Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της υφυπουργού παιδείας, Ζέττας Μακρή σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή των στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η απόφαση

Άρθρο 1

Υλοποίηση της δράσης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

1. Κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) η δράση «Πιλοτική Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», στο πλαίσιο των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπου- δών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543.

2. Η Πιλοτική Εφαρμογή θα υλοποιηθεί βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω πράξεων ή/και αυτών που είχαν εκπονηθεί στο πλαίσιο της πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» και έχουν επικαιροποιηθεί με απόφαση του ΙΕΠ (υπ’ αρ. 9/20-02-2020 και 11/27-02-2020 πράξεις ΔΣ του ΙΕΠ).

3. Η ως άνω δράση υλοποιείται σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της χώρας, τα οποία λειτουργούν ως πιλοτικές σχολικές μονάδες.

4. Οι βασικοί άξονες της Πιλοτικής Εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών είναι:

i. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών
ii. Η διδακτική εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών
iii. Η διαμορφωτική αξιολόγηση της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών, μέσω συνεργατικής έρευνας δράσης και δημιουργίας κοινοτήτων εκπαιδευτικών.

Άρθρο 2

Σκοπός της Πιλοτικής Εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών

Σκοπός της Πιλοτικής Εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία της Χώρας είναι η ανατροφοδότηση από την υλοποίησή τους, καθώς και η διάχυση των δράσεων από την Πιλοτική Εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς της Χώρας σε συνέργεια με τη δράση της προβλεπόμενης επιμόρφωσης στα Προγράμματα Σπουδών. Αναλυτικότερα, επιδιώκεται η συστηματική επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολικών μονάδων, ώστε να καταστεί δημιουργική και αποτελεσματική η εισαγωγή των Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πριν τη γενικευμένη εφαρμογή τους.

Άρθρο 3

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολικών μονάδων

1. Οι εκπαιδευτικοί όλων των πιλοτικών σχολικών μονάδων, με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 επιμορφώνονται στα Προγράμματα Σπουδών. Η επιμόρφωση πραγματοποιείται ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά ειδικότητά με βάση διατιθέμενο επιμορφωτικό υλικό.

2. Η διάρκεια κάθε επιμορφωτικού προγράμματος είναι τριάντα έξι (36) ώρες και πιο συγκεκριμένα οκτώ (8) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση, είκοσι (20) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση και οκτώ (8) ώρες ατομική μελέτη, οι οποίες πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα έως επτά (7) εβδομάδων. Η επιτυχής παρακολούθηση του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος οδηγεί σε πιστοποιημένη επιμόρφωση τριάντα έξι (36) ωρών. Η επιμορφωτική διαδικασία παρακολουθείται και αξιολογείται από το ΙΕΠ σε συνεργασία με τη ΔΕΠΠΣ.

Άρθρο 4

Η εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών

1. Η εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών υλοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ και υποστηρίζεται μέσω ειδικά διαμορφωμένου ψηφιακού περιβάλλοντος, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και υποστήριξης όλων των εμπλεκομένων στην Πιλοτική Εφαρμογή. Η συνεργασία αυτή λαμβάνει χώρα σε όλη τη διάρκεια των σχολικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 και έχει ως στόχο τη δημιουργία κοινοτήτων εκπαιδευτικών ανά γνωστικό αντικείμενο. Οι κοινότητες εκπαιδευτικών λειτουργούν ως ομάδες αλληλεπίδρασης, αναστοχασμού, δημιουργίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

2. Η Εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών αφορά τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, ανά γνωστικό πεδίο:

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Κοινωνικές Επιστήμες
Ιστορία (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο)
Θρησκευτικά (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό – Γυμνάσιο) Πολιτική Παιδεία (Λύκειο)
Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)
Φυσική Αγωγή (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά
Βιολογία (Γυμνάσιο – Λύκειο)
Γεωγραφία (Δημοτικό)
Γεωλογία – Γεωγραφία (Γυμνάσιο)
Μαθηματικά (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο)
Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (Δημοτικό)
Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Εφαρμογές Πληροφορικής (Λύκειο)
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (Λύκειο) Τεχνολογία (Γυμνάσιο)
Φυσικά (Δημοτικό)
Φυσική (Γυμνάσιο – Λύκειο)
Χημεία (Γυμνάσιο – Λύκειο)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη Σχολική Ηλικία
Γλώσσα (Δημοτικό)
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία/Νεοελληνική Λογοτεχνία – Γυμνάσιο) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Λύκειο) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γυμνάσιο – Λύκειο)
Φιλοσοφία (Λύκειο)
Αγγλικά (Λύκειο)
Γαλλικά (Λύκειο)
Γερμανικά (Λύκειο)
Προσχολική (ΠΣ Νηπιαγωγείου)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Τέχνες και Πολιτισμός Εικαστικά (Δημοτικό)
Καλλιτεχνικά (Γυμνάσιο)
Μουσική (Δημοτικό-Γυμνάσιο) Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό)

Τα Προγράμματα Σπουδών εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς των πιλοτικών σχολικών μονάδων ως ακολούθως:

α. Το Πρόγραμμα Σπουδών Προσχολικής εφαρμόζεται σε όλα τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία.

β. Τα Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού εφαρμόζονται ως ακολούθως:

i. Από την Α’ έως και την ΣΤ’ τάξη σε κάθε πιλοτική σχολική μονάδα εφαρμόζονται τα Προγράμματα Σπουδών είτε Γλώσσας είτε Μαθηματικών. Στο ήμισυ του συνόλου των πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων θα εφαρμοστεί πι- λοτικά το Προγράμματα Σπουδών της Γλώσσας και στα υπόλοιπα το Προγράμματα Σπουδών των Μαθηματικών.

ii. Επιπλέον, κάθε εκπαιδευτικός ΠΕ70 θα εφαρμόσει ένα από τα εξής έξι (6) Προγράμματα Σπουδών, στο οποίο και θα επιμορφωθεί: Ιστορίας, Φυσικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Θρησκευτικών, Γεωγραφίας, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Η Πιλοτική Εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών των έξι (6) προαναφερόμενων γνωστικών αντικειμένων κατανέμεται εξ ίσου μεταξύ του συνόλου των εκπαιδευτικών ΠΕ70 που υπηρετούν στα Πρότυπα και Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία.

iii. Οι εκπαιδευτικοί των άλλων ειδικοτήτων των πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων εφαρμόζουν τα Προγράμματα Σπουδών του γνωστικού αντικειμένου τους.

γ. Τα Προγράμματα Σπουδών κάθε γνωστικού αντικειμένου στα πιλοτικά Γυμνάσια και Λύκεια εφαρμόζονται από τις αντίστοιχες ειδικότητες. Στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ02 που υπηρετούν σε Γυμνάσιο δίνεται η δυνατότητα επιλογής Προγράμματος Σπουδών: Ιστορίας ή Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας ή Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Γυμνασίου. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα επιλογής στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ02 που υπηρετούν σε Λύκειο Προγράμματος Σπουδών: Ιστορίας ή Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας ή Φιλοσοφίας ή Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Λυκείου. Το Πρόγραμμα Σπουδών του γνωστικού αντικειμένου της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Γυμνασίου, ειδικότερα, εφαρμόζεται σε κάθε τμήμα τάξης από τον/την ίδιο/α εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ02.

Βάσει των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμμετέχουν στην Πιλοτική Εφαρμογή παρακολουθούν ένα (1) επιμορφωτικό πρόγραμμα και εφαρμόζουν το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών, με εξαίρεση τους εκ- παιδευτικούς ΠΕ70 και τους εκπαιδευτικούς ΠΕ02 που θα εφαρμόσουν τα Προγράμματα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Γυμνασίου ή Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Λυκείου αντίστοιχα, οι οποίοι παρακολουθούν δύο (2) επιμορφωτικά προγράμματα και εφαρμόζουν τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών.

Με απόφαση του Ι.Ε.Π. η Επιστημονική Ομάδα Έργου των πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» σε συνεργασία με τη ΔΕΠΠΣ καθορίζουν κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην υλοποίηση της διαδικασίας πιλοτικής εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών.

Άρθρο 5

Επιστημονική Εποπτεία Πιλοτικής Εφαρμογής

Τον συνολικό συντονισμό της εφαρμογής και της δια- μορφωτικής αξιολόγησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών μέσω συνεργατικής έρευνας δράσης και δημιουργίας κοινοτήτων εκπαιδευτικών έχει το ΙΕΠ, μέσω της Επιστημονικής Ομάδας Έργου των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», σε συνεργασία με τη ΔΕΠΠΣ. Με απόφαση της ΔΕΠΠΣ και σύμφωνη γνώμη του ΙΕΠ μπορεί να ορισθεί ομάδα έργου αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς των ΠΣ και ΠΕΙΣ, που διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα που θα αναλάβουν την άντληση των δεδομένων από την πιλοτική εφαρμογή και από την επιμόρφωση, ώστε να αξιοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων της Πιλοτικής Εφαρμογής. Το ΙΕΠ συνεργάζεται με τη ΔΕΠΠΣ για τη βέλτιστη υλοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών στο πλαίσιο της Πιλοτικής Εφαρμογής.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ