Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση, η οποία ορίζει τις διαδικασίες του συλλογικού προγραμματισμού  εσωτερικής και εξωτερικής στα σχολεία.

Ο οδηγός

1.Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2021 πρέπει να πραγματοποιηθεί η  εκτίμηση του έργου της σχολικής μονάδας

Ο/Η Διευθυντής/-ύντρια συγκαλεί ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, όπου ενημερώνει για το σύστημα «Συλλογικού Προγραμματισμού – Εσωτερικής και Εξωτερικής  αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας».

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, με ευθύνη του Διευθυντή/-ύντριας,  συζητά για την ταυτότητα του σχολείου  – προβαίνει σε γενική εκτίμηση – με χρήση της 4βαθμης κλίμακας – του έργου της  σχολικής μονάδας κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (2020-21), τεκμηριώνοντας  συνοπτικά την αποτίμηση των 9 αξόνων – εντοπίζει θετικά σημεία και σημεία προς βελτίωση για καθεμία από τις τρεις  λειτουργίες  – καταγράφει στο Πρακτικό τις σχετικές αποφάσεις.

Τα παραπάνω καταχωρούνται στην πλατφόρμα του ΙΕΠ, με ευθύνη του Διευθυντή/- ύντριας, και αποτελούν την πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του σχολείου.

Η συνοπτική μορφή της Έκθεσης (χωρίς την 4βαθμη αποτίμηση) εξάγεται σε pdf και  αναρτάται στην ιστοσελίδα (ή στο επίσημο ιστολόγιο-blog) του σχολείου. 2. Μέχρι 20 Οκτωβρίου 2021  πρέπει να πραγματοποιηθεί ο Συλλογικός Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Ο Σύλλογος Διδασκόντων:

μελετά την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης εστιάζοντας στις διαπιστωμένες αδυναμίες,  όπως έχουν καταγραφεί

επιλέγει συγκεκριμένους στόχους βελτίωσης, που έχουν προτεραιότητα για το σχολείο  και είναι εφικτό να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

αποφασίζει τα Σχέδια Δράσης που θα υλοποιήσουν για την επίτευξη των στόχων αυτών

συγκροτεί αντίστοιχες Ομάδες Δράσης, με βάση τη δήλωση ενδιαφέροντος από τους  εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη την εξειδίκευσή τους, την εμπειρία τους, τα  ενδιαφέροντά τους αλλά και τη δυνατότητα συνεργασίας τους (π.χ. ημέρες και ώρες  εργασίας στο σχολείο)

ορίζει Συντονιστή/-ίστρια για κάθε Ομάδα

εγκρίνει τους Τίτλους Σχεδίων Δράσης  Οι στόχοι και οι τίτλοι των Σχεδίων Δράσης καταχωρούνται στην   πλατφόρμα του ΙΕΠ και αποτελούν τον Συλλογικό  Προγραμματισμό της σχολικής μονάδας, ο οποίος αναρτάται στην   ιστοσελίδα του σχολείου. Μέχρι τέλη Μαΐου 2022:  Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αποτίμηση των Δράσεων από τις Ομάδες

Κάθε Ομάδα Δράσης έχει τη δική της φόρμα για την αποτύπωση του Σχεδίου Δράσης.  Πρόσβαση σε αυτή έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου καθώς και ο/η Σ.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης. Δικαίωμα καταχώρισης και επεξεργασίας έχει μόνο ο/η  Συντονιστής/-ίστρια της Ομάδας.

Ο/Η Σ.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, σε ειδικό πεδίο της φόρμας καταγράφει τις παρατηρήσεις  του/της, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την τροποποίηση ή κατά την υλοποίηση της  Δράσης, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Η Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης περιλαμβάνει τρία μέρη:

α) Σχεδιασμός της Δράσης: Το μέρος Α παραμένει ενεργό έως και τον Δεκέμβριο.  Οποιαδήποτε τροποποίηση υπάρξει μετά την  οριστικοποίησή τους, καταγράφεται στο μέρος Β.

β) Υλοποίηση της Δράσης: Το μέρος Β είναι ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια της  σχολικής χρονιάς για την καταγραφή ή τροποποίηση των  ενεργειών της Δράσης.

γ) Αποτίμηση της Δράσης: Συμπληρώνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς, πριν την  τελική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για την  Εσωτερική Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.

Ιούνιος 2022:   Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολ. έτους 2021-2022 

Ο/Η Διευθυντής/-ύντρια συγκαλεί συνεδρίαση του Συλλόγου, για την:  Α. Συνολική αποτίμηση των Δράσεων βελτίωσης του σχολείου

Οι Ομάδες παρουσιάζουν τις Δράσεις τους χρησιμοποιώντας το Γ` μέρος της Φόρμας  Αποτύπωσης της Δράσης.

Οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν συνολικά τις Δράσεις του σχολείου (βαθμός επίτευξης των  στόχων που είχαν τεθεί, αποτελέσματα των Δράσεων, δυσκολίες που παρουσιάστηκαν)

Επιλέγονται οι Πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα σχολεία

Κατατίθενται προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις  Β. Συνολική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου:

Γίνεται συζήτηση σχετικά με τις αλλαγές που ενδεχομένως έχουν επέλθει στην ταυτότητα  του σχολείου από την προηγούμενη Έκθεση

Αποτιμώνται οι 9 άξονες τεκμηριωμένα

Εντοπίζονται θετικά σημεία και σημεία προς βελτίωση για καθεμία από τις 3 λειτουργίες

Καταγράφονται στο Πρακτικό οι σχετικές αποφάσεις.  Για τη συνολική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στις   πολυδύναμες σχολικές μονάδες προτείνεται η συγκρότηση Ομάδων, ώστε να  διευκολυνθεί το έργο της τεκμηρίωσης μέσω της χρήσης ερευνητικών  εργαλείων (βλ. τον σχετικό οδηγό «Ερευνητικά εργαλεία»)

Μετά τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, και μέχρι τις 25 Ιουνίου, ο/η Διευθυντής/- Δντρια:  -Καταχωρίζει τα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ι.Ε.Π -Ελέγχει και οριστικοποιεί την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης