Οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού καλύπτουν ανάγκες θέσεων για τις οποίες απαιτείται άριστη γλωσσομάθεια. Στη Γερμανία, όπου απαιτείται στα δίγλωσσα σχολεία άριστη γερμανομάθεια, στην περιοχή της Βαυαρίας υπάρχει επιχορήγηση από τη γερμανική πλευρά. Παράλληλα, αναφορικά με την απασχόληση των Γερμανών συμβασιούχων εκπαιδευτικών, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει ξεκαθαρίσει πως όλοι είναι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ07, με άριστη γερμανομάθεια και διδάσκουν μαθήματα και αντικείμενα στα οποία ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει ένας εκπαιδευτικός του ιδίου κλάδου αποσπασμένος από την Ελλάδα.

Όπως αναφέρει ο Υφυπουργός Θεοδόσης Πελεγρίνης σε γραπτή του σε του Βουλευτή Θ. Φορτσάκη, υπάρχουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι είτε συμβασιούχοι που είχαν υπογράψει διετείς συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο, με ενδεχόμενο παράτασης για δύο ακόμη έτη και παρέμειναν συνάπτοντας σύμβαση απευθείας με τις βαυαρικές αρχές, είτε εκπαιδευτικοί με απευθείας συμβάσεις με τις βαυαρικές αρχές.

Εκτός από τις ανωτέρω κατηγορίες, στα Ελληνικά σχολεία της Ο.Δ. Γερμανίας απασχολείται εκπαιδευτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό (επιστάτες, καθαριστές) με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνάφθηκαν σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου.

Όπως προβλέπεται στη Γερμανική Νομοθεσία (Νόμος για την Τμηματική Εργασία και για συμβόλαια περιορισμένου χρόνου/TzBfG της 21ης Δεκεμβρίου 2000-Εφημερίδα Νόμων Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας I, όπως τροποποιήθηκε με νόμο της 24ης Δεκεμβρίου 2003) «ο ημερολογιακός περιορισμός ενός συμβολαίου εργασίας, χωρίς την ύπαρξη ενός αντικειμενικού λόγου επιτρέπεται μέχρι δύο έτη. Μέχρι αυτή τη συνολική διάρκεια των δύο ετών επιτρέπεται και/ή το ανώτατο τρεις φορές παράταση ενός συμβολαίου εργασίας περιορισμένου ημερολογιακά» (άρθρο 14-Επιτρεψιμότητα (Παραδεκτό) του περιορισμού). Επιπλέον, σύμφωνα με τον ως άνω Νόμο «σε περίπτωση που η σχέση εργασίας για την οποία συνάφθηκε εξακολουθήσει μετά τη λήξη του χρόνου για τον οποίο συνήφθη ή μετά από επίτευξη του σκοπού με γνώση του εργοδότη, τότε ισχύει ότι παρατάθηκε για απεριόριστο χρόνο, αν ο εργοδότης δεν αντιτείνει άμεσα ή δεν γνωστοποιήσει αμέσως στον εργαζόμενο την επίτευξη του σκοπού» (άρθρο 15-Λήξη ενός συμβολαίου εργασίας περιορισμένου χρόνου).

Τέλος, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας υπηρετούν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν συνάψει συμβάσεις ορισμένου χρόνου με το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας, οι οποίες δεν καταγγέλθηκαν και, επειδή οι εκπαιδευτικοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο γερμανικό κράτος, και σύμφωνα με την εκεί ισχύουσα νομοθεσία, οι συμβάσεις τους παρατάθηκαν για αόριστο χρόνο.