Διαδικασία επεξεργασίας των αιτημάτων μεταβολής στοιχείων και της καταχώρισης δικαιολογητικών στο για τις του ΑΣΕΠ.

Τι αναφέρει η απόφαση

1. Στην αριθμ. 37693/Ε1/08-03-2019 (ΦΕΚ 864 Β΄, ΑΔΑ: 6ΩΤΔ4653ΠΣ-ΣΗ4) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (σχετ. 1), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 33591/ΓΔ5/24-03-2022 (Β΄ 1507 – ΑΔΑ: 93ΚΥ46ΜΤΛΗ-ΣΟΜ) κ.υ.α. και ισχύει, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:

Στο άρθρο 1 παρ. 4Α: «Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των υποψήφιων μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., δύναται να διενεργείται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον ορίζεται σχετικώς από την οικεία Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης () του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν έκδοσης της πρόσκλησης της παρ. 1.

Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που θα επιλεγούν από τους υποψηφίους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2, ελέγχουν τα δικαιολογητικά και καταχωρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ..»

Στο ίδιο άρθρο παρ. 5: «Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που θα υποβληθούν στο Α.Σ.Ε.Π. θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ. και όποτε κριθεί αναγκαίο από το , θα αποστέλλονται σε αυτό τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων.»

Υπό το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, οι Υπηρεσίες σας επωμίζονται τον έλεγχο των μεταφορτωμένων δικαιολογητικών, καθώς και την καταχώριση των αντίστοιχων στοιχείων στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων. Ειδικότερα, οι αρμόδιοι υπάλληλοί σας, και οπωσδήποτε εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 που ακολουθεί, οφείλουν να αξιολογούν αν τα μεταφορτωθέντα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο αυτών συνάδουν απολύτως με τα ρητώς αναφερόμενα στις οικείες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (ανωτέρω σχετ. 2), και μόνο τότε να καταχωρίζουν τη σχετική πληροφορία στα αντίστοιχα πεδία που έχουν διαμορφωθεί καταλλήλως στον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ .

2. Υπενθυμίζεται ότι οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων στο (σχετ. 2) και κατάθεσης δικαιολογητικών στις Δ/νσεις Εκπ/σης και τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης (σχετ. 3 και 4 αντιστοίχως) έχουν οριστεί όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: