Περιγραφική αξιολόγηση μαθητή (Ενδεικτικές δουλειές – portofolio)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΑΘΗΤΗ
Παρουσιάσεις

Βοηθητικά εργαλεία (ενδεικτικά)

Ενδεικτικές δουλειές

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΗ (PORTFOLIO)