: Τροποποιήθηκε η αναφορικά με τον κλάδο ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών .

H απόφαση

την υπό στοιχεία 2ΕΑ/2022 Προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο 24 και αφορά στην διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως εξής:

Αναλυτικά

1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ), σελίδα 1458 του ανωτέρω Φ.Ε.Κ., αντικαθίσταται η στήλη ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ του ΚΩΔ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ 405, για τον κωδικό θέσης 106 του κλάδου ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ από το εσφαλμένο:

ΚΩΔ

ΘΕΣΗΣ

 

ΚΛΑΔ

 

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ

 

ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩΔ. ΠΡΟΣΘ ΠΡΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 

 

 

 

 

 

 

106

 

 

 

 

 

 

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑ- ΠΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

207

Πτυχίο ή δίπλωμα Εργοθεραπείας ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ή

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθε- ραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

 

 

 

 

 

405

 

 

 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή ή Bεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την

άσκηση του επαγγέλματος του Εργοθεραπευτή

στο ορθό:
ΚΩΔ

ΘΕΣ

 

ΚΛΑΔΟΙ

 

ΚΩΔ. ΤΙΤΛ

 

ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩΔ. ΠΡΟΣΘ ΠΡΟΣ  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑ- ΠΕΥΤΩΝ- ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

 

 

 

 

 

Πτυχίο ή δίπλωμα Εργοθεραπείας ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ή

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθε- ραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή ή Bεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Εργοθεραπευτή και β) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθε- ραπευτών (Π.Σ.Ε.),

η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38)

ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Ε. του τρέχοντος έτους.

2. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ, στη σελ. 1473, του ανωτέρω Φ.Ε.Κ., στο τέλος της παρ. 10) Άδειες και Βεβαιώσεις, προστίθεται η κατωτέρω περίπτωση:

«Για τον κλάδο ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ:

Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών (Π.Σ.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Ε. του τρέχοντος έτους.».