Ρύθμιση για τη σύσταση Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο νομοσχέδιο “Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις”.

Η ρύθμιση σημειώνεται παρακάτω και έχει ως εξής:

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς συνιστάται Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

– Στο Δικαστικό Γραφείο προΐσταται Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος είναι αρμόδιος για:

α) τη γενική εποπτεία του Γραφείου, την επιμέλεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, καθώς και τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως υποθέσεων αρμοδιότητάς του,
β) τη γνωμοδότηση σε νομικής φύσεως ερωτήματα που υποβάλλουν ο Πρύτανης και, μέσω του γραφείου του Πρύτανη, η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και οι Αντιπρυτάνεις του ιδρύματος,
γ) τη δικαστική εκπροσώπηση του ιδρύματος ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, διαιτητικών δικαστηρίων και κάθε άλλης δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
δ) την εισήγηση στη Σύγκλητο για την άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων ή μέσων.

– Η δικαστική εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου διενεργείται είτε από τον προϊστάμενο του Γραφείου είτε από δικηγόρους, στους οποίους κατανέμονται οι υποθέσεις με ευθύνη του Προϊσταμένου.

– Οι οργανικές θέσεις των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία (1).

-Στο Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου συνιστώνται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι ο- ποίοι επικουρούν τον Προϊστάμενο του Γραφείου στο έργο του. Για την πρόσληψή τους εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α ́ 208). Μέχρι την πρόσληψη των δικηγόρων αυτών, η νομική υποστήριξη του Πανεπιστημίου μπορεί να ανατίθεται σε δικηγόρους που αμείβονται κατά υπόθεση.

– Ο Πρύτανης, ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Γραφείου, μπορεί να αναθέσει την υπεράσπιση του πανεπιστημίου σε οποιουδήποτε βαθμού δικαστήριο της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, για συγκεκριμένη υπόθεση, σε δικηγόρο ή δικηγόρους που δεν ανήκουν στο Δικαστικό Γραφείο, αν αυτό επιβάλλεται από το φόρτο των υποθέσεων που εκ- κρεμούν στο Δικαστικό Γραφείο ή λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και της πολυπλοκότητας των νομικών ζητημάτων της.

– Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, τα όργανα των Σχολών και των Τμημάτων, το προσωπικό κάθε κατηγορίας του Ιδρύματος και τα όργανα διαχείρισης του Ει- δικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) υποχρεούνται να παρέχουν στο Δικαστικό Γραφείο κάθε έγγραφο που κατέχουν ή τους ζητηθεί από αυτό για την υπεράσπιση του πανεπιστημίου στις εκκρεμούσες στο Δικαστικό Γραφείο υποθέσεις της αρμοδιότητάς του, καθώς και να παρέχουν σε αυτό εγγράφως το ιστορικό (πραγματικό) της υπόθεσης.

– Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υποχρεούται να παρέχει στο Δικαστικό Γραφείο την απαραίτητη για τη λειτουργία του υλικοτεχνική υποδομή. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου, ο πρύτανης διαθέτει μέχρι δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη που μπορεί να παραταθεί.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ