Ειδήσεις για Αναπληρωτές – Δηλώσεις περιοχών απο υποψήφιους αναπληρωτές στον – Α φάση – Χρονοδιάγραμμα μέχρι τον αγιασμό

Μέχρι τώρα το Υπουργείο Παιδείας  βαδίζει στα περσινά χρονικά δεδομένα και για την φετινή χρονιά σχετικά με τις και την διαδικασία για τις

Υποβολή δηλώσεων περιοχών προτίμησης αναπληρωτών στον

Σχετικά με τις δηλώσεις περιοχών από τους υποψήφιους αναπληρωτές θα ξεκινήσουν αφού κυρωθούν οι το αργότερο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και πιό συγκεκριμένα εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση των οριστικών πινάκων. Συγκεκριμένα κατά το σχολικό έτος 2017 2018 οι δηλώσεις περιοχών έγιναν την τελευταία βδομάδα από τους υποψηφίους αναπληρωτές στον

Παράλληλα σύμφωνα με ενημέρωση πό ΠΑΣΑΔ για τους Πίνακες αναπληρωτών 2018 και δηλώσεις προτίμησης περιοχών  και  με πληροφόρηση από το Υπουργείο παιδείας, τέλος Αυγούστου θα γίνει η κύρωση των πινάκων και οι δηλώσεις προτίμησης περιοχών στον από τους αναπληρωτές 

Αναφορικά με τις  προσλήψεις αναπληρωτών για την Α φάση το αναμένεται να ολοκληρώσει τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα με σκοπό να είναι εγκαίρως οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στα σχολεία  ώστε να ξεκινήσει το σχολικό έτος ομαλά.

Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η Α φάση προσλήψεων αναπληρωτών  μέσα στο πρώτο πενταήμερο του  Σεπτεμβρίου για να προλάβουν να παρουσιαστούν οι αναπληρωτές μέχρι την Παρασκευή  7 Σεπτεμβρίου στα σχολεία

Υπενθυμίζουμε οτι φέτος η έναρξη του σχολικού έτους είναι Τρίτη  11 Σεπτεμβρίου συνεπώς θα πρέπει οι αναπληρωτές να βρίσκονται στα σχολεία Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου για τον αγιασμό 2018.

Διάταξη προβλέπει εξασφάλιση 35,8 εκ ευρώ για μέσω του ΠΔΕ.

Άρθρο 28  Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, µπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

Η σχετική δαπάνη µπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 µε Κωδικό έργου 2014ΣΕ04700000 και τίτλο «Πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων βάσει της παρ. 6 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» του έτους 2018 έως το ποσό των είκοσι δύο εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων (22.300.000,00) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2019 έως του ποσού των δεκατριών εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (13.500.000) ευρώ.»

Στο θα αναρτηθούν όλες οι σχετικές εξελίξεις σχετικά με τις δηλώσεις περιοχών για υποψήφιους αναπληρωτές καθώς και όλες οι εξελίξεις για την Α φάση