– Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται διάφορες κατηγορίες υποψηφίων για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας.

Δύο από αυτές τις κατηγορίες είναι:

4.Α.ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.)

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται:

Α1. Οι Αλλοδαποί Αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείουχωρών εκτός ΕυρωπαϊκήςΈνωσης,που εδρεύει στην αλλοδαπή,ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας στην οποία αποφοιτούν ή της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης,εφόσον:

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή και β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.Ειδικά για τα σχολικά έτη 20192020 και 20202021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για την απόκτηση των οποίων μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας covid19.

Α2. Οι Αλλοδαποί Αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι ξένου σχολείου χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή,ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εφόσον:

α) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγήκαι β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου. Ειδικά για τα σχολικά έτη 20192020 και 20202021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για την απόκτηση των οποίων μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας covid 19.

Τα ξένα σχολείατης ημεδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα για τη νομιμότητα λειτουργίας τους από τη ΔιεύθυνσηΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάγονται.4.Β. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Στην εν λόγω ειδική κατηγορία υπάγονται:

Β1. Οι Αλλοδαποί Αλλογενείς υποψήφιοι, απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουνστηναλλοδαπή, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας από την οποία αποφοιτούνή της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης,εφόσον:

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή, β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι υποψήφιοι απόφοιτοι των Λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν συμμετοχή στις παγκύπριες εξετάσεις και κατέχουνβεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.

Ειδικά για τα σχολικά έτη 20192020 και 20202021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για την απόκτηση των οποίων μέρος του προγράμματος πλήρης φοίτησης διεξήχθη με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας covid 19.

Β2. Οι Αλλοδαποί Αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι ξένου σχολείου κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εφόσον :

α) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγήκαι β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου.Ειδικά για τα σχολικά έτη 20192020 και 20202021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για την απόκτηση των οποίων μέρος του προγράμματος πλήρης φοίτησης διεξήχθη με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας covid 19.

Αναλυτικά οι οδηγίες