που βρίσκονται ήδη στον εγκεκριμένο κατάλογο.
β. Η τελική τιμή πώλησης στους/στις μαθητές/μαθήτριες για τη νέα σχολική χρονιά 2023-2024.

3. Για τις διδακτικές σειρές που θα αγοραστούν από το ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με τις επιλογές των εκπαιδευτικών από τον εγκεκριμένο κατάλογο, και θα μοιραστούν στους/στις μαθητές/μαθήτριες δωρεάν, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες να αναφέρουν χωριστά την τιμή για το Βιβλίο Μαθητή και χωριστά την τιμή για το Τετράδιο Εργασιών.

4. Επισημαίνουμε την καθοριστική σημασία της τιμής πώλησης των διδακτικών σειρών, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος της προσφοράς που είχε υποβληθεί για το σχολικό έτος 2022-2023 για τη Γαλλική και Γερμανική Γλώσσα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού, προκειμένου αυτές να συμπεριληφθούν στον εγκεκριμένο κατάλογο για το σχολικό έτος 2023-2024. (Αφορά τους
συγγραφείς εκδότες που είχαν υποβάλει προσφορά για το έτος 2022-2023). Η επιλογή θα γίνει μεταξύ των τριών διδακτικών σειρών που έχουν τις χαμηλότερες τιμές.


5. Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες που έχουν έτοιμες τις διδακτικές σειρές σε άριστη εκτύπωση μπορούν να υποβάλουν στο ΥΠΑΙΘ (Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. Τμήμα Α ́ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων, Γραφείο 1116, Α. Παπανδρέου 37, τηλ.210- 3443372) για έγκριση μέχρι και 15-03-2023, μια ολοκληρωμένη διδακτική σειρά (Βιβλίο Μαθητή Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή και CD) σε 3 αντίτυπα μαζί με τη σχετική αίτηση, αναγράφοντας αναλυτικά τον τίτλο της σειράς καθώς και του κάθε βιβλίου, την τάξη για την οποία προορίζονται, τη χρονολογία έκδοσης και την τελική τιμή με την οποία κάθε βιβλίο θα πωλείται, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της σχετικής έκπτωσης.


6. Οι εκδοτικοί οίκοι των οποίων οι διδακτικές σειρές εγκρίνονται, παραχωρούν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος» το δικαίωμα για εκτύπωση σε Braille για τυφλούς και σε μεγέθυνση για αμβλύωπες
μαθητές/μαθήτριες.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ