Πολυνομοσχέδιο: Τι προβλέπει για αναπληρωτές, αποσπάσεις, αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/06/2015 - 20:15 | Author: Newsroom Ipaidia

Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Τελικό) που έστειλε τοΥπουργείο Παιδείας σήμερα 18 Ιουνίου στους εκπαιδευτικούς φορείς περιλαμβάνεται το παρακάτω άρθρο για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς:

Άρθρο 47

Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 5Α του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.4283/2014 (Α΄ 189), καταργείται.

2. Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπως αυτοί ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του ν.3848/2010 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνεχίζουν να τροφοδοτούνται από 1.9.2010 με στοιχεία προϋπηρεσίας. Ειδικά, κατά την προσμέτρηση αυτή, ο χρόνος πραγ¬ματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που έχει διανυθεί κατά το χρονικό διάστημα 2010-2014 σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες σχολικές μονάδες δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο. Οι ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών τροφοδοτούνται από το ανωτέρω χρονικό διάστημα με τα στοιχεία προϋπηρεσίας από το σχολικό έτος 2015-2016.

3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους».

4.Η προϋπηρεσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην ειδική εκπαίδευση ή στη σχολική ψυχολογία ή κάτοχοι αναγνωρισμένου ως αντίστοιχου και ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής καθώς και οι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης ετήσιων σεμινα¬ρίων κατάρτισης στην ειδική εκπαίδευση από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους από το Υπουργείο κρατικούς φορείς το οποίο αποκτήθηκε μέχρι 31-08-2010, υπολογίζεται αποκλειστικά στον οικείο Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών που αφορά στις δομές όπου προσφέρθηκε η υπηρεσία (Γενικής ή Ειδικής Εκπαίδευσης) και όχι σε περισσότερους του ενός πίνακες αναπληρωτών. Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), μπορεί να καθορισθεί ελάχιστο ποσοστό πρόσληψης σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών ειδικής εκπαίδευσης από τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε δομές ειδικής εκπαίδευσης. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (Α΄ 152), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.3687/2088 (Α΄ 159) καταργείται.

6. Το άρθρο 60 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.4210/2013 (Α΄ 254), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

7. Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμε¬τοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσω¬τερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο τον χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στον χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού.

8. Από το διδακτικό έτος 2014-15 και εφεξής και αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, του ίδιου κλάδου και οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ίδια φάση πρόσληψης, λογίζεται η χρονικά προηγούμενη εναρκτήρια ημερομηνία από τις οριζόμενες στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις προθεσμίες, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός των προθεσμιών αυτών.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Δ. ΜΠΡΑΤΗ

Τι προβλέπει το άρθρο 47 του πολυνομοσχεδίου για τους αναπληρωτές

1.Με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 «ξεκλειδώνουν» οι πίνακες και υπολογίζεται ολόκληρη η προϋπηρεσία από 1-9-2010 και μετά. Δεν διπλασιάζεται η προϋπηρεσία στα δυσπρόσιτα σχολεία από το 2010 έως το 2014.
2. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 καταργείται η ποινή της δίχρονης διαγραφής από τους πίνακες και η διαγραφή ισχύει μόνο για το σχολικό έτος που αρνούνται να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές.
3. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 47 διαχωρίζεται η προϋπηρεσία για όσους έχουν διδακτορικά, μεταπτυχιακά ή σεμινάρια 400 ωρών που αποκτήθηκαν μέχρι 31-8- 10 και υπολογίζεται πλέον στις δομές που προσφέρθηκε ( Γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης). Η διάταξη αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ. Ισχύει εφεξής.
4. Με την παράγραφο 7 του άρθρου 47 χορηγούνται και στους αναπληρωτές άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για επιμορφωτικούς λόγους, όπως ακριβώς και στους μόνιμους
5. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 47 λύνεται το θέμα που προέκυψε στην αρχή της χρονιάς με τη διαφορά μιας μέρας στην προϋπηρεσία μεταξύ των συναδέλφων που προσελήφθησαν στην ίδια φάση (ΕΣΠΑ-κρατικός προϋπολογισμός).

Μπράτης Δημήτρης facebook.com/d.mpratis

Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Τελικό) που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας σήμερα 18 Ιουνίου στους εκπαιδευτικούς φορείς περιλαμβάνεται το παρακάτω άρθρο που αφορά στον Προγραμματισμό και κριτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων :

Άρθρο 45

Προγραμματισμός και κριτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων

1. Το άρθρο 32 του ν.3848/2010 (Α΄ 71) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο προγραμματισμός και η κριτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου είναι μια συνεχής δυναμική, συμμετοχική διαδικασία εντοπισμού, ανάλυσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών του σχολείου που στηρίζεται σε εσωτερικά κίνητρα βελτίωσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην αναμόρφωση της σχολικής ζωής, στη μορφωτική – παιδαγωγική ενίσχυση της εκπαιδευτικής πράξης, στην επιστημονική ανανέωση του γνωστικού περιεχομένου καθώς και των διδακτικών μεθόδων και εργαλείων και στην εξάλειψη των ανισοτήτων στη μόρφωση.

2. Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη του και τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου, συζητά και προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο της νέας σχολικής χρονιάς και υποβάλλει αυτόν τον ετήσιο σχεδιασμό στους σχολικούς συμβούλους, οι οποίοι υποχρεούνται να διατυπώσουν αιτιολογημένη γνώμη επ’ αυτού. Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει και οριστικοποιεί τον προγραμματισμό της σχολικής χρονιάς.

3. O Σύλλογος Διδασκόντων, σε τακτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, συζητά διεξοδικά επί της πορείας του αρχικού προγραμματισμού και προβαίνει στις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις. Παράλληλα, καθιερώνεται στις σχολικές μονάδες η λειτουργία ομάδων ειδικοτήτων, στις συνεδριάσεις των οποίων συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην ίδια ειδικότητα, με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό και την ανατροφοδότηση σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

4. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη του και τις απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου, συντάσσει απολογιστική έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη: α) την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης και β) τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών στόχων. Στην ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά.

5. Οι σχολικοί σύμβουλοι εκφράζουν αιτιολογημένες απόψεις επί της απολογιστικής έκθεσης των Συλλόγων Διδασκόντων. Κατά τον προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των σχολικών συμβούλων επί του απολογισμού της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

6. Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να συμπράττει με άλλες σχολικές μονάδες σε προγράμματα και δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τους διδάσκοντες εν συνόλω ή κατά ομάδες ενδιαφερόντων ή ειδικοτήτων, εντός της πε¬ριοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσής τους. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας μπορούν να παρακολουθήσουν, να υποστηρίξουν ή να συμμετάσχουν σε προγράμματα άλλων σχολικών μονάδων, εντός της πε¬ριοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσής τους, εφόσον τους ενδιαφέρει. Οι παραπάνω συνεργατικές και συμμετοχικές δραστηριότητες εντάσσονται στον προγραμματισμό του Συλλόγου Διδασκόντων, όπως περιγράφεται στις ανωτέρω παραγράφους. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οφείλουν να ενημερώνουν τακτικά τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητας τους για όλες τις αντίστοιχες δραστηριότητες, προγράμματα και δράσεις.

7. Με υπουργική απόφαση θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Κάθε προηγούμενη υπουργική απόφαση ή εγκύκλιος που αντίκειται στο παρόν άρθρο καταργείται από την έκδοση του παρόντος νόμου.

8. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων γίνεται σταδιακά σε σχολικές μονάδες που ορίζονται με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

2. α) Το Προεδρικό Διάταγμα 152 (ΦΕΚ 240/5.11.2013) με τον τίτλο «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» καταργείται.
β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 329 του ν.4072/2012 (Α΄ 86), καταργείται.
γ) Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν.3879/2010 (Α΄ 163) καταργείται.
δ) Το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 7 έως και 9 του ν.4024/2011 δεν περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

……………………………..

Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Τελικό) που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας σήμερα 18 Ιουνίου στους εκπαιδευτικούς φορείς περιλαμβάνεται το παρακάτω άρθρο που αφορά στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε υπηρεσίες και φορείς :

Άρθρο 70

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε υπηρεσίες και φορείς

1. Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαρκούν ένα σχολικό έτος και μπορούν να ανανεώνονται κατ’ έτος, μετά από σχετική εισήγηση περί της υφιστάμενης υπηρεσιακής ανάγκης, εξαιρουμένων των αποσπάσεων που γίνονται κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3γ του ν. 3105/2003 (Α΄ 29), του άρθρου 15 παρ. 1 του π.δ. 273/1999 (Α΄ 229), του άρθρου 15 παρ. 1 του ν.3335/2005 (Α΄ 95), του άρθρου 9 παρ. 3 του ν.4013/2011 (Α΄ 204) και του άρθρου 1 παρ.6 του ν. 1256/1982 (Α’ 65) και του άρθρου 61 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 3260/2004 (Α΄ 151), του άρθρου 10 παρ. 4 του ν.3889/2010 (Α΄ 182), του άρθρου 2 του ν.3907/2011 (Α΄ 7) και του άρθρου 43 παρ. 2 του ν.4029/2011 (Α΄ 245) και του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 4084/2012 (Α΄ 190), του άρθρου 9 παρ. 3 του ν.3907/2011 (Α΄ 7), του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 867/1979 (Α΄24) και του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.1190/1981 (Α΄ 203), του άρθρου 7 παρ. 6 του ν.3854/2010 (Α΄ 94), καθώς και κατ’ εξαίρεση των κατά παρέκκλιση κείμενων διατάξεων του άρθρου 30 και 32 του ν.1558/1985 (Α΄ 137) και του άρθρου 18 παρ. 16 του ν.2503/1997 (Α΄ 107) και του άρθρου 55 παρ. 13 και 17 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) και του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 2671/1998 (Α΄ 289), του άρθρου 18 του ν.3614/2007 (Α΄ 267), του άρθρου 7 του ν.3320/2005 (Α΄ 48), του άρθρου 4 του ν.4148/2013 (Α΄ 99), του άρθρου 16 παρ. 6 του ν.4030/2011 (Α΄ 249), του άρθρου 69 παρ. 6 του ν.4146/2013 (Α΄ 90), του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α’ 193) και της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν.3432/2006 (Α’ 14).
Η απόσπαση αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Όταν προκύπτει έκτακτη ανάγκη κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είναι δυνατό να χορηγηθεί απόσπαση και μετά την 1η Σεπτεμβρίου του έτους.

2. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο ανωτέρω χρονικός περιορισμός των αποσπάσεων και η δυνατότητα ανανέωσης αυτών ισχύει α) και για τους διοικητικούς υπαλλήλους που ανήκουν στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και β) για αποσπάσεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

3. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι υφιστάμενες αποσπάσεις των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. λήγουν την 31.8.2015 είτε αυτές έχουν γίνει στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, σε εποπτευόμενους φορείς/οργανισμούς και αυτοτελείς υπηρεσίες του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., είτε σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα».

………………………………..

Το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Τελικό) που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας σήμερα 18 Ιουνίου στους εκπαιδευτικούς φορείς περιλαμβάνεται το παρακάτω άρθρο που αφορά στο Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :

Άρθρο 72

Οργανισμός Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

1. Το άρθρο 34 του Π.Δ. 114/2014 (Α’ 181) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν.4310/2014 (Α’ 258), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 34

Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση, είναι αρμόδιο για:

α) την επιλογή και τοποθέτηση των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των διευθυντών εκπαίδευσης και των σχολικών συμβούλων,
β) την επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
γ) τη συγκρότηση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Συμβουλίων Επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης και σχολικών συμβούλων,
δ)τη διαδικασία εκλογής των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
ε) την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των μελών των Συμβουλίων Επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης και σχολικών συμβούλων,
στ) όλα τα θέματα που αφορούν στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης της παρ.2 του άρθρου 16 ν.4327/2015(Α΄ 50),
ζ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

2. Το άρθρο 39 του Π.Δ. 114/2014 (Α’ 181) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 39

Αυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων

1. Στόχος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για όλα τα θέματα της παιδείας των ομογενών, των ξένων και μειονοτικών Σχολείων και η προώθηση της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό.

2. Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανωτικές μονάδες:
α) Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
β) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού

4. Το Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:
α) όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση, αναγνώριση, λειτουργία, εποπτεία, συγχώνευση, κατάργηση, εκπροσώπηση, διδασκαλία, σύνθεση διδακτικού προσωπικού, στελέχωση, φοίτηση των μαθητών και στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων-Δομών των μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, των μειονοτικών και των ξένων σχολείων,
β) την εποπτεία και όλα τα θέματα που αφορούν το Διεθνές Σχολείο Λάρισας, το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης, των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών.
γ) την εποπτεία εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης, χορήγηση βεβαιώσεων ισοτιμίας- αντιστοιχίας ξένων τίτλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
δ) τις σχολικές εφορείες των μειονοτικών σχολείων, τη διοίκηση και τον συντονισμό των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σε θέματα μειονοτικής εκπαίδευσης,
ε) την πιστοποίηση καταλληλότητας των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού ως εξεταστικών κέντρων,
στ) την τήρηση αρχείου ξένων σχολείων,
ζ) το σύνολο των μαθητικών θεμάτων,
η) τις εγκρίσεις για τον χαρακτηρισμό μαθητών του εξωτερικού ως «κατ’ οίκον ή κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες» και κάθε άλλη σχετική με τα ανωτέρω αρμοδιότητα,
θ) την κατάρτιση σχετικών αποφάσεων για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων για την κάλυψη των αναγκών των μειονοτικών σχολείων,
ι) κάθε θέμα που αφορά στις σπουδές ανωτάτου επιπέδου σε σχέση με τη μειονοτική εκπαίδευση,
ια) τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς ελληνικούς και ξένους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης του εξωτερικού, για την προβολή, προώθηση, επιστημονική έρευνα, διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό,
ιβ) την ικανοποίηση αιτημάτων φορέων του εξωτερικού για ενίσχυσή τους με αποστολή βιβλίων, λεξικών και άλλου οπτικοακουστικού υλικού,
ιγ) κάθε θέμα που αφορά τη βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών μονάδων,
ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

5. Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρμόδιο για:

α) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών της αλλοδαπής, της ομογένειας, των ξένων και μειονοτικών σχολείων της ομογένειας, καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
β) τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν το Διεθνές Σχολείο Λάρισας, το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης, τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα Σχολεία Διεθνών Οργανισμών,
γ) την απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, την επιλογή εθνικών επιθεωρητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητών-μελών επιτροπής των θεμάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής μετακίνησης,
δ) κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,
ε) τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό,
ζ) τη σύσταση θέσεων, την επιλογή, την πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης και την πλήρωση θέσεων των σχολικών συμβούλων του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων,
η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη¬σκευμάτων δύναται να μετακινούνται οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε αντίστοιχες θέσεις φορέων και υπηρεσιών εν γένει αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους ή την επιλογή νέων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων.

Loading...


  • europalso   ideascentral