: Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει νέο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την .

Αναλυτικά όλο το έγγραφο:

Σχετικά με τον συντονισμό της διδακτέας – εξεταστέας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ ́ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022, όπως έχει οριστεί αντίστοιχα με τις υπ’ αριθ. Φ6/85271/Δ4/14.07.2021 (Β ́ 3147) και 103626/Δ3/25.08.2021 (Β ́ 3962) αποφάσεις της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Δ ́ φάσης παρακολούθησης, τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα-διδακτέα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. Προκειμένου αυτό να καταστεί δυνατό συνιστάται:

οι Διευθυντές/ντριες των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ., σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων να προβούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε αναμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση της ύλης όλων των μαθημάτων. Υπενθυμίζεται ότι στις 09/05/2022 ολοκληρώνεται και η τελευταία φάση της παρακολούθησης της ύλης.

οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου και οι Συντονιστές/στριες Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, να βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στη διδασκαλία και ολοκλήρωση της διδακτέας .

οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου και οι Συντονιστές/στριες Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, που συμμετέχουν στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης για τα «Διαδικτυακά Τμήματα», να είναι σε άμεση συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διδασκαλία των μαθημάτων προκειμένου η διδακτέα ύλη να έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. Φ5/18737/ΓΔ4/ 18.02.2022 εγκύκλιο των υπηρεσιών μας.

οι Περιφερειακοί Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους/τις Διευθυντές/ντριες Β/βαθμιας Εκπ/σης, τους/τις Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου και τους/τις Συντονιστές/στριες Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη στα
«Διαδικτυακά Τμήματα».